Navigácia

Stanovy OZ Vyhlásenie 2% Čo preto urobiť Potvrdenie Oznamy Údaje OZ

Občianske združenie

Stanovy OZ


STANOVY  OBČIANSKEHO  ZDRUŽENIA ŠIKOVNÍČEK
podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov


Článok 1
Základné ustanovenia

1.    Názov občianskeho združenia je ŠIKOVNÍČEK.
            
2.    Sídlom združenia je ZŠ Nižná brána 8, 060 01Kežmarok
      
3.    Združenie je dobrovoľným, nepolitickým a neziskovým záujmovým združením fyzických  
            a právnických osôb.

4.   Združenie je samostatnou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá svoju činnosť rozvíja
      v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a platnými zákonmi.

5.   Združenie môže vstupovať ako samostatný subjekt do vzťahu s inými organizáciami   
      sledujúcimi podobné ciele v Slovenskej republike a zahraničí.


Článok 2
Cieľ a činnosť

Cieľom občianskeho združenia  ŠIKOVNÍČEK je:
1.    podporovať nadanie detí v rôznych oblastiach nadania (nadanie vo výtvarnej oblasti, hudobnej, športovej, všeobecný intelekt a podobne),

2.    podporovať vzdelanosť, tvorivosť, športovú aktivitu  knižničnú, informačnú  a čitateľskú gramotnosť nadaných žiakov prostredníctvom realizácie  výchovno- vzdelávacích aktivít,

3.    vytvárať materiálne, technické a fondové podmienky pre uspokojovanie vzdelávacích potrieb nadaných žiakov pre všetky vekové skupiny žiakov ZŠ.
            

Článok 3
Členstvo

1.    Členom združenia môžu byť fyzické alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami   
      a cieľmi združenia.

2.    O prijatí za člena rozhoduje na základe písomnej prihlášky predsedníctvo združenia.

3.    Členstvo vzniká dňom prijatia za člena.

4.    Členstvo zaniká:
      a)  vystúpením – v deň doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia   
                                   predsedníctvu,
            b)  vylúčením   - členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva o vylúčení,
            c)  úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby,
            d)  zánikom združenia.


Článok 4
Práva a povinnosti členov


1.    Člen má právo:
a)  zúčastňovať sa členskej schôdze a hlasovať na nej,
b)  zúčastňovať sa na činnosti združenia,
            c)  voliť a byť volený do orgánov združenia,
            d)  predkladať návrhy, podnety, sťažnosti a žiadosti orgánom združenia,
            e)  byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia a pripravovaných aktivitách.

2.    Člen má tieto povinnosti:
a)  dodržiavať zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky   
                 a stanovy združenia,
            b)  plniť uznesenia orgánov združenia,
b)    aktívne sa podieľať na činnosti združenia.

Článok 5
Orgány združenia

      Orgánmi združenia sú:
            a)  valné zhromaždenie,
            b)  predsedníctvo združenia,
            c)  štatutárny orgán,
            d)  revízna komisia.

Článok 6
Valné zhromaždenie
1.    Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je tvorené všetkými členmi združenia,

 2.   Valné zhromaždenie:
       a)  schvaľuje zmeny a doplnky stanov združenia,
       b)  volí a odvoláva členov predsedníctva,
       c)  volí a odvoláva členov revíznej komisie,
       d)  schvaľuje plán činnosti, rozpočet a výročnú správu o hospodárení,
       e)  rozhoduje o ďalších zásadných otázkach týkajúcich sa združenia,
       f)  rozhoduje o zrušení združenia

3.  Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej jedenkrát do  
     roka. Predsedníctvo zvolá valné zhromaždenie, ak o to požiada najmenej 20% členov
     združenia. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina  
     všetkých členov. Uznesenie valného zhromaždenia je zásadne verejné a je platné, ak zaň  
     hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov. Hlasovanie valného zhromaždenia
     o personálnych otázkach môže byť tajné.


Článok 7
Predsedníctvo združenia

1.      Predsedníctvo združenia je výkonným orgánom združenia, za svoju činnosť je zodpovedné  
     valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného   
     zhromaždenia.

2.  Predsedníctvo má najmenej 3 členov ( predseda, podpredseda, tajomník), ktorých funkčné  
     obdobie je 3 roky. Schádza sa najmenej dvakrát ročne, inak vždy, keď je zvolané oprávnenou  
     osobou. Rokovania zvoláva a riadi predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
     Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.  
     Rozhoduje uznesením, ktoré prijíma nadpolovičná väčšina prítomných členov, v prípade  
     rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu a ak nie je prítomný predseda, hlas podpredsedu.

3. Predsedníctvo najmä:
     a)  volí spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu a odvoláva ich
     b)  zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia
     c)  vypracováva plán činnosti združenia, správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu   
          o hospodárení združenia
     d)  rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia
     e)  rozhoduje o zrušení združenia v prípade, ak sa valné zhromaždenie nezíde do troch  
          mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia
f)    ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia


Článok 8
Štatutárny orgán

1.  Štatutárnym orgánom združenia je predseda, ktorého v prípade neprítomnosti zastupuje ním  
     poverený člen predsedníctva. Je volený na dobu 3 rokov.

2.  Predseda zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva.
 

Článok 9
Revízna komisia

1.  Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, za svoju činnosť zodpovedá valnému    
     zhromaždeniu.

2.  Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v predsedníctve.

3.  Revízna komisia má troch členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu. Revízna komisia sa   
     schádza najmenej 1- krát ročne. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda Revíznej komisie.     
     Revízna komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov.    
     Rozhodnutia sú právoplatné, ak ich schválila nadpolovičná väčšina prítomných členov,   
     v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

4.  Revízna komisia:
     a)  kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje predsedníctvo na nedostatky a navrhuje mu   
          riešenia na ich odstránenie,
     b)  kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku.


Článok 10
Hospodárenie združenia

1.  Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.

2.  Zdrojmi majetku sú:
          -  dobrovoľné členské príspevky,
          -  dary od fyzických osôb,
          -  dotácie a granty od právnických osôb z tuzemska i zahraničia,
          -  dotácie od štátnych a samosprávnych orgánov a organizácií,
          -  príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov združenia,
          -  reklamná a propagačná činnosť.

3.  Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá   
     predsedníctvo.

4.  Všetky získané finančné prostriedky , ako aj hmotné a nehmotné aktíva sú majetkom združenia   
     ako celku.

5.  Na základe zmluvných vzťahov môže združenie využívať majetok iných organizácií alebo štátu.

6.  Nevyčerpané finančné prostriedky združenia sa prevádzajú koncom roka na nasledujúce  
     obdobie.

Článok 11
Zánik združenia

1.  Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným združením. O zániku   
     rozhoduje valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov.

2.  Ak zaniká združenie rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora.

3.  Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky pohľadávky združenia. Majetok sa v prípade   
     likvidácie môže previesť inému združeniu, nadácii alebo právnickej osobe s podobnými cieľmi   
     alebo na verejnoprospešné a charitatívno-humánne účely.

Článok 12
Záverečné ustanovenia

1.  Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia valným zhromaždením.
2.  Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.  
3.  Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa používajú ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb.  
     o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných právnych
     predpisov.


V Kežmarku, 6.6.2011
 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok
    Nižná brána 8, Kežmarok 060 01
  • sekretariát-ekonom.odd.: 052/452 3028
    školská jedáleň: 052/452 3684
    odhlášky obedov mailom / do 7.50 hod./: odhlasovaniezobeda@gmail.com

Fotogaléria