Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok
Adresa školyNižná brána 8, Kežmarok 06001
Telefón052/4523028
E-mailriaditelnbkk@gmail.com
WWW stránkazsnizbkk.edupage.org
ZriaďovateľMesto Kežmarok

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľPaedDr. Dušan Tokarčík   
ZRŠ ZŠMgr. Hildegarda Makarová   
ZRŠ ZŠMgr. Gabriela Demetrová   
ZRŠ MŠJarmila Kopkášová   
Výchovný poradcaPaedDr. Jana Kriaková   

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Szentivanyiová Jana ZŠ s MŠ Nižná brána 8, Kežmarok
pedagogickí zamestnanciMgr. Szentivanyiová Jana  
 Aneta Liptáková za MŠ  
ostatní zamestnanciIng. Zuzana Tomová   
zástupcovia rodičovMgr. Ľuboslav Kovalský  
 PaedDr.Miroslav Varšo  
 Ján Blaško  
 Mgr. Jaroslav Božoň  
zástupca zriaďovateľaMgr.Andrej Zreľák  
 Mgr. Silvia Oleníková  
 Mgr. Ondrej Jankura  
 Ing.Vladimír Škára  
    

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
MZ 1. - 4.roč.Mgr. Monika Simoníkovápredmety 1.stupňa ZŠ 
PK spoločensko vedných predmetovMgr. Matúš ŠimonovDEJ,OBN,NBK,ETV 
PK cudzích jazykovMgr. Jana SzentiványiováNEJ,AJN 
PK matematiky Mgr. Monika JankurováMAT,INF 
PK slovenského jazykaMgr. Júlia KriššákováSJL 
PK prírodovedných predmetovMgr. Ivana HalčinováBIO, CHEM, MLZ 
PK geografiePaedDr. Jana KriakováGEO 
PK výchovných predmetovMgr. Soňa SlavkovskáVYV,VYU,HUV 
PK telesnej a športovej výchovyMgr.Dávid MikšaTŠV 
PK fyziky a technikyIng. Iveta ZastkováFYZ,TECH,SVP 
MZ Materská školaAneta Liptákovápredprimárne vzdelávanie 

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov základnej školyy: k 15.9.2017 - 507 žiakov

Počet tried: 25

Podrobnejšie informácie:

ŠKD - 85 žiakov

12 tried na I. stupni + prípravný logopedický ročník

12 tried na II. stupni

Počet žiakov materskej školy: k 15.9.2017 - 70 žiakov

Počet tried: 3

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried33332332325
počet žiakov605453735452614456507
z toho ŠVVP3610911111351078
materská škola         70

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

Zapísaní žiaci ZŠ

Základná škola

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2018: súčet 68 /30 počet dievčat z celkového počtu 16 odklad

Počet žiakov zapísaných do prípravného ročníka logopedického ročníka k 30.6.2018 súčet 9

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2018: súčet 60/23 počet dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet 6 / jeden žiak bol preradený do špeciálnej školy/

Materská škola

Skutočný počet žiakov žiakov v MŠ k 15.9.2018 - 66 žiakov


 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

Zapísaní žiaci MŠ

Skutočný počet detí k 15.9.2017: súčet žiakov /počet dievčat  - 70/42        

Menej ako 3

2015 a neskôr

7

3 roky

2014

15

4 roky

2013

20

5 rokov

2012

18

6 rokov

2011

10

 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet žiakov/počet dievčat - 4/2

Z celkového počtu  21 detí rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení01123389  
prijatí01123389  
% úspešnosti0100100100100100  

V školskom roku 2017/2018 ukončilo deviaty ročník povinnej školskej dochádzky 55 žiakov. V nižších ročníkoch končili 5 žiaci.  Jedna žiačka je mimo územia Slovenska s tým, že nadobudla desiaty rok školskej dochádzky v 4. ročníku a končí školskú dochádzku, jedna žiačka z  8. ročníka je prijatá na bilingválne gymnázium  a 3  žiaci odchádzajú na SOŠ. Traja žiaci pokračujú s desiatym rokom školskej dochádzky v deviatom ročníku.

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJ1ANJ2Anj/NejBIOCvVLCvAJCvMCvNJCvSJLDEJDEJDOVETVETVFIG
PA               
Slimáčiky               
Sovičky               
Včielky               
zápis               
1.A               
1.B               
1.C               
2.A               
2.B               
2.C               
3.A1,11              
3.B2,33              
3.C2              
4.A1,2              
4.B2              
4.C1,76              
5.A1,19  1,74      1,19  1 
5.B2,35  2,6      1,92    
6.A1,5  1,92      1,58  1 
6.B2,55  2,92      2,54  1 
6BVa               
7.A1,6  1,85      1,5    
7.B3  3,18      2,68  1 
7.C3,26  3,58      3,11    
8.A1,58  1,74      1,68  1 
8.B3  3,21      3,16  1 
9.A1,35  2      1,59  11
9.B2,72  2,79      2,3  11
9.C3,11  3,68      2,74   1

TriedaFYZFYZFBPGEGGEOHUVHUVCHECHEMCIliINVINVINFINF
PA               
Slimáčiky               
Sovičky               
Včielky               
zápis               
1.A               
1.B               
1.C               
2.A               
2.B               
2.C               
3.A             1 
3.B             1,11 
3.C             1 
4.A               
4.B               
4.C               
5.A   1,7  1      1 
5.B   2,12  1,28      1 
6.A1,46  1,75  1      1 
6.B2,5  2,29  1,46      1,21 
6BVa      1      1 
7.A1,25  1,6  1 1,65    1 
7.B2,77  3,18  1,18 3,32    1,05 
7.C3,21  3,05  1,32 3,47    1 
8.A1,63  1,42    1,68    1 
8.B3,5  2,67    2,96    1 
9.A2,53  1,41    2,18    1 
9.B3,16  2,6    3    1 
9.C3,74  3    3,21    1 

TriedaJZKKNJMATMATMDVMLZMLZNAVNBVNEJ1NEJNEJ2Nej/AnjOBNOBN
PA  1            
Slimáčiky               
Sovičky               
Včielky               
zápis               
1.A  1            
1.B  1,19            
1.C  1,19            
2.A  1            
2.B  1,94            
2.C  1,83            
3.A  1,11            
3.B  1,94            
3.C  1,93            
4.A  1,4            
4.B  1,58            
4.C  1,72            
5.A  1,59  1  1,2      
5.B  2,72  1,36  1,68      
6.A  1,88     1     1,08
6.B  2,88     2,13     1,5
6BVa  1     1      
7.A  2,2  1,5  1,05  1,2  1
7.B  3,45     2,29  2,55  1,64
7.C  3,63     2,26  2,31  2,32
8.A  1,89     1,25  1,58  1
8.B  3,5     1,95  2,52  1,65
9.A  1,59   1,12 1,38  1,35  1
9.B  2,84   1,61 1,59  2,5  1,44
9.C  3,42   1 1,63  2,95  1,42

TriedaOBVOBOPu0Pu1POPPRPPVCPVCPRIPDAPDAPRUPVOReVRUJ
PA            1  
Slimáčiky               
Sovičky               
Včielky               
zápis               
1.A            1  
1.B            1  
1.C            1  
2.A            1  
2.B            1,76  
2.C            1,67  
3.A          1,11    
3.B          2,33    
3.C          2    
4.A          1,05    
4.B          1,63    
4.C          1,48    
5.A               
5.B               
6.A               
6.B               
6BVa       1       
7.A               
7.B               
7.C               
8.A               
8.B               
9.A               
9.B               
9.C               

TriedaSJLSJLSPRSVPSVPSVP/TECHŠPPTCHVTECHTHDTSVTŠVTEVTEVTŽP
PA1 1            
Slimáčiky               
Sovičky               
Včielky               
zápis               
1.A1 1            
1.B1,12 1            
1.C1,16 1            
2.A1 1            
2.B2 1            
2.C1,89 1            
3.A1,33 1            
3.B2,28 1            
3.C2,13 1            
4.A1,6 1            
4.B1,85 1            
4.C1,69 1            
5.A2,18 1     1,19 1    
5.B2,84 1,12     1,24 1    
6.A2,37 1     1 1    
6.B3,21 1,21     1 1    
6BVa111       1    
7.A1,9 1     1 1    
7.B3,36 1     1,73 1,05    
7.C3,42 1,37     1,32 1,05    
8.A1,95 1 1   1 1,05    
8.B3,6 1,25 1,13   1 1    
9.A1,88 1       1    
9.B3,05 1,05       1    
9.C3,37 1,21       1    

TriedaTVPVLAVLAVhVkuVYUVYVVYVVYV/INFZDPZEM
PA           
Slimáčiky           
Sovičky           
Včielky           
zápis           
1.A           
1.B           
1.C           
2.A           
2.B           
2.C           
3.A 1         
3.B 2,22         
3.C 1,75         
4.A 1,1         
4.B 1,77         
4.C 1,38         
5.A      1    
5.B      1,12    
6.A      1    
6.B      1,29    
6BVa 1    1    
7.A      1    
7.B      1,32    
7.C      1,26    
8.A     1     
8.B     1,22     
9.A     1     
9.B     1     
9.C     1     

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
PA900 
Slimáčiky2000 
Sovičky2600 
Včielky2300 
zápis0000
1.A1800 
1.B2100 
1.C2100 
2.A1700 
2.B1800 
2.C1900 
3.A1800 
3.B1800 
3.C1600 
4.A2200 
4.B2600 
4.C2500 
5.A2800 
5.B26251 
6.A272601
6.B24240 
6BVa110 
7.A20200 
7.B22211 
7.C19172 
8.A19190 
8.B25169 
9.A17170 
9.B20191 
9.C19172 

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
PA955962,1155962,1100,00
Slimáčiky2000,0000,0000,00
Sovičky2600,0000,0000,00
Včielky2300,0000,0000,00
zápis000,0000,0000,00
1.A1827515,2827515,2800,00
1.B2158327,7658327,7600,00
1.C2133616,0033616,0000,00
2.A1736921,7136921,7100,00
2.B1862034,4462034,4400,00
2.C1944323,3244323,3200,00
3.A1850528,0650528,0600,00
3.B1855831,0053929,94191,06
3.C1653833,6353833,6300,00
4.A2238417,4538417,4500,00
4.B2694836,4694836,4600,00
4.C2580532,2080532,2000,00
5.A2883829,9383829,9300,00
5.B2687433,6286433,23100,38
6.A27104438,67104438,6700,00
6.B2498841,1798441,0040,17
6BVa19090,009090,0000,00
7.A2078539,2578539,2500,00
7.B22109449,73109449,7300,00
7.C19133370,16126766,68663,47
8.A1983543,9583543,9500,00
8.B25136054,40130352,12572,28
9.A17122271,88122271,8800,00
9.B20117058,50115857,90120,60
9.C19121563,95119763,00180,95

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
T9 SJL5561,7 
T9 MAT5553,5 
T5 SJL4958,8 
T5 MAT4958,4 

Testovanie 9

 

Dňa 21. apríla 2018  sa uskutočnilo  Testovanie 9  žiakov 9. ročníka, ktoré zabezpečil Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) so sídlom v Bratislave. Testované boli  vedomosti z predmetov matematika a slovenský jazyk.

Školský koordinátor:    Jana Kriaková

Školský koordinátor

pre žiakov so ZZ          :           Jana Kriaková

Administrátori              Matúš Šimonov, Jana Ďateľová, Jana Szentiványiová,

pre intaktných žiakov:   Mária Weissová

Administrátori              Ivana Halčinová, Lýdia Bednarčíková

pre  žiakov so ZZ:

Externý dozor zabezpečilo 6 učiteľov zo ZŠ DR. D. Fischera v Kežmarku

 

Celkové výsledky:

                                                                                              MAT               SJL

 

počet testovaných žiakov                                                        55                    55

priemerný počet bodov školy:                                     10,7                 15,4

priemerná percentuálna úspešnosť školy:                     53,5  %           61,7 %

rozdiel priemernej úspešnosti oproti národnému

priemeru:                                                                                - 2,4 %           -1,3 %

 

 

Testovanie 5

 

Dňa 22. novembra  2017 sa uskutočnilo  Celoslovenské testovanie  žiakov 5. ročníka Testovanie 5-2017, ktoré zabezpečil Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) so sídlom v Bratislave.  Testované boli  vedomosti z predmetov matematika a slovenský jazyk. Testovania sa zúčastnili aj žiaci so ZZ.

Školský koordinátor:               Jana Kriaková

Školský koordinátor pre ZZ:    Jana Kriaková

Administrátori intaktných                     Matúš Šimonov, Jana Ďateľová, Dávid Mikša,           

žiakov  :                                              Mária Weissová

Administrátori pre žiakov                     Lýdia Bednarčíková

so ZZ:

Externý dozor zabezpečilo 5 učiteľov zo ZŠ Dr. D. Fischera v Kežmarku

                                     

Celkové výsledky:

                                                                                              MAT               SJL

 

počet testovaných žiakov                                                        49                    49

priemerný počet bodov školy:                                     17,5                 17,6

priemerná percentuálna úspešnosť školy:                     58,4 % 58,8 %

rozdiel priemernej úspešnosti oproti národnému

priemeru:                                                                                - 6,3  %           - 4,0 %

 

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku33332232325
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Základná škola

Vyučovalo sa podľa inovovaného ŠVP ktoré MŠVVaŠ SR schválilo dňa 6. februára 2015. Inovovaný ŠVP pre prvý stupeň základnej školy s číslom 2015-5129/1758:1-10A0 a inovovaný ŠVP pre druhý stupeň základnej školy s číslom 2015-5129/5980:2-10A0. Školy vzdelávala žiakov 1., 2. a 3. ročníka a 5., 6. a 7. ročníka podľa inovovaných vzdelávacích programov. Žiaci, ktorí v školskom roku 2017/2018 navštevovali  štvrtý ročník (1. stupeň základnej školy) a ôsmy a deviaty ročník (2. stupeň základnej školy), sa do ukončenia stupňa vzdelávania vzdelávajú podľa ŠkVP vypracovaných podľa doteraz platných ŠVP pre základné školy.

 

ISCED 1 – I. stupeň                                                                                                                                                          Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy v Slovenskej republike

ISCED 2 – II. stupeň                                                                                                                                              Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej školy v Slovenskej republike           

 

Materská škola

Odbory a učebné plány

Štátna vzdelávací program ISCED 0 schválený MŠ SR 19.júna 2008 ako základný pedagogický dokument pre MŠ.

Školský vzdelávací program SEVERANKA.

Program výchovy a vzdelávania detí MŠ schválený MŠ SR rozhodnutím číslo 197/99-41 zo dňa 28.5.1999 ako metodický a pedagogický dokument pre MŠ.

Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou v MŠ schválený MŠ SR 23.3.2005 po číslom CD-2005-5750/9051-1:091.

Hodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti

Na základe výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu a aktivitách v triedach konštatujeme, že úlohy Štátneho a Školského vzdelávacieho programu ako aj hlavné úlohy plánu práce vyplývajúce z Pedagogicko- organizačných pokynov na školský rok 2017/2018 sa plnili v požadovanom rozsahu. Hra je základom celého edukačného procesu a učiteľky prostredníctvom hry uplatňovali svoje pedagogické schopnosti. Režim dňa bol zostavený tak, aby sa primerane striedali všetky organizačné formy. Výchovno- vzdelávací proces prebiehal zohľadňujúc rozdielne potreby detí.  V prevažnej miere sa realizovala skupinová a individuálna práca, čím sa cielene pôsobilo na osobnostný rozvoj dieťaťa a jeho socializáciu. Učiteľky sa snažili individuálnym prístupom rešpektovať fyziologické, intelektové a emocionálne zvláštnosti detí.           Výchovno- vzdelávacia činnosť bola plánovaná týždenne, pričom vychádzala z mesačných tém a týždenných podtém. Metódy, formy a prostriedky vo výchovno- vzdelávacom procese boli volené tak, aby sa zohľadňovali výchovné, vývinové a individuálne potreby detí. Ciele výchovy a vzdelávania  smerovali k rozvíjaniu poznatkov, porozumenia, spôsobilosti, vzťahov, postojov a  hodnôt. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti prevažovalo efektívne kooperatívne učenie s aktívnou účasťou detí. Kombinovaním zážitkového učenia s následným využívaním získaných poznatkov, predstáv a postupov učiteľky skvalitňovali kognitívne, učebné, personálne, interpersonálne, komunikatívne, motorické a umelecké spôsobilosti detí.    Počas pobytu vonku sa u detí utváral pozitívny postoj k zdravému životnému štýlu a prevencii proti obezite pravidelnými  pohybovými aktivitami a vychádzkami do okolia školy.            Deti si osvojili kultúrne a  stravovacie návyky. Edukačné aktivity rešpektovali vekové osobitosti detí a boli rozpracované v týždenných plánoch. Deti dosahujú veku primerané poznatky v oblasti kognitívnej, perceptuálno- motorickej ako aj sociálno- emocionálnej. Začala sa spolupráca s logopédom, ZUŠ, deti sa hravou formou oboznamovali s cudzím jazykom- angličtinou, pravidelne rozvíjali svoje pohybové zručnosti  na tréningoch hokeja, futbalu.

            Perceptuálno- motorická oblasť:

            Vo všetkých organizačných formách sme sa snažili u detí rozvíjať jemnú a hrubú motoriku a utvárať poznatky z telesnej kultúry. Vytvárali sme dostatočný priestor na pohyb, ktorý sa uskutočňoval prostredníctvom pohybových a relaxačných činností, pohybových a hudobno- pohybových hier a pobytu vonku a tak sa  u detí rozvíjali psychomotorické, osobnostné a sociálne kompetencie.         S deťmi boli pravidelne realizované grafomotorické cvičenia, niektoré hlavne mladšie deti nevedia ešte správne držať a používať ceruzku. V niektorých prípadoch nemajú dostatočne uvoľnené zápästie s nesprávnym držaním grafického materiálu. Deti radi vyfarbovali pracovné listy. Jemná motorika bola precvičovaná navliekaním korálok, skladaním papiera, prevliekaním šnúrok.

            Sociálno- emocionálna oblasť:

            Výkonové štandardy smerovali k utváraniu a rozvíjaniu prosociálneho správania, cítenia a rozvíjania estetickej spôsobilosti.    U detí sa rozvíjalo asertívne a nenásilné správanie- schopnosť vypočuť si aj nesúhlasný názor, primerane sa presadiť v hre, ospravedlniť sa, samostatne riešiť konflikt, primerane reagovať na neúspech a znášať dôsledky svojho správania vo vzťahu k sebe a iným.            V oblasti získavania jazykových kompetencií mali deti vytvorený priestor na komunikáciu. Učiteľky rozvíjali u detí slovnú zásobu a správnu výslovnosť pomocou básní, piesní, hudobno- pohybových hier, obrazového materiálu a v neposlednom rade formou zážitkového učenia.

            Kognitívna oblasť:

            Umožňovali sme kreatívny prístup k riešeniu problémov a aktívnemu poznávaniu a využívali stimulujúce metódy s dôrazom na rozvoj logického myslenia, pričom sme využívali rôzne hry a pracovné listy. Deti chápali pojmy primerané ich veku.    Manipuláciou s knihami a encyklopédiami si deti obohacovali a upevňovali svoje poznatky, pripravovali sa na prácu s písaným slovom čo malo pozitívny vplyv na rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti. Našou snahou bolo viesť deti k tomu, aby boli schopné aplikovať získané poznatky v praktických činnostiach a následne ich využiť aj v ďalšom živote.

           

 

Pozitíva:

            Oblasť perceptuálno- motorického rozvoja

Manipulačné schopnosti detí- kreslenie, konštruovanie, modelovanie

Dobrá koordinácia pohybov- chôdza, beh, hádzanie,...

Dodržiavanie pravidiel pohybových a hudobno- pohybových hier

 

Oblasť kognitívneho rozvoja

 

Spontánny záujem o nadobúdanie a získavanie poznatkov

Samostatné predstavenie sa menom a priezviskom

Spontánne a samostatné zapájanie sa do rozhovoru

 

Oblasť sociálno- emocionálneho rozvoja

 

Spontánne zapájanie sa do hier

Samostatné vyjadrenie pocitov

Záujem o spoluprácu v hrách a činnostiach

Oblasti vyžadujúce si zlepšenie:

            Oblasť psychomotorického rozvoja

Nesprávne držanie grafického materiálu, nesprávne sedenie na stoličkách

            Oblasť kognitívneho rozvoja

Pomenovanie a rozlišovanie časových vzťahov v spojení s konkrétnymi činnosťami

            Oblasť sociálno- emocionálneho rozvoja

Sústredenosť

Nerešpektovanie osobnosti hovoriaceho, presadzovanie sa v dialógu na úkor druhého

Krátkodobá pozornosť

Nepovinné predmety

V školskom roku 2017/2018 sme ŠkVP nemali nepovinné predmety.

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni
V1V.,IX.ročníkMladý záchranár1
V1IX. ročníkFinančna gramotnosť1
V1V.,VI.ročníkTŠV3
V1V.ročníkVýtvarná výchova2
V1VI.,VII.,VIII.,IX.ročníkMatematika5
V1VI.,VIII.ročníkBiológia2
V1VI.,IX.ročníkDejepis2
V1VII.,IX.ročníkNemecký jazyk2
V1VII.,VIII.ročníkGeografia2
V1VIII.ročníkSvet práce1
V1VIII.,IX.ročníkInformatika1
V1VIII.,IX.ročníkVýchova umením1
V1VIII.ročníkTechnika1
V1, V2I.,II.ročníkAnglický jazyk1
V1, V2II.,III.ročníkMatematika5
V1, V2I.,II.,IV.ročníkTelesná a športová výchova3
V1, V23.ročníkPrírodoveda2

MLADÝ  ZÁCHRANÁR  v 5.  a  9. ročníku - zameraný na riešenie aplikačných kognitívnych a praktických úloh v problematike prevencie a ochrany zdravia.

 

Finančná gramotnosť v 9. ročníku - hlavnú  úlohu predmetu Finančná gramotnosť vidíme v  schopnosti využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti a aktívne vystupovanie na trhu finančných produktov a služieb.

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka z toho360 
Bežných tried21447 
Špeciálnych tried19 
    
Spolu25 tried507 

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP45234523
DPP948,224
Znížený úväzok302,220
ZPS0303
Na dohodu2525

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov039,739,7
vychovávateľov123
asistentov učiteľa2,5257,52
odborný zamestn.033
spolu3,5249,753,22

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
5.BMAT5
5.BINF1
9.CMAT5
9.CVYU0,5
6.BDEJ2
7.CDEJ1
7.BDEJ1
9.CFIG1

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcichPočet
1.kvalifikačná skúška212 
2.kvalifikačná skúška121 
modernizácia vzdel procesu na ZŠ00 
vzdelávanie učiteľov v oblasti cudzích jazykov00 
vzdelávanie vedúcich ped. pracovníkov00 
samostatný pedagogický zamestnanec14  
    
Spolu473 

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

Šaliansky Maťko (prednes povestí)

okresné kolo, 1. kategória

NAĎA MÉREYOVÁ, 3. A – 3. miesto

okresné kolo, 2. kategória

TOBIÁŠ PRUŽINSKÝ, 5. B – 1.miesto

LENKA ILÁŠOVÁ, 6. A – 3. miesto

Hviezdoslavov Kubín (prednes poézie a prózy)

okresné kolo, 1. kategória, poézia

NAĎA MÉREYOVÁ, 3. A – 3. miesto

okresné kolo, 1. kategória, próza

KLÁRA KADAŠIOVÁ, 3. A – 3. miesto

okresné kolo, 2. kategória, poézia

MIA CHOROGWICKÁ, 6. A – 2. miesto

okresné kolo, 2. kategória, próza

JÁN JURDIK, 5. A – 2. miesto

Pohľadnice olympionikom

celoslovenská súťaž

PETER DROZD, 1. A – ocenená práca

TOMÁŠ UHLÍŘ, 1. A – ocenená práca

MATEMATIKA

Pytagoriáda

okresné kolo, kategória P3

ŠIMON CHOMA, 3. A – 1. miesto

okresné kolo, kategória P5

JÁN JURDIK, 5. A – 1. miesto

KRISTIÁN KOČIŠ, 5. A – 9. miesto

okresné kolo, kategória P6

VLADIMÍR ANDRÁŠ, 6. A – 5. miesto

Matematická olympiáda

okresné kolo, kategória Z5

JÁN JURDIK, 5. A – 1. miesto

KRISTIÁN KOČIŠ, 5. A – 4. miesto

ELLA KROMPAŠČÍKOVÁ, 5. A – 8. miesto                                  okresné kolo, kategória Z6

VLADIMÍR ANDRÁŠ, 6. A – 5. miesto

okresné kolo, kategória Z7

MARTIN VARŠO, 7. A – 2. miesto

okresné kolo, kategória Z8

SIMONA SVOCÁKOVÁ, 9. A – 3. miesto

CUDZIE JAZYKY

Olympiáda v anglickom jazyku

okresné kolo, kategória 1A (5. – 7. ročník)

MARTIN VARŠO, 7. A – 3. miesto

okresné kolo, kategória 1B (8. – 9. ročník)

JÚLIA ILÁŠOVÁ, 9. A – 2. miesto

Prednes poézie a prózy v nemeckom jazyku

okresné kolo, kategória 5. – 7. ročník, próza

MIROSLAV KARABINOŠ, 7. A – 3. miesto

okresné kolo, kategória 8. – 9. ročník, próza

LAURA MALÁKOVÁ, 8. A – 2. miesto

okresné kolo, kategória 8. – 9. ročník, poézia

RADKA MIŠKOVIČOVÁ, 8. B – 2. miesto

VÝTVARNÉ SÚŤAŽE

Anjel Vianoc

celoslovenská súťaž

LÍVIA SZENTIVÁNYIOVÁ, 3. A – cena za kolekciu

NATÁLIA NOVÁKOVÁ, 4. B – cena za kolekciu

BORIS JURDÍK, 4. B – cena za kolekciu

 

 

Ochranárik očami detí

okresné kolo

RICHARD LEŽÁK, 4. B – 1. miesto

 

Moje (ne)istoty

celoslovenská súťaž so zahraničnou účasťou

MILICA KAŠELOVÁ, 9. B – 3. miesto

Kostelničákov ornament

krajská súťaž

MARTIN MAJERČÁK, 7. B – 3. miesto

S vďakou našim mamám

okresná výstava

ZUZANA SCHOLTZOVÁ, 6. B – ocenená práca

Prešovský kraj – klenotnica európskeho kultúrneho dedičstva a multikulturalizmu

okresné kolo

TIMOTHY HOROBA, 5. A – 1. miesto

Vianočné aranžmány

okresná súťaž, jednotlivci

NATÁLIA DŽADOŇOVÁ, 7. B – 3. miesto

Ornamentálna mapa Slovenska

celoslovenská hlasovacia súťaž

KOLEKTÍV DETÍ ŠKD – 1. miesto

DEJEPIS, NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

Spoznaj svoj región

regionálna súťaž

BORIS BURDÍČEK, JÚLIA ILÁŠOVÁ, SIMONA SVOCÁKOVÁ, 9. A – 4. miesto

„...a Slovo bolo u Boha...“

(prednes kresťanskej literatúry)

krajské kolo

TOBIÁŠ ŠIMONOV, 1. A – 2. miesto

Biblická olympiáda

okresné kolo

BIBIANA PJEŠČÁKOVÁ, 7. A, EVA KOVAŘÍKOVÁ, PETRONELA UNGRADYOVÁ, 8. A – 4. miesto

BIOLÓGIA, FYZIKA

Biologická olympiáda

okresné kolo Kežmarok, kategória D

teoreticko-praktická časť

FILIP CELBA, 7. A – 1. miesto

projektová časť

BORIS ŠIŠKA, 7. A – 1. miesto

okres. kolo  Kežmarok – Poprad, kategória D

 teoreticko-praktická časť

FILIP CELBA, 7. A – 3. miesto

projektová časť

BORIS ŠIŠKA, 7. A – 2. miesto

Archimediáda

okresné kolo, kategória G

MARTIN VARŠO, 7. A – 2. miesto

FILIP CELBA, 7. A – 6. miesto

Noc výskumníkov – Výskumník Pouličník

celoslovenské kolo

KOLEKTÍV ŽIAKOV 3. A a 7. A – 3. miesto

Pohár vedy

celoslovenské kolo

KOLEKTÍV ŽIAKOV 3. A – 2. miesto

 

 

 

Mladý záchranár

okresné kolo, súťaž družstiev

družstvo 7. A: KRISTIÁN VOJTIČKO, VIKTÓRIA SEMAŇÁKOVÁ, ANNA SCHWARTZOVÁ, JURAJ OLEKŠÁK – 1. miesto

družstvo 8. A: BENJAMÍN ONDUŠ, ANNA MÁRIA BEDNARČÍKOVÁ, EVA KOVAŘÍKOVÁ, MÁRIO VAXMANSKÝ – 2.miesto

Mladé farmárča

podtatranská regionálna súťaž

ZOJA HERMELOVÁ, DUŠANA DŹADOŃOVÁ – 2. m.

FILIP CELBA, ANDREJ MAKARA – 3. miesto

GEOGRAFIA

Geografická olympiáda

okresné kolo, kategória 4. – 5. ročník

LUKÁŠ BUJŇÁK, 4. A – 2. miesto                                                           okresné kolo, kategória G

Ján Jurdík – 6. miesto                                                                        okresné kolo, kategória E

Eva Kovařiková – 4. miesto

Júlia Ilašová – 6. miesto

Boris Burdíček – 8. miesto

 

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA

Cezpoľný beh

okresné kolo – dievčatá – 3. miesto

KLAUDIA BIROŠIKOVÁ, KARIN GIBĽÁKOVÁ, DUŠANA DŽADOŇOVÁ

okresné kolo – chlapci – 1. miesto

DANIEL TOKARČÍK, DAMIÁN PAVLÍK, RASTISLAV WIKARSKI, MÁRIO VAXMANSKÝ

Stolný tenis

okresné kolo – chlapci – 1. miesto

MAREK PISOŇ, VLADIMÍR PRUSÁK, FILIP CIRÁK, KRISTIÁN VOJTIČKO

Bedminton

okresné kolo – chlapci – 2. miesto

MÁRIO VAXMANSKÝ, SAMUEL VAXMANSKÝ

Basketbal

okresné kolo – dievčatá – 2. miesto

DANICA KAŠELOVÁ, MILICA MAŠELOVÁ, KARIN GIBĽÁKOVÁ, VIKTÓRIA KUBISOVÁ, EVA KOVAŘÍKOVÁ, VANESA KOSTKOVÁ, KATARÍNA KOVALSKÁ, KLAUDIA BIROŠIKOVÁ, KARIN BARÁNEKOVÁ, DOMINIKA MALIŇÁKOVÁ

okresné kolo – chlapci – 2. miesto

DANIEL BORKOVSKÝ, ADAM NADANYI, ERIK HASAJ, DOMINIK KOŠUTH, TOMÁŠ PIŠTA, MARKO KOŠUTH, LUCIÁN KAŠELA, TOMÁŠ TROPP, DANIEL TOKARČÍK

Volejbal

okresné kolo – dievčatá – 2. miesto

ALICA MATICHOVÁ, VIKTÓRIA KUBISOVÁ, ANNA MÁRIA BEDNARČÍKOVÁ,  NATÁLIA DŽADOŇOVÁ, KARIN BARÁNEKOVÁ, KARIN GIBĽÁKOVÁ, EVA KOVAŘÍKOVÁ, ZOJA HERMELOVÁ, VIKTÓRIA BALÚCHOVÁ

Florbal

okresné kolo – dievčatá – 3. miesto

KARIN GIBĽÁKOVÁ, DUŠANA DŽADOŇOVÁ, KARIN MANIAKOVÁ, NATÁLIA DŽADOŇOVÁ, VIKTÓRIA KUBISOVÁ, LEA SVOCÁKOVÁ, ANNAMÁRIA LABUDOVÁ, SARAH VNENČÁKOVÁ, KARIN BARÁNEKOVÁ, EVA KOVAŘÍKOVÁ

okresné kolo – chlapci – 3. miesto

BRANISLAV PIŠTA, VLADIMÍR PIŠTA, ROMAN DOVJAK, MARTIN ZUMMER, MARCEL BRAND, JAROSLAV ŠPERLING, KRISTIÁN HARABIN, MARKO PAVLIKOVIČ, DANIEL TOKARČÍK, ADRIÁN SOĽAVA, KRISTIÁN GEMZA, DANIEL BORKOVSKÝ

Vybíjaná

okresné kolo – dievčatá – 2. miesto

KAROLÍNA NASTÁLEKOVÁ, VIKTÓRIA BALÚCHOVÁ, ZOJA HERMELOVÁ, NINA PODOLINSKÁ, LEA SVOCÁKOVÁ, KATARÍNA KOVALSKÁ, SOFIA SCHWARTZOVÁ, VANESA DŽUBASOVÁ, ANNAMÁRIA LABUDOVÁ, NATÁLIA DŽADOŇOVÁ, EMMA TOKARČÍKOVÁ

Malý futbal

okresné kolo – mladšie žiačky – 2. miesto

NATÁLIA DŽADOŇOVÁ, NINA PODOLINSKÁ, LEA SVOCÁKOVÁ, LEA KAMINSKÁ, DIANA HAJOVSKÁ, MIA CHOROGWICKÁ, SOFIA POMPOVÁ, ANNAMÁRIA LABUDOVÁ, MICHAELA MAČIČÁKOVÁ, VIKTÓRIA BALÚCHOVÁ

okresné kolo – staršie žiačky – 3. miesto

KARIN GIBĽÁKOVÁ, DUŠANA DŽADOŇOVÁ, KARIN MANIAKOVÁ, NATÁLIA DŽADOŇOVÁ, VIKTÓRIA KUBISOVÁ, ALICA MATICHOVÁ, ANNAMÁRIA LABUDOVÁ, SARAH VNENČÁKOVÁ, RAISA NEMEŠOVÁ, EVA KOVAŘÍKOVÁ

okresné kolo – starší žiaci – 1. miesto

DANIEL TOKARČÍK, DAMIÁN PAVLÍK, ADRIÁN SOĽAVA, MARCEL BRAND, MIROSLAV KARABINOŠ, RASTISLAV WIKARSKI, MÁRIO VAXMANSKÝ, MAREK STAŇO, SLAVOMÍR VÁCLAV, MARTIN ŽELINSKÝ

Minifutbal McDondald´s CUP

okresné kolo – chlapci + dievčatá – 1. miesto

PETER IRHA, RICHARD RENNER, ALEX KOVALČÍK, TOMÁŠ SOĽAVA, NOEMI GLODŽÁKOVÁ, VIKTÓRIA ROCHOVÁ, JAKUB PIRHALA, SAMUEL MÜNCNER, ANDREAS ARPÁŠ

Futsal

okresné kolo – chlapci – 1. miesto

DANIEL TOKARČÍK, DAMIÁN PAVLÍK, ADRIÁN SOĽAVA, MARCEL BRAND, MIROSLAV KARABINOŠ, RASTISLAV WIKARSKI, MÁRIO VAXMANSKÝ, MAREK STAŇO, SLAVOMÍR VÁCLAV

Atletika

okresné kolo – dievčatá – 2. miesto

DUŠANA DŽADOŇOVÁ, KARIN BARÁNEKOVÁ, LEA KAMINSKÁ, NATÁLIA DŽADOŇOVÁ, KLAUDIA BIROŠIKOVÁ, KARIN MANIAKOVÁ, IVANA JEFANOVOVÁ, RAISA NEMEŠOVÁ, EVA KOVAŘÍKOVÁ, VIKTÓRIA KUBISOVÁ, KARIN GIBĽÁKOVÁ

okresné kolo – chlapci – 2. miesto

MARTIN VARŠO, DAMIÁN PAVLÍK, MARTIN ŽELINSKÝ, LUCIÁN KAŠELA, MÁRIO VAXMANSKÝ, RASTISLAV WIKARSKI, KRISTIÁN PETERKA, MICHAL PITOŇÁK, LUKÁŠ ŠTEFAŇÁK, ERIK LABUDA

 

Plávanie

okresná súťaž žiakov 3. ročníkov

SOFIA PETRASOVÁ, 3. A – 2. miesto

 

Beh Ľubicou

kategória 1. ročník (450 m)

DOROTKA MÜNCNEROVÁ – 3. miesto

kategória 4. – 5. ročník – chlapci (600 m)

ALEX KOVALČÍK – 2. miesto

kategória 8. – 9. ročník – chlapci (2500 m)

RASTISLAV WIKARSKI – 1. miesto

 

DAMIÁN PAVLÍK – 2. miesto

MÁRIO VAXMANSKÝ – 3. miesto

kategória 8. – 9. ročník – dievčatá (2500 m)

KARIN GIBĽÁKOVÁ – 1. miesto

KLAUDIA BIROŠIKOVÁ – 3. miesto

Aktivity a prezentácia na verejnosti

V školskom roku škola zmenila názov a spojením s MŠ SEVERNÁ vznikol nový subjekt ZŠ s MŠ Nižná brána 8 Kežmarok. Škola ponúka vzdelávanie žiakov od predprimárnrho cez primárne až po nižšie sekundárne.

Inštitúcia organizuje školské akadémie, prezentujeme projekty žiakov tried pre IND, kultúrne vystúpenia na podujatiach organizovaných mestom a spoločenskými organizáciami (Vianočné trhy, Deň matiek, Dom dôchodcov a iné).

Každoročne prezentujeme svoju výtarnú tvorbu na výstave Vianoce pod Tatrami, našu literárnu tvorbu úspešne prezentujeme v celoslovenskej súťaži LITERÁRNY KEŽMAROK

Organizovanie športových súťaží vo futbale, basketbale, volejbale, stolnom tenise, v ľahkej atletike pre mladších a starších žiakov v meste, obvode, okrese a kraji, podľa rozpisu športových súťaží školy, mesta, SAŠ a KŠÚ v Prešove.

V školskom roku 2017/18 sme zorganizovali Olympiádu žiakov prvého stupňa a 33. ročník Kežmarských hier v ľahkej atletike žiakov ZŠ s medzinárodnou účaťou. Okrem ZŠ mesta Kežmarok sa mitíngu zúčastnila aj naša družobná škola Publiczna Szkola Podstawowa nr. 5 Jana Matejki w Bochnii. Pri týchto súťažiach úzko spolupracujemei s Olypijským klubom Vysoké Tatry a SOV.

Pomoc pri organizovaní súťaží a poskytnutie športového areálu a telocviční pre Mestskú volejbalovú ligu, Memoriál F. Mizdoša vo volejbale veteránov (Majstrovstvá Slovenska veteránovvo volejbale), športové kluby v meste. Pravidelne prenajímame naša športoviská a telocvične mestským podnikom a občianským združeniam ktoré fungujú na území mesta Kežmarok

V rámci vyučovania, krúžkovej a záujmovej činnosti majú žiaci a rodičia možnosť využívať športový areál a telovične školy.

Škola vydáva i naďalej školský časpis Kapuráčik

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

- Projekt alternatívnej starostlivosti o intelektovo nadané deti

- Prípravný ročník pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou

B) Krátkodobé - celoročné

- Mliečny program v spolupráci s Tatranskou mliekarňou

- V spolupráci s Policajným zborom SR sme realizovali v 5. ročníkoch preventívny program "Správaj sa normálne" zúčastnilo sa na ňom 70 žiakov našej školy.

- V školskom roku 2017/2018 od 01.02.2018 sme začali s realizáciou projektu "V ZÁKLADNEJ ŠKOLE ÚSPEŠNEJŠÍ" zameraný na zvýšenie inkluzívnosti vo vzdelávaní pre deti spostihom ale aj pre deti s nadaním. V rámci projektu sme prijali 5 asistentov učiteľa jedného špeciálneho a jedného sociálneho pedagóga.

- Aj v tomto školskom roku sme pokračovali s prípravným ročníkom pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, v ktorom sa vzdelávalo 9 žiakov.

- V rámci projektu "Deti na hokej" sme otvorili hokejovú prípravku v ktorej sa realizuje 25 nádejných hokejistov z 1. stupňa ZŠ.


Školenia a projekty 

Naša škola je zapojená do Národného projektu VÚDPaP „Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí“.

V rámci tohto projektu absolvovala výchovná poradkyňa Jana Kriaková  inštruktážny kurz v metóde COMDI, ktorý ja zameraný na profesijnú orientáciu žiakov. Testovania a interpretácie sa zúčastnilo 21 žiakov z 9. ročníka so ŠVVP.

 

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátu poslednej inšpekčnej kontroly: 10.10.2006

Druh inšpekcie: následná

V školskom roku 2017/2018 nebola vykonaná inšpekčná kontrola.

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

Počet učební používaných školou spolu: 37

- z toho odborných 7 (učebňa fyziky, chémie, technickej výchovy, 2 počítačové učebne, cvičná kuchynka, jazyková učebňa, učebňa s intraktívnou tabuľou)

Prevádzkujeme - 3 telocvične, 1 posilovňa

Športový areál pozostáva - futbalové ihrisko, 250 m tartanová atletická dráha, 2 antukové volejbalové ihriská, multifunkčné ihrisko s umelou trávou, futbalové miniihrisko s umelým trávnikom, doskočisko pre skok do diaľky s tartanovým rozbežiskom

Školská jedáleň - varí obedy pre našu ZŠ a MŠ a ZŠ Hradné námestie pre dospelých zamestnancov oboch škôl a iných stravníkov v celkovom počte 750 stravníkov.

V mesiacoch júl, august sme rekonštruovali školskú jedáleň vymenili sme linoleum za keramickú dlažbu, kompletne opravili steny a stropy novou omietkou a vymenili osvetlenie. Školská kuchyňa bola dovybavená o nové veľké panvice a varné kotle.

Technický stav budovy školy, telocviční a športového areálu je na dobrej úrovni. Škola je zateplená s plastovými oknami v celej budove. Škola disponuje vlastnou kotolňou.

Kompletne sme vymenili šatňové skrinky a postupne pokračujeme vo výmene školských lavíc a stoličiek..

Podľa požiadaviek vedúcich MZ a PK zakupujeme nové učebné pomôcky, časopisy, odbornú a metodickú literatúru, slovníky.

Všetky chodby sú pokryté keramickou dlažbou vysokej kvality.

Postupne maľuejeme všetky triedy. Pravidelne realizujeme opravy chodníkov okolo školy,upravujeme ihriská v našom areály.

Dokončili sme výstavbu parkovacej plochu pred školou pre navštevníkov a rodičov (cca 12 miest)

Na škole pracuje občianske združenie Šikovníček

Na škole sa realizovalo počas prázdnin:

 

vymaľovali sa tri triedy

renovovala sa druhá vstupná hala – výmena linolea za keramickú dlažbu

bola položená nová dlažba na chodníku k zadným vchodom školy a telocvični

renovovali sa zadné vchody keramickou dlažbou

na 1.stupni bola zriadená kancelária s počítačmi

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie prijaté v školskom roku 2017/2018

/9/2017-6/2018/

dotácia na prenesené kompetencie 793 861,00 € /ZŠ/

dotácia na originálne kompetencie 116 812,00 € /ŠKD, ŠJ/

123 566,00 € /MŠ/

dotácia predškolákom 1 722,00 €

dotácia na asistenta 20 600,00 €

dotácia na vzdelávacie poukazy 13 024,00 €

dotácia na dopravné /vyplatená/ 5 016,34 €

dotácia pre deti so SZP 1 617,00 €

dotácia na stravovanie deti v HN 1 322,10 €

dotácia na učebné pomôcky pre deti v HN 315,40 €

dotácia na školu v prírode (použitá) 5 787,00€

dotácia na lyžiarsky kurz žiakov 7 650,00 €

kapitálové prostriedky ŠJ z vlastných príjmov jedálne 4 380,00 €

V školskom roku 2017/2018 bol škole poskytnutý príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplenení niektorách zákonov v znení neskorších predpisov. V rámci príspvevku nám ÚPSVaR refundoval mzdové náklady vo výške 4 896,54€. Od 1.2.2018 sa škola zapojila do projektu MŠVVaŠ SR na zvýšenie inkluzívnosti v ZŠ. V rámci projetku MŠVVaŠ refundovala mzdy zamestnancom vo výške 33 539,75 €

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

Poplatky ŠKD 8 910,-- € / 9/2017-6/2018/

Poplatky MŠ 8 277,-- € / 9/2017-6/2018/

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

dotácia na VZP 13 024,00€

z toho vyplatené odmeny vedúcim krúžkov 5 776,53€

materiál,služby a energie na činnosť záujm.krúžkov na VZP 7 247,47 €

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

Plnenie stanoveného cieľa

Dlhodobé úlohy školy

1. Rešpektovať využívať pri práci Pedagogicko-organizačné pokyny pre školy, školské zariadenia, orgány

štátnej správy v školstve a orgány územnej samosprávy na školský rok 2017/2018.

T: stály Z: všetci ped. zamestnanci

2. Pripraviť podmienky pre zriaďenei 5 ročníka športových tried so zameraním na volejbal dievčat, stolný tenis, atletiku.

T: stály, Z: tréneri MŠK

3. Pokračovať v zaraďovaní intelektovo mimoriadne nadané a talentované deti do bežných tried. T: stály Z: vedenie školy, PPP s CVP, špec. ped.

4. Integrovať žiakov s telesným postihom na vozíčku. Zabezpečiť pre týchto žiakov

asistenta učiteľa.

T: stály Z: riaditeľ školy

5. Vytvárať optimálne podmienky pre priebežné vzdelávanie, špecializačné kvalifikačné štúdium a špecializačné inovačné štúdium pedagogických zamestnancov. Informovať zamestnancov o možnostiach jednotlivých foriem štúdia na základe ponúk MC v Prešove a iných inštitúcií, ktoré zabezpečujú vzdelávanie pedagogických zamestnancov.

T: stály Z: vedenie školy

7. V súlade s Národným programom výchovy a vzdelávania v SR Milénium a s využitím

možností školy dosiahnuť čo najvyššiu gramotnosť v oblasti IKT žiakov končiacich

povinnú školskú dochádzku. Zakúpiť nové počítače do učební, notebooky a interaktívne tabule..

T: stály Z: všetci ped. prac., p. Tokarčík

8. Zabezpečiť čo najkvalitnejšiu prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zameraním na

komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov.

T: stály Z: vyučujúci cudzích jazykov

9. Predmetové olympiády, umelecké a športové súťaže považovať za integrálnu súčasť

výchovno-vzdelávacieho procesu. Hmotne motivovať učiteľov podieľajúcich sa na

organizovaní a riadení uvedených aktivít a úspešnej príprave žiakov na súťaže. V spolu-

práci s výborom OZ a zástupcami zamestnancov vypracovať nové kritériá na prideľo-

vanie osobných príplatkov a odmien.

T: Úloha stála Z: všetci vyučujúci

10. Zapájať žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov v hmotnej núdzi do záujmovej činnosti a činnosti ŠKD

T: úloha stála Z: vedenie školy, vych. ŠKD

11. Každoročne zabezpečiť doučovanie pre žiakov 9. ročníka a matematiky a slovenského jazyka ako prípravu na Testovanie 9 tzv. MONITOR

T: Úkoha stála Z: vedemie školy, vyučujúci MAT,SJL

12. Pripraviť podmienky a zrealizovať výber žiakov do prípravného ročníka pre deti a narušenou komunikačnou schopnosťou

T: Úloha stála Z: vedenie školy, špeciálny pedagóg

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Silné stránky:

- profilácia a špecializácia školy - integrácia a výučba detí so

špeciálnymi potrebami, detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a detí v hmotnej

núdzi,

-

- zapojenie do projektov Školy podporujúce zdravie, Mliečny program

- zvyšujúci záujem rodičov o školu - možnosť výberu žiakov,

- udržiavaný športový areál, organizovanie športových súťaží v rámci mesta, okresu a kraja

- využívanie školských zariadení v odpoludňajších hodinách, počas víkendov a prázdnin

- vysoká estetická úroveň interiéru a exteriéru školy

- dobrá spolupráca s organizáciami, školami a inštitúciami v meste

- realizácie a ukončenie projekru "Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ, Nižná brána 8, Kežmarok

- vypracovanie projektu "Spolu zvládneme viac" a podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Slabé stránky:

- nedostatočná spolupráca školy s rodičmi na zabezpečenie domácej prípravy žiakov

- sociálna štruktúra žiakov školy

- nevyhovujúci školský obvod a poloha školy

§ 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

Uplatnenie žiakov

Všetci žiaci končiaci školskú dochádzku na ZŠ boli prijatí na stredné školy podľa svojho výberu. Bývalí absolventi našej školy úspešne ukončili stredné školy, niektorí z nich vysoké školy a pôsobia na rôznych funkciách v rámci mesta, okresu...

§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Psychohygienické podmienky

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole sú v súlade s predpismi a normami.

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Atletika15  
Cyklistika15  
Doučovania zo SJ15 Mgr. Júlia Kriššáková
Doučovanie z MAT15 Ing. Iveta Zastková
Druhácke všeličo15 Mgr. Miroslava Suchánková
Farebný svet15 Mgr. Martina Frankovičová
Florbal15 Mgr. Dávid Mikša
Futbal 19 PaedDr. Dušan Tokarčík
Futbal - mladší žiaci20  
Futbal - prípravka20 Mgr. Radovan Novák
Hokej15  
Hravá slovenčina15 Mgr. Martina Taligová
HravMat15 Mgr. Gabriela Demetrová
Matematika hrou15 Mgr. Monika Jankurová
Mladý výskumník15 Mgr. Janka Šišková
Nebojme sa monitoru15 Mgr. Mária Šatalová
Šikovní druháci15 Mgr. Monika Simoníková
Šikovní štvrtáci15 PaedDr. Miriam Dernerová
Šikovní tretiaci15 Mgr. Miroslava Müncnerová
Štvrtácke všeličo15 Mgr. Hildegarda Makarová
Tanečný15 Mgr. Monika Šimonová
Tanečný krúžok15  
Tretiacky tréning14 Mgr. Mária Sedláková
Tvoriví štvrtáci15 Mgr. Lenka Madejová
Veselé číslice15 Ing. Iveta Zastková
Veselé poznávanie16 Mgr. Henrieta Glodžáková
Vševedko15 Mgr. Jana Hajovská

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca s rodičmi veľmi dobrá, najmä s rodičmi žiakov v triedach pre IND, ústne návrhy na zlepšenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu, známkovania priestupkov boli riešené s triednymi učiteľmi, zástupcami alebo riaditeľom, písomné žiadosti alebo sťažnosti neboli žiadne.

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

Spolupráca školy a verejnosti

Spolupráca školy s verejnosťou je dobrá. Škola spoluprácuje so zriaďovateľom, odelením školstva, športovými klubmi, spoločenskými organizáciami, občianskymi združeniami, materskými, základnými a strednými školami, PPP s CVP, firmami zabezpečujúcimi opravy a údržbu je na veľmi dobrej úrovni. Pri mestských akciách a podujatiach ponúkame priestory školy a školskú jedáleň.

Škola je stále otvorená a nápomocná rôznym aktivitám pre širokú verejnosť.

Záver

Vypracoval: PaedDr. Dušan Tokarčík

V Kežmarku, 11. októbra 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 13.9.2018

Vyjadrenie rady školy

Rada školy odporúča zriaďovateľovi schváliť Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno- vzdelávacej činnosti ZŠ Nižná brána 8, Kežmarok za školský rok 2017/2018 s ktorou bola oboznámená na zasadnutí dňa 10.10.2018

Mgr. Jana Szentivanyiová - predseda rady školy

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok
  Nižná brána 8, Kežmarok 060 01
 • sekretariát-ekonom.odd.: 052/452 3028
  riaditeľ školy: 0917 208 221
  školská jedáleň: 052/452 3684
  materská škola: 0907 885 670
  odhlášky obedov mailom / do 7.50 hod./: odhlasovaniezobeda@gmail.com

Fotogaléria