Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Noc výskumníkov 2018

  Noc výskumníkov 2018

   

   

  POZÝVAME  Vás na

   

  EURÓPSKU NOC VÝSKUMNíKOV do POPRADU

   

  Už ste videli v „akcii“ našich Mladých výskumníkov?

   

  Máte jedinečnú možnosť vidieť hneď dve „výskumnícke“ generácie v OC MAX Poprad

   

  dňa 28. 09. 2018

   

  Naši žiaci Vám ukážu a vysvetlia  rad obľúbených, zaujímavých fyzikálnych pokusov, zároveň si ich môžete na mieste aj  vyskúšať. Tešíme sa na stretnutie s Vami!

   

  Viac info: http://www.nocvyskumnikov.sk/program/mesto-poprad.html

   

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Brdský šikula

  Brdský šikula

   

  Naša spolupráca s kamarátmi spolku Brdský šikula z Mníšku pod Brdy v ČR pokračuje aj tento rok. Kamaráti nám pripravili prekvapenie hneď na prvý týždeň.  Spoznať novú krajinu podľa ich opisu je pre nás veľké dobrodružstvo! Ďakujeme aj za skvelé krásne aj sladké darčeky! Tešíme sa na spoluprácu a spoločné bádanie. Naše spoločné záujmy s ľahkosťou prekonajú aj tú najväčšiu vzdialenosť.

   

                                                                                                                               Žiaci 4.A triedy

    

 • Výskumníci zo 4.A

  Výskumníci zo 4.A

  V minulom školskom roku sme sa zapojili do online súťaže LaBáK, ktorú organizuje AMAVET Bratislava. Výsledky súťaže boli známe až počas prázdnin, tak nás hneď na začiatku roka v škole čakalo milé prekvapenie. V súťaži sme získali 1. miesto.

   

  Blahoželáme Výskumníkom zo 4.A!                                                                      Mgr. J.Šišková

   

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

  Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

  Do galérie Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 boli pridané fotografie.

 • ŠKD - číslo účtu

  ŠKD - číslo účtu

  ŠKD oznamuje, že v šk.roku 2018/2019, sa školné uhrádza na účet školy - SK61 1111 0000 0066 1909 9080. Výška školného je 10 €/mesačne. Do poznámky pre príjímateľa sa uvedie meno dieťa, za ktoré sa školné uhrádza. Školné je možné uhradiť max. za rok 2018 v sume 40,00 €. Školné, ktoré sa týka roku 2019 je možné uhradiť až v roku 2019. 

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

  Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

  Riaditeľstvo školy oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční dňa 03.09.2018 (pondelok) so začiatkom o 9.00 hodine v átriu školy. 

 • Prázdniny v materskej škole

  Prázdniny v materskej škole

  Do galérie Prázdniny v materskej škole boli pridané fotografie.

 • Rozlúčka s predškolákmi v materskej škôlke

  Rozlúčka s predškolákmi v materskej škôlke

  Do galérie Rozlúčka s predškolákmi v materskej škôlke boli pridané fotografie.

 • ŠJ- Zápisný lístok na stravovanie

  ŠJ- Zápisný lístok na stravovanie

  ŠJ- Zápisný lístok na stravovanie

  Každý stravník ŠJ musí mať vypísaný záväzný Zápisný lístok na stravovanie.

  Zápisný lístok je potrebné priniesť vypísaný v čase od 8:00-13:00 hod. do kancelárie ŠJ ZŠsMŠ Nižná brána, prípadne poslať na email odhlasovaniezobeda@gmail.com (podpísaný)

  Výška stravného na mesiac september/2018: 19x0,95=18,05+1,50=19,55

                                                                          19x1,01=19,19+1,50=20,69

                                                                           19x1,12=21,28+1,50=22,78

                                                                           19x0,03=0,57+1,50=2,07

  Inkasovať budeme od 22.08.2018 do 31.08.2018 a to v kancelárii ŠJ ZŠsMŠ  Nižná brána a na ZŠ Grundschule 03.09.2018 od 8:30 hod.

  Prevádzka pre stravníkov MŠ sa začína 03.09.2018 a pre stravníkov ZŠ sa začína 04.09.2018.

  Prosíme rodičov aby si nenechávali prihlásenie dieťaťa na stravu na poslednú chvíľu!

  Tel.č.- 052/452 3684

   

 • Informácia o voľnom pracovnom mieste

  Informácia o voľnom pracovnom mieste

  Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

   

  V zmysle §11a zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

  Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Nižná brána Kežmarok

  Kategória voľného pracovného miesta: Pedagogický asistent/asistentka

  Predpoklady: podľa zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov resp. podľa vyhlášky MŠ SR                            č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a  odborných zamestnancov.

  Pracovný pomer na dobu: určitú

  Platové podmienky: určené v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • doklady o ukončenom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov,
  • v prípade úspešnosti vo VK/VP Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

  Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte  najneskôr do 31.08.2018 na adresu:  

  ZŠ s MŠ Nižná brána, Nižná brána 8, 060 01 Kežmarok

   

  Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania OZ MŠ – neotvárať“.

   

  Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na adresu školy.

  Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené.

  Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na ústny pohovor.

  Ústny pohovor sa uskutoční dňa 10.09.2018 v čase od 10:30 do 11:30 hod v budove školy.

  Vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní.

  Zamestnávateľ aplikuje pri výbere zamestnanca na toto pracovné miesto dočasné vyrovnávacie opatrenie v zmysle § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, vo forme preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov o pracovné miesto. Bližšie informácie nájdete na www.minv.sk/?romske-komunity-uvod, v časti Národné projekty.“

   

  V Kežmarku , dňa 17.08.2018                                                                                   PhDr. Mgr. Ján Ferenčák

                                                                                                                              primátor

   

   

   

   

 • Informácia voľnom pracovnom mieste

  Informácia voľnom pracovnom mieste

  Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

   

  V zmysle §11a zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

  Názov a adresa zamestnávateľa:Základná škola s materskou školou Nižná brána Kežmarok

  Kategória voľného pracovného miesta: Odborný zamestnanec v MŠ - školský sociálny pedagóg

  Predpoklady:podľa zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov resp. podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a  odborných zamestnancov.

  Pracovný pomer na dobu: určitú

  Platové podmienky: určené v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • doklady o ukončenom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov,
  • v prípade úspešnosti vo VK/VP Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

  Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte  najneskôr do 31.08.2018 na adresu:

  ZŠ s MŠ Nižná brána, Nižná brána 8, 060 01 Kežmarok

   

  Na obálku uveďte:„Žiadosť o prijatie do zamestnania OZ MŠ – neotvárať“.

   

  Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na adresu školy.

  Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené.

  Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na ústny pohovor.

  Ústny pohovor sa uskutoční dňa 10.09.2018 v čase od 9:00 do 10:00 hod v budove školy.

  Vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní.

  Zamestnávateľ aplikuje pri výbere zamestnanca na toto pracovné miesto dočasné vyrovnávacie opatrenie v zmysle § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, vo forme preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov o pracovné miesto. Bližšie informácie nájdete na www.minv.sk/?romske-komunity-uvod, v časti Národné projekty.“

   

  V Kežmarku , dňa 17.08.2018                                                     PhDr. Mgr. Ján Ferenčák

                                                             primátor

   

 • Rozlúčka so školským rokom 2017/2018

  Rozlúčka so školským rokom 2017/2018

  Do galérie Rozlúčka so školským rokom 2017/2018 boli pridané fotografie.

 • Pohár vedy Newton 2018

  Pohár vedy Newton 2018

  Do galérie Pohár vedy Neston 2018 boli pridané fotografie.

 • Pohár vedy Newton 2018 – 1.miesto pre Výskumníkov z Kežmarku

  Pohár vedy Newton 2018 – 1.miesto pre Výskumníkov z Kežmarku

   

  Medzinárodné finále súťaže pohár VEDY Newton 2018, sa konalo 24. 06. – 26. 06. 2018 v  Nymburku – Česká republika

  V medzinárodnom finále našu školu, zastupovali  žiaci 3. A  - Lívia Szentiványiová, Naďa Méreyová, Šimon Choma, Maroš Kočiš, ktorí vytvorili súťažný tím Výskumníci. Súťažili v dvoch kolách, v prvom predstavili svoj tím na pódiu a uviedli krátke vystúpenie s pokusom. V druhom kole prezentovali svoje bádateľské skúsenosti na stánkoch, vysvetľovali a predvádzali pokusy a úlohy, ktoré riešili v korešpondenčných kolách súťaže.

  Tím sa v súťaži umiestnil na 1. mieste a získal aj špeciálnu cenu za prezentáciu pódiového pokusu.

  Súťaž má pre nás veľký význam, žiaci si dokážu porovnať svoje vedomosti a skúsenosti aj so žiakmi z iných krajín. Tento rok to boli žiaci z Turecka, Českej republiky a 5 tímov zo Slovenska. Spolu sa tam stretlo 25 z 250 zapojených tímov.  Súťaži si svoje vedomosti porovnávajú žiaci v štyroch kategóriách od materských až po stredné školy.

  http://ktv.kezmarok.sk/archiv/656-kezmarsky_magazin_c_631.htm

   

   

  Mgr. J. Šišková

 • Z letného účelového cvičenia

  Z letného účelového cvičenia

  Do galérie Z letného účelového cvičenia boli pridané fotografie.

 • Školáci v materskej škole

  Školáci v materskej škole

  Do galérie Školáci v materskej škole boli pridané fotografie.

 • Kreslím, kreslíš, kreslíme v MŠ

  Kreslím, kreslíš, kreslíme v MŠ

  Do galérie Kreslím, kreslíš, kreslíme v MŠ boli pridané fotografie.

 • Vyhodnotenie jarného zberu papiera

  Vyhodnotenie jarného zberu papiera

  V mesiaci máj a jún sa uskutočnil  jarný zber starého papiera. Do zberu sa zapojilo 21 tried a spoločnými silami nazberali úctihodných 4 952 kíl. V súťaží sa jednotlivé triedy umiestnili následne:

  1. miesto: 3A - 999,4 kg,

  2. miesto: 1A - 647,9 kg,

  3. miesto: 6A - 497,5 kg,

  Ostatné triedy: 2C - 339,8 kg, 2A - 338,7 kg, 5B - 260,2 kg, 4A - 246,4 kg, 3B - 234,6 kg, 1B- 224,1 kg, 4C - 210,7 kg, 3C - 151,8 kg, 7A - 143,6 kg, prípravka - 137,3 kg, 5A - 123,4 kg, 6B- 122,5 kg, 1C - 103, 05 kg, 4B - 70,2 kg, 7C - 52,7 kg, 8A - 15 kg, 7B - 14 kg, 2B - 13,8 kg.

  V súťaží jednotlivcov sa na prvých troch miestach umiestnili títo žiaci:

  1. miesto: N. Šoltésová 6A - 251 kg

  2. miesto: D. Kovalská 2A - 209,7 kg

  3. miesto: D. Regitko 5B - 158 kg

  Všetkým zúčastnením ďakujeme za pomoc škole i prírode a tým najlepším blahoželáme.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok
  Nižná brána 8, Kežmarok 060 01
 • sekretariát-ekonom.odd.: 052/452 3028
  riaditeľ školy: 0917 208 221
  školská jedáleň: 052/452 3684
  materská škola: 0907 885 670
  odhlášky obedov mailom / do 7.50 hod./: odhlasovaniezobeda@gmail.com

Fotogaléria