Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola, Nižná brána 8, Kežmarok
Adresa školyNižná brána 8, Kežmarok 06001
Telefón052/4523028
E-mailriaditelnbkk@gmail.com
WWW stránkazsnizbkk.edupage.org
ZriaďovateľMesto Kežmarok

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľPaedDr. Dušan Tokarčík   
ZRŠMgr. Hildegarda Makarová   
ZRŠMgr. Gabriela Demetrová   

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Simoníková Monika ZŠ Nižná brána 8, Kežmarok
pedagogickí zamestnanciMgr. Szentivanyiová Jana  
 Mgr. Simoníková, Monika   
ostatní zamestnanciIng. Zuzana Tomová   
zástupcovia rodičovBc.Ivana Brijová  
 PaedDr.Miroslav Varšo  
 Ján Blaško  
 Katarína Šišková  
zástupca zriaďovateľaMgr.Andrej Zreľák  
 Mgr. Ivona Staníková  
 Mgr. Ondrej Jankura  
 Ing.Vladimír Škára  
    

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
MZ 1. - 4.roč.Mgr. Monika Simoníkovápredmety 1.stupňa ZŠ 
PK spoločensko vedných predmetovMgr. Matúš ŠimonovDEJ,OBN,NBK,ETV 
PK cudzích jazykovMgr. Jana SzentiványiováNEJ,AJN 
PK matematiky Mgr. Monika JankurováMAT,INF 
PK slovenského jazykaMgr. Júlia KriššákováSJL 
PK prírodovedných predmetovMgr. Ivana HalčinováBIO, CHEM, MLZ 
PK geografiePaedDr. Jana KriakováGEO 
PK výchovných predmetovMgr. Soňa SlavkovskáVYV,VYU,HUV 
PK telesnej a športovej výchovyMgr. Dávid MikšaTŠV 
PK fyziky a technikyIng. Iveta ZastkováFYZ,TECH,SP,TŽP,MEV 

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy:k 15.9.2016 - 473 k 30.6.2017 - 484

Počet tried: 24

Podrobnejšie informácie: Počet žiakov v ŠKD - 75

Počet oddelení - 3

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Prípravný logopedický ročníkSpolu
počet tried333233232124
počet žiakov5752674652604061389473
z toho ŠVVP5691013125115980
z toho v ŠKD           

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: súčet 62 /25 počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: súčet 60/23 počet dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet 2/ 2 počet dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2017

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov 2   38 

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení2092900  
prijatí2092900  
% úspešnosti100%0100%100%    

V školskom roku 2016/2017 ukončilo deviaty ročník povinnej školskej dochádzky 38 žiakov. V nižších ročníkoch končili 8 žiaci. Dvaja žiaci z 5.A triedy sú prijatí na osemročné gymnázia, 2 žiaci sú mimo územia Slovenska s tým, že nadobudli desiaty rok školskej dochádzky a končia školskú dochádzku a 2 žiaci odchádzajú na SOŠ. Jedna žiačka pokračujú v plnení povinnej školskej dochádzky mimo školského systém SR a ostáva zaradená na našej ZŠ s desiatym rokom školskej dochádzky. Jedna žiačka pokračuje s desiatym rokom školskej dochádzky v deviatom ročníku.

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJ1ANJ2Anj/NejBIOCvVLCvAJCvMCvNJCvSJLDEJDEJDOVETVETVFIG
odklad               
P.A               
prípravka               
zápis               
1.A               
1.B               
1.C               
2.A               
2.B               
2.C               
3.A1              
3.B2,14              
3.C1,58              
4.A1,16              
4.B1,74              
5.A1,22  1,48      1,13  1 
5.B2,15  2,73      1,36  1 
5BVa               
6.A1,55  1,6      1,3    
6.B3,2  2,9      2,55  1 
6.C3  3,39      2,83    
7.A1,94  1,75      1,38  1 
7.B2,9  3      2,55  1 
8.A1,47  1,71      1,18  1 
8.B2,58  2,8      2,62  1 
8.C3,23  3,5      3,27    
9.A2,29  2,67      2,06  11
9.B3,5  3,65      2,85   2,1

TriedaFYZFYZFBPGEOGEOHUVHUVCHEMCHEMCIliINVINVINFINF
odklad               
P.A               
prípravka               
zápis               
1.A               
1.B               
1.C               
2.A               
2.B               
2.C               
3.A               
3.B               
3.C               
4.A               
4.B               
5.A   1,43  1       1
5.B   2,09  1,27       1
5BVa      1       1
6.A1,35  1,75  1       1
6.B2,6  2,85  1,6       1
6.C2,94  2,67  1,67       1
7.A1,69  1,81  11,31      1
7.B3,05  2,45  1,63,14      1,18
8.A1,47  1,29   2      1
8.B3,2  2,45   2,8      1
8.C3,55  2,77   3,18      1
9.A2  1,56   2,33      1
9.B3,2  3   3,5      1,45

TriedaJZKKNJMATMATMDVMLZMLZNAVNBVNEJ1NEJNEJ2Nej/AnjOBNOBN
odklad               
P.A   1           
prípravka               
zápis               
1.A   1           
1.B   1,72           
1.C   1,27           
2.A   1,06           
2.B   1,76           
2.C   2,13           
3.A   1,05           
3.B   2,05           
3.C   1,33           
4.A   1,11           
4.B   2           
5.A   1,57  1,04 1,22      
5.B   2,64  1,96 2      
5BVa   2    1      
6.A   1,95    1     1
6.B   3,45    1,53     1,9
6.C   3,61    1,83     2
7.A   2,06    1,21  1,5  1,13
7.B   3,23    2  2,5  2,29
8.A   1,88    1,19  1,29  1,06
8.B   3,1    1,95  2,35  1,65
8.C   3,77    2,36  2,86  1,68
9.A   2 1,39  1,53  2,13  1,33
9.B   3,65 2,15  2,15  3,22  2,4

TriedaOBVOBOPu0Pu1POPPRPPVCPVCPRIPDAPDAPRUPVOReVRUJ
odklad               
P.A            1  
prípravka               
zápis               
1.A            1  
1.B            1,44  
1.C            1,07  
2.A            1,06  
2.B            2  
2.C            1,44  
3.A          1,05    
3.B          1,57    
3.C          1,5    
4.A          1,11    
4.B          1,71    
5.A               
5.B               
5BVa      1        
6.A               
6.B               
6.C               
7.A               
7.B               
8.A               
8.B               
8.C               
9.A              1
9.B               

TriedaSJLSJLSPRSVPSVPSVP/TECHŠPPTCHVTECHTECHTŠVTŠVTEVTEVTŽP
odklad               
P.A1 1            
prípravka               
zápis               
1.A1 1            
1.B1,72 1            
1.C1,31 1            
2.A1,11 1            
2.B2 1            
2.C2,24 1            
3.A1,21 1            
3.B2,27 1            
3.C1,68 1            
4.A1,35 1            
4.B2,38 1            
5.A2,08 1     1 1    
5.B3 1,09     1,09 1    
5BVa2 1       2    
6.A1,95 1     1 1    
6.B3,5 1     1,05 1,05    
6.C3,22 1,06     1,11 1,06    
7.A2,19 1 1   1 1    
7.B3,14 1,14 1,33   1,52 1,05    
8.A2,18 1 1   1 1    
8.B2,86 1,05 1,37   1,37 1    
8.C3,5 1,14 1   1 1    
9.A2,5 1       1,22    
9.B3,65 1,2       1,2    

TriedaTVPVLAVLAVhVkuVYUVYVVYVVYV/INFZDPZEM
odklad           
P.A           
prípravka           
zápis           
1.A           
1.B           
1.C           
2.A           
2.B           
2.C           
3.A 1,11         
3.B 1,68         
3.C 1,36         
4.A 1,25         
4.B 2,08         
5.A      1    
5.B      1,04    
5BVa 1     1   
6.A      1    
6.B      1,2    
6.C      1    
7.A      1    
7.B      1,05    
8.A     1     
8.B     1,25     
8.C     1,5     
9.A     1     
9.B     1     

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
odklad6006
P.A8800
prípravka0009
zápis00050
1.A191900
1.B201802
1.C181503
2.A181800
2.B171700
2.C181512
3.A191900
3.B222101
3.C252401
4.A221903
4.B242400
5.A262303
5.B232201
5BVa1100
6.A202000
6.B201730
6.C201712
7.A161600
7.B231841
8.A171700
8.B211731
8.C221480
9.A181800
9.B202000

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
odklad600,0000,0000,00
P.A8812101,50812101,5000,00
prípravka000,0000,0000,00
zápis000,0000,0000,00
1.A1969236,4269236,4200,00
1.B20136068,00135667,8040,20
1.C1851328,5051328,5000,00
2.A1884647,0084647,0000,00
2.B17125974,06124973,47100,59
2.C18104157,83104157,8300,00
3.A1998151,6398151,6300,00
3.B22195989,05195989,0500,00
3.C25176170,44176170,4400,00
4.A22141064,09141064,0900,00
4.B24178874,50178374,2950,21
5.A26155759,88155759,8800,00
5.B23150565,43149665,0490,39
5BVa1120120,00120120,0000,00
6.A20167183,55167183,5500,00
6.B202189109,452166108,30231,15
6.C20185592,75182191,05341,70
7.A16131181,94131181,9400,00
7.B23226098,26222396,65371,61
8.A171729101,711729101,7100,00
8.B212139101,862111100,52281,33
8.C222447111,232337106,231105,00
9.A182209122,722199122,17100,56
9.B202744137,202634131,701105,50

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Testovanie T9-SJL3851,2% 
Testovanie T9- MAT3846,4% 
Testovanie T5-SJL4364,5% 
Testovanie T5-MAT4363,0% 

Testovanie 9

 

Dňa 20. apríla 2017  sa uskutočnilo  Testovanie 9  žiakov 9. ročníka, ktoré zabezpečil Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) so sídlom v Bratislave. Testované boli  vedomosti z predmetov matematika a slovenský jazyk.

Školský koordinátor: Jana Kriaková

Školský koordinátor

pre žiakov so ZZ        :           Jana Kriaková

Administrátori:                       Matúš Šimonov, Jana Ďateľová, Jana Szentiványiová,                                           Ivana Halčinová, Lýdia Bednarčíková

 

 

Testovanie 5

 

Dňa 23. novembra  2016 sa uskutočnilo  Celoslovenské testovanie  žiakov 5. ročníka Testovanie 5-2016, ktoré zabezpečil Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) so sídlom v Bratislave.  Testované boli  vedomosti z predmetov matematika a slovenský jazyk. Testovania sa zúčastnili aj žiaci i so ZZ.

Školský koordinátor:              Jana Kriaková

Administrátori:                                  Matúš Šimonov, Jana Ďateľová, Dávid Mikša,                                                                   Lýdia Bednarčíková, Jana Szentiványiová

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

Učebný variantP.R1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku133322323224

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni
V1V.,IX.ročníkMladý záchranár1
V1IX. ročníkFinančna gramotnosť1
V1V.,VI.ročníkTŠV3
V1V.ročníkVýtvarná výchova2
V1VI.,VII.,VIII.,IX.ročníkMatematika5
V1VI.,VIII.ročníkBiológia2
V1VI.,IX.ročníkDejepis2
V1VII.,IX.ročníkNemecký jazyk2
V1VII.,VIII.ročníkGeografia2
V1VIII.ročníkSvet práce1
V1VIII.,IX.ročníkInformatika1
V1VIII.,IX.ročníkVýchova umením1
V1VIII.ročníkTechnika1
V1, V2I.,II.ročníkAnglický jazyk1
V1, V2II.,III.ročníkMatematika5
V1, V2I.,II.,IV.ročníkTelesná a športová výchova3
V1, V23.ročníkPrírodoveda2

MLADÝ  ZÁCHRANÁR  v 5.  a  9. ročníku - zameraný na riešenie aplikačných kognitívnych a praktických úloh v problematike prevencie a ochrany zdravia.

 

Finančná gramotnosť v 9. ročníku - hlavnú  úlohu predmetu Finančná gramotnosť vidíme v  schopnosti využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti a aktívne vystupovanie na trhu finančných produktov a služieb.

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka z toho357 
Bežných tried23407 
Špeciálnych tried19 
    
Spolu24 tried473 

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet odborných zamestnan.Počet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. a odbor. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP1371936,5718,6
DPP05352,8
spolu1422241,5721,4
Znížený úväzok0120,571,4
ZPS00403,8
Na dohodu03333

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov032,532,5
vychovávateľov145
asistentov učiteľa21,53,5
odbor.zamestn.011
spolu33942

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenneSpolu
1.C,1.BANJ12
8.CMAT55
3.A,3.BINV12
5.A,B ,6.C, 7.A, 8.C,9.BINF16
5.B,6.C,7B,DEJ1,2, 2, 5
6.ABC,7AB, 8ABC, 9ABOBN1/0.57,5
1.-2.roč,3.-4.roč,5.-7.roč,9.ročETV1,1,1,0,53,5
3.CVLA11
5AGEO22
7BSVP1 

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcichPočet
1.kvalifikačná skúška192 
2.kvalifikačná skúška91 
modernizácia vzdel procesu na ZŠ00 
vzdelávanie učiteľov v oblasti cudzích jazykov00 
vzdelávanie vedúcich ped. pracovníkov00 
samostatný pedagogický zamestnanec14  
    
Spolu423 

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

Olympiáda zo slovenského jazyka

okresné kolo:

4. m.: Lenka Szentiványiová, 9. A

Šaliansky Maťko (prednes povestí)

okresné kolo:

1. m.: Ján Jurdik, 4. A (1. kat.)

2. m.: Katarína Točeková, 7. A (3. kat.)

3. m.: René Špes, 6. A (2. kat.)

3. m: Bianka Heringová, 3. A (1. kat.)

Hviezdoslavov Kubín (prednes poézie a prózy)

okresné kolo:

2. m.: Ján Jurdik, 4. A (1. kat., próza)

3. m.: Lívia Magerová, 3. C (1. kat., poézia)

3. m.: René Špes, 6. A (2. kat., próza)

3. m.: Adela Tetemonteová, 9. A (3. kat., próza)

Literárny Kežmarok (literárna tvorba)

celoslovenská súťaž

čestné uznanie: Kristína Rochová, 3. C

MATEMATIKA

Pytagoriáda

okresné kolo:

1. m.: Ján Jurdik, 4. A (kat. P4)

1. m.: Viktória Semaňáková, 6. A (kat. P6)

3. m.: Martin Varšo, 6. A (kat. P6)

3. m.: Júlia Ilášová, 8. A (kat. P8)

Matematická olympiáda

okresné kolo:

2. m.: Martin Varšo, 6. A (kat. Z6)

4. m.: Júlia Ilášová, 8. A (kat. Z8)

4. m.: Simona Svocáková, 8. A (kat. Z8)

5. m.: Lenka Ilášová, 5. A (kat. Z5)

6. m.: Vanesa Brijová, 8. A (kat. Z8)

6. m.: Vladimír Andráš, 5. A (kat. Z5)

CHÉMIA, BIOLÓGIA A FYZIKA

Chemická olympiáda

okresné kolo:

Martin Uličný, 9. A, úspešný riešiteľ

Biologická olympiáda

okresné kolo:

2. m.: Filip Celba, 6. A (kat. D)

3. m.: Benjamín Onduš, 7. A (kat. D)

3. m.: Martin Varšo, 6. A (kat. D)

4. m.: Anna Mária Bednarčíková, 7. A (kat. D)

Mladý záchranár

okresné kolo:

4. m.: družstvo 6. A a 5. A

I heart veda

celoslovenské kolo:

3. m.: družstvo 2. A

Pohár vedy POLARIS 2017 (medzinár. vedec. súťaž)

celoslovenské kolo:

5. m.: družstvo 2. A

CUDZIE JAZYKY

Olympiáda v anglickom jazyku

okresné kolo:

2. m.: Júlia Ilášová, 8. A (kat. 1B)

3. m.: Eva Kovaříková, 7. A (kat. 1A)

Prednes poézie a prózy v nemeckom jazyku

regionálne kolo:

1. m.: Zuzana Zoričáková, 8. A (kat. 8.-9. roč., próza)

2. m.: Radka Miškovičová, 7. B (kat. 5.-7. roč., poézia)

GEOGRAFIA

Geografická olympiáda

okresné kolo:

1. m.: Boris Burdíček , 8. A (kat. F)

6. m.: Júlia Ilášová, 7. A (kat. F)

7. m.: Vladimír Andráš, 5. A (kat. G)

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Kostelničákov ornament

celoslovenské kolo:

1. m.: Viktória Wisniovska, 8. B (3. kat.)

Udatný dráčik – tvorba komiksov

ocenené triedy: 2. A, 3. A, 4. A

DEJEPIS

Dejepisná olympiáda

okresné kolo:

2. m.: Anna Schwartzová, 6. A (kat. 6. roč.)

3. m.: Bibiana Pješčáková, 6. A (kat. 6. roč.)

Poznaj svoj región

regionálna súťaž:

3. m.: družstvo 8. A: Boris Burdíček,

Simona Svocáková, Júlia Ilášová

HUDOBNÁ VÝCHOVA

Slávici z lavice

okresné kolo:

3. m.: Simona Sedlická, 2. C (1. kat.)


 


 

 

 

 

 

 

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA

Atletika – staršie žiačky

okresné kolo:

1. m.: družstvo dievčat: Laura Birošíková, Dušana Džadoňová, Eliška Šišková, Klaudia Birošíková, Karin Baráneková, Karin Gibľáková, Eva Kovaříková, Viktória Kubisová, Alžbeta Valenčíková, Natália Džadoňová, Patrícia Džurňáková, Nina Podolinská, Raisa Nemešová

krajské kolo:

5. m.: vyššie uvedené družstvo dievčat

Atletika – starší žiaci

okresné kolo:

2. m.: družstvo chlapcov: Igor Heldák, Branislav Labuda, Štefan Borkovský, Filip Kudlák, Martin Uličný, Dominik Šoltés, Rastislav Wikarski, Martin Želinský, Daniel Tokarčík, Sebastián Václav

Cezpoľný beh – starší žiaci

okresné kolo:

3. m.: Martin Uličný, Rastislav Wikarski, Sebastián Václav, Klaudia Birošíková, Karin Baráneková, Ivana Jefanovová

Vybíjaná – mladšie žiačky

okresné kolo:

3. m.: družstvo dievčat: Viktória Kubisová, Eva Kovaříková, Alica Matichová, Karin Gibľáková, Mia Chorogwická, Lea Kaminská, Sarah Vnenčáková, Daniela Želonková, Sofia Schwartzová, Nina Podolinská, Natália Džadoňová, Dušana Džadoňová, Anna-Mária Labudová

Florbal – starší žiaci

majstrovstvá okresu:

1. m.: družstvo st. žiakov: Sebastián Václav, Roman Dovjak, Dominik Šoltés, Martin Zummer, Jaroslav Šperling, Adrián Soľava, Patrik Pišta, Štefan Borkovský, Vladimír Pišta, Oliver Knapik, Marko Pavlikovič

majstrovstvá kraja:

6. miesto: vyššie uvedené družstvo st. žiakov

Basketbal - starší žiaci

okresné kolo:

3. m.: družstvo chlapcov: Dominik Košuth, Branislav Labuda, Martin Uličný, Sebastián Václav, Oliver Knapik, Dominik Šoltés, Erik Hasaj, Štefan Borkovský, Peter Podolinský, Igor Šoltés

Basketbal – staršie žiačky

okresné kolo:

3. m.: družstvo dievčat: Milica Kašelová, Danica Kašelová, Ivana Jefanovová, Lenka Szentiványiová, Viktória Kubisová, Patrícia Džurňáková, Karin Gibľáková, Diana Dudová

Volejbal – staršie žiačky

okresné kolo:

2. m.: družstvo dievčat: Adela Tetemonteová, Eliška Šišková, Viktória Kubisová, Karin Gibľáková, Alica Matichová, Eva Kovaříková, Dušana Džadoňová, Natália Džadoňová, Zoja Hermelová, Viktória Baluchová, Veronika Steinová, Katarína Kovalská, Veronika Drozdová, Emma Tokarčíková, Ella Krompaščíková

Futbal – staršie žiačky

okresné kolo:

3. m: družstvo dievčat: Dušana Džadoňová, Karmen Špitková, Alžbeta Valenčíková, Karin Baráneková, Adela Tetemonteová, Patrícia Džurňáková, Annamária Labudová, Eliška Šišková, Natália Džadoňová

Futbal – starší žiaci

okresné kolo:

3. m.: družstvo chlapcov: Daniel Tokarčík, Rastislav Wikarski, Marcel Brand, Martin Želinský, Damián Pavlík, Jaroslav Šperling, Miroslav Karabinoš, Igor Heldák

Futbal – mladší žiaci

okresné kolo:

3. m.: družstvo chlapcov

Futbal – Spišské hry

1. m.: družstvo chlapcov: Richard Renner, Andreas Arpáš, Peter Irha, Alex Kovalčík, Daniel Cehula, Hugo Barla, Ján Zgraja, Martin Pacanovský, René Dinda

Kežmarské hry – atletika

1. m.: ZŠ NIŽNÁ BRÁNA

na bicykli bezpečne

okresné kolo:

3. m.: Emma Tokarčíková, Katarína Kovalská, Kristián Mačák, Richard Labuda

prehadzovaná

okresné kolo:

2. m.: Veronika Drozdová, Katarína Kovalská, Ella Džurňáková, Emma Tokarčíková, Richard Labuda, Samuel Müncner


Aktivity a prezentácia na verejnosti

Inštitúcia organizuje školské akadémie, prezentujeme projekty žiakov tried pre IND, kultúrne vystúpenia na podujatiach organizovaných mestom a spoločenskými organizáciami (Vianočné trhy, Deň matiek, Dom dôchodcov a iné).

Každoročne prezentujeme svoju výtarnú tvorbu na výstave Vianoce pod Tatrami, našu literárnu tvorbu úspešne prezentujeme v celoslovenskej súťaži LITERÁRNY KEŽMAROK

Organizovanie športových súťaží vo futbale, basketbale, volejbale, stolnom tenise, v ľahkej atletike pre mladších a starších žiakov v meste, obvode, okrese a kraji, podľa rozpisu športových súťaží školy, mesta, SAŠ a KŠÚ v Prešove.

V školskom roku 2016/17 sme zorganizovali Olympiádu žiakov prvého stupňa v spolupráci s Olypijským klubom Vysoké Tatry a SOV.

Pomoc pri organizovaní súťaží a poskytnutie športového areálu a telocviční pre Mestskú volejbalovú ligu, Memoriál F. Mizdoša vo volejbale veteránov (Majstrovstvá Slovenska veteránovvo volejbale), športové kluby v meste. Pravidelne prenajímame naša športoviská a telocvične mestským podnikom a občianským združeniam ktoré fungujú na území mesta Kežmarok

V rámci vyučovania, krúžkovej a záujmovej činnosti majú žiaci a rodičia možnosť využívať športový areál a telovične školy.

Škola vydáva i naďalej školský časpis Kapuráčik

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

- Projekt alternatívnej starostlivosti o intelektovo nadané deti

B) Krátkodobé - celoročné

- Mliečny program v spolupráci s Tatranskou mliekarňou

- V spolupráci s Policajným zborom SR sme realizovali v 5. ročníkoch preventívny program "Správaj sa normálne" zúčastnilo sa na ňom 70 žiakov našej školy.

- V školskom roku 2015/16 sme pokračovali v projekte PRINED (mesiace 9-11/2015) v rámci tohot projektu sme vytvorili 6 nových z pracovných pozíicií pre 4 odborných zamestnacou a 2 asistentov učiteľa.


Školenia a projekty 

Naša škola je zapojená do Národného projektu VÚDPaP „Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí“.

V rámci tohto projektu absolvovala výchovná poradkyňa Jana Kriaková  inštruktážny kurz v metóde COMDI, ktorý ja zameraný na profesijnú orientáciu žiakov. Testovania a interpretácie sa zúčastnilo 21 žiakov z 9. ročníka so ŠVVP.

 

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátu poslednej inšpekčnej kontroly: 10.10.2006

Druh inšpekcie: následná

V školskom roku 2016/2017 nebola vykonaná inšpekčná kontrola.

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

Počet učební používaných školou spolu: 37

- z toho odborných 7 (učebňa fyziky, chémie, technickej výchovy, 2 počítačové učebne, cvičná kuchynka, jazyková učebňa, učebňa s intraktívnou tabuľou)

Prevádzkujeme - 3 telocvične, 1 posilovňa

Športový areál pozostáva - futbalové ihrisko, 250 m tartanová atletická dráha, 2 antukové volejbalové ihriská, multifunkčné ihrisko s umelou trávou, futbalové miniihrisko s umelým trávnikom, doskočisko pre skok do diaľky s tartanovým rozbežiskom

Školská jedáleň - varí obedy aj pre ZŠ Hradné námestie, 600 stravníkov - žiakov a zamestnancov

V mesiacoch júl, august sme rekonštruovali školskú jedáleň vymenili sme linoleum za keramickú dlažbu, kompletne opravili steny a stropy novou omietkou a vymenili osvetlenie.

Technický stav budovy školy, telocviční a športového areálu je na dobrej úrovni.

V októbri 2007 sa začali práce na stavbe sedlovej strechy na budove školy podľa projektu Ing. arch. Jozefa Figlára v sume 14 mil. Sk. Koncom augusta 2009 sa začalo s prípravnými prácami na realizáciu projektu "Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Nižná brána, Kežmarok", ktorý bol ukončený v novembri 2010.

Kompletne sme vymenili šatňové skrinky a postupne pokračujeme vo výmene školských lavíc a stoličiek..

Podľa požiadaviek vedúcich MZ a PK zakupujeme nové učebné pomôcky, časopisy, odbornú a metodickú literatúru, slovníky.

Počas prázdnin sme realizovali výmenu starého linolea za nové v dvoch triedach. Postupne maľuejeme všetky triedy. Pravidelne realizujeme opravy chodníkov okolo školy,upravujeme ihriská v našom areály.

Dokončili sme výstavbu parkovacej plochu pred školou pre navštevníkov a rodičov (cca 12 miest)

Na škole pracuje občianske združenie Šikovníček

Nový šat dostali chodby, ktoré boli vymaľované a žiaria pastelovými farbami, čistotou a novou aktuálnou výzdobou. Svetlo sveta uzreli aj dve expozície venované učiteľovi národov Jánovi Amosovi Komenskému a kodifikátorovi  slovenského spisovného jazyka a vedúcej osobnosti  slovenského národného obrodenia Ľudovítovi Štúrovi. Najväčšou premenou však prechádza prízemie školy, kde od polovice mája prebieha čulý pracovný ruch a časť podlažia sa prispôsobuje pre potreby Materskej školy, ktorá sa stane od školského roka 2017/2018 našou súčasťou. Pribudnú nám tri triedy materskej školy, moderné sociálne zariadenia pre žiakov a zamestnancov  MŠ a administratívne priestory pre pedagogických a prevádzkových zamestnancov MŠ. Súčasťou  školy bude i nové detské ihrisko, ktoré budú využívať žiaci MŠ a ŠKD. Z bezpečnostných dôvodov sme areál ZŠ s MŠ zabezpečili novým plotom. Premenami prešli aj triedy a zrekonštruovaná bola  aj školská dielňa.

Škola má novozriadenú školskú čitáreň a pravidelne realizuje projektové dni venované rozvoju čitateľskej gramotnosti. Školská kuchyňa bola vymaľovaná špeciálnou proti plesňovou farbou určenou pre takéto priestory.  

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie prijaté v školskom roku 2016/2017

/9/2016-6/2017/

dotácia na prenesené kompetencie 745 689,27 € /ZŠ/

dotácia na originálne kompetencie 106 218,00 € /ŠKD, ŠJ/

dotácia na asistenta 18 015,00 €

dotácia na vzdelávacie poukazy 11 722,00 €

dotácia na projekt 400,00 €

dotácia na dopravné použitá 3 821,56 €

dotácia mimoriadne výsledky žiakov 400,00 €

dotácia na odchodné 6 109,00 €

dotácia na stravovanie deti v HN 1 075,08 €

dotácia na učebné pomôcky pre deti v HN 415,00 €

dotácia z MŠVVaŠ SR na učebnice (použitá) 358,60 €

dotácia na školu v prírode (použitá) 8 496,60 €

dotácia na lyžiarsky kurz žiakov 7 950,00 €

dotácia na projektovu dokumentáciu rekonštrukcie

zadného traktru školy pre účely vybudovania priestorov škôlky 2 952,00 €

dotácia na projektoru dokumentáciu opravu strechy 2 880,00 €

kapitálové prostriedky na opravu strechy 69 120,00 €

dotácia na vybavenie telocvične 4 000,00 €

kapitálové prostriedky ŠJ z vlastných príjmov jedálne 10 847,00 €

V školskom roku 2016/2017 bol škole poskytnutý príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplenení niektorách zákonov v znení neskorších predpisov. V rámci príspvevku nám ÚPSVaR refundoval mzdové náklady vo výške 11 866,47 €.

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

Poplatky ŠKD 7 500,-- € / 9/2016-6/2017/

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

dotácia na VZP 11 722,00 €

z toho vyplatené odmeny vedúcim krúžkov 8 219,20 €

materiál,služby a energie na činnosť záujm.krúžkov na VZP 3 502,80 €

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

Plnenie stanoveného cieľa

Dlhodobé úlohy školy

1. Rešpektovať využívať pri práci Pedagogicko-organizačné pokyny pre školy, školské zariadenia, orgány

štátnej správy v školstve a orgány územnej samosprávy na školský rok 2016/20017.

T: stály Z: všetci ped. zamestnanci

2. Pripraviť podmienky pre zriaďenei 5 ročníka športových tried so zameraním na volejbal dievčat, stolný tenis, atletiku.

T: stály, Z: p. Hudaček, tréneri MŠK

3. Pokračovať v zaraďovaní intelektovo mimoriadne nadané a talentované deti do bežných tried. T: stály Z: vedenie školy, PPP s CVP, špec. ped.

4. Integrovať žiakov s telesným postihom na vozíčku. Zabezpečiť pre týchto žiakov

asistenta učiteľa.

T: stály Z: riaditeľ školy

5. Vytvárať optimálne podmienky pre priebežné vzdelávanie, špecializačné kvalifikačné štúdium a špecializačné inovačné štúdium pedagogických zamestnancov. Informovať zamestnancov o možnostiach jednotlivých foriem štúdia na základe ponúk MC v Prešove a iných inštitúcií, ktoré zabezpečujú vzdelávanie pedagogických zamestnancov.

T: stály Z: vedenie školy

7. V súlade s Národným programom výchovy a vzdelávania v SR Milénium a s využitím

možností školy dosiahnuť čo najvyššiu gramotnosť v oblasti IKT žiakov končiacich

povinnú školskú dochádzku. Zakúpiť nové počítače do učební, notebooky a interaktívne tabule..

T: stály Z: všetci ped. prac., p. Tokarčík

8. Zabezpečiť čo najkvalitnejšiu prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zameraním na

komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov.

T: stály Z: vyučujúci cudzích jazykov

9. Predmetové olympiády, umelecké a športové súťaže považovať za integrálnu súčasť

výchovno-vzdelávacieho procesu. Hmotne motivovať učiteľov podieľajúcich sa na

organizovaní a riadení uvedených aktivít a úspešnej príprave žiakov na súťaže. V spolu-

práci s výborom OZ a zástupcami zamestnancov vypracovať nové kritériá na prideľo-

vanie osobných príplatkov a odmien.

T: Úloha stála Z: všetci vyučujúci

10. Zapájať žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov v hmotnej núdzi do záujmovej činnosti a činnosti ŠKD

T: úloha stála Z: vedenie školy, vych. ŠKD

11. Každoročne zabezpečiť doučovanie pre žiakov 9. ročníka a matematiky a slovenského jazyka ako prípravu na Testovanie 9 tzv. MONITOR

T: Úkoha stála Z: vedemie školy, vyučujúci MAT,SJL

12. Pripraviť podmienky a zrealizovať výber žiakov do prípravného ročníka pre deti a narušenou komunikačnou schopnosťou

T: Úloha stála Z: vedenie školy, špeciálny pedagóg

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Silné stránky:

- profilácia a špecializácia školy - integrácia a výučba detí so

špeciálnymi potrebami, detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a detí v hmotnej

núdzi,

- zapojenie do projektov Školy podporujúce zdravie, Mliečny program

- zvyšujúci záujem rodičov o školu - možnosť výberu žiakov,

- udržiavaný športový areál, organizovanie športových súťaží v rámci mesta, okresu a kraja

- využívanie školských zariadení v odpoludňajších hodinách, počas víkendov a prázdnin

- vysoká estetická úroveň interiéru a exteriéru školy

- dobrá spolupráca s organizáciami, školami a inštitúciami v meste

- realizácie a ukončenie projekru "Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ, Nižná brána 8, Kežmarok

- vypracovanie projektu "Spolu zvládneme viac" a podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Slabé stránky:

- veľký počet žiakov v hmotnej núdzi

- veľký počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

- úspešnosť žiakov vo vedomostných súťažiach a olympiádach (aj napriek výrazným úspechom

žiakov tried pre IND)

- rapídne sa znižujúci počet žiakov v škole - nefunkčný zimný štadión a z toho vyplývajúce problémy

s otvorením ŠHT

- nevyhovujúci školský obvod a poloha školy

§ 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

Uplatnenie žiakov

Všetci žiaci končiaci školskú dochádzku na ZŠ boli prijatí na stredné školy podľa svojho výberu. Bývalí absolventi našej školy úspešne ukončili stredné školy, niektorí z nich vysoké školy a pôsobia na rôznych funkciách v rámci mesta, okresu...

§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Psychohygienické podmienky

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole sú v súlade s predpismi a normami.

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Cvičenia z matematiky17 Mgr. Monika Jankurová
Doučovanie zo SJL16 Mgr. Júlia Kriššáková
Florbal16 Mgr. Dávid Mikša
Futbal U11,U1315  
Futbal U1515 PaedDr. Dušan Tokarčík
Futbal U9,U1016 Mgr. Radovan Novák
Hravá angličtina17 Mgr. Kristína Brejková
Hraví druháci16 Mgr. Mária Sedláková
HravMat16 Mgr. Gabriela Demetrová
Matematické repete17 Mgr. Mária Šatalová
Poznaj svoj región15 Mgr. Henrieta Glodžáková
Prvácke všeličo16 Mgr. Miroslava Suchánková
Prvácke všeličo 217 Mgr. Martina Frankovičová
Rybársky krúžok16  
Šikovní druháci16 Mgr. Miroslava Müncnerová
Šikovní prváci16 PaedDr. Anna Ondo-Eštoková
Šikovní štvrtáci17 Mgr. Monika Simoníková
Šikovní tretiaci16 PaedDr. Miriam Dernerová
Tanečný krúžok15  
Tretiacke všeličo16 Mgr. Hildegarda Makarová
Tretiacke všeličo 216 Mgr. Ivana Suchá, PhD.
Veselá veda15 Mgr. Janka Šišková
Volejbal16 Mgr. Miroslava Müncnerová

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca s rodičmi veľmi dobrá, najmä s rodičmi žiakov v triedach pre IND, ústne návrhy na zlepšenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu, známkovania priestupkov boli riešené s triednymi učiteľmi, zástupcami alebo riaditeľom, písomné žiadosti alebo sťažnosti neboli žiadne.

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

Spolupráca školy a verejnosti

Spolupráca školy s verejnosťou je dobrá. Škola spoluprácuje so zriaďovateľom, odelením školstva, športovými klubmi, spoločenskými organizáciami, občianskymi združeniami, materskými, základnými a strednými školami, PPP s CVP, firmami zabezpečujúcimi opravy a údržbu je na veľmi dobrej úrovni. Pri mestských akciách a podujatiach ponúkame priestory školy a školskú jedáleň.

Škola je stále otvorená a nápomocná rôznym aktivitám pre širokú verejnosť.

Záver

Vypracoval: PaedDr. Dušan Tokarčík

V Kežmarku, 15. septembra 2017

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 12.9.2017

Vyjadrenie rady školy

Rada školy odporúča zriaďovateľovi schváliť Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno- vzdelávacej činnosti ZŠ Nižná brána 8, Kežmarok za školský rok 2016/2017 s ktorou bola oboznámená na zasadnutí dňa 28.06.2017

Mgr. Monika Simoníková - predseda rady školy

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok
  Nižná brána 8, Kežmarok 060 01
 • sekretariát-ekonom.odd.: 052/452 3028
  riaditeľ školy: 0917 208 221
  školská jedáleň: 052/452 3684
  materská škola: 0907 885 670
  odhlášky obedov mailom / do 7.50 hod./: odhlasovaniezobeda@gmail.com

Fotogaléria