Navigácia

Profil školy História školy

O škole

Profil školy

 

 

Veľkosť školy       

Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok je plne organizovaná ZŠ. V školskom roku 2019/20 má škola 24 tried denného štúdia,  12 tried na 1. stupni, z toho jedna trieda prípravného ročníka tzv. logopedického ročníka  a 12 tried na 2. stupni s celkovým počtom 535 žiakov.  Súčasťou školy je  aj materská škola s 3 triedami so 65 žiakmi. V škole pracuje školský klub detí so štyrmi  oddeleniam s celkovým počtom 120 detí, v ktorých sa trikrát týždenne vykonáva klubová činnosť so zameraním na šport, výtvarné umenie a ručné práce. Škola má aj zmodernizovanú školskú jedáleň.

                                                                

Charakteristika žiakov    

Spádovú oblasť pre našu školu tvoria tieto ulice Kežmarku: ulice Biela voda, Garbiarska, Možiarska, Michalská, Nad traťou, Nižná brána, Pod lesom, Pod traťou, Poľná, Pradiareň, Pri zastávke, Severná, Slavkovská, Strelnica,  Tehelňa, Továrenská,  Weinova,

Spádovú oblasť pre našu školu tvoria tieto obce: - časť územia obce Malý Slavkov: ulica Družstevná, časť ulice Gerlachovská - orientačné čísla 1 až 69, 116 až 121, ulica Lúčna, Sv. Michala, Lomnická

- obec Mlynčeky (len pre žiakov II. stupňa ).

Okrem žiakov z týchto ulíc školu navštevujú deti z celého mesta a okresu Kežmarok, Poprad a Starej Ľubovne. V bežných triedach integrujeme 60 žiakov s telesným, ale aj sluchovým postihom, žiakov so špecifickými poruchami učenia a správania sa. V prípravnom ročníku máme deti s narušenou komunikačnou schopnosťou.  V popoludňajších hodinách žiaci môžu navštevovať  záujmové krúžky zriadené v  našej škole. Naša škola už jedno desaťročie realizuje  projekt „Alternatívnej starostlivosti o intelektovo nadané deti“. Intelektovo nadané deti sú začlenené  v rámci bežných tried s počtom nižším ako 20, čiže nižším počtom, ako ukladá zákon 245/2008 (Školský zákon).  Ide o  „A“ triedy v každom ročníku s vyučovacím variantom V2.

V tomto školskom roku je v našej škole zriadené elokované pracovisko ZUŠ Petržalská. Žiaci našej školy sa tak budú môcť pod jednou strechou  dopoludnia vzdelávať a popoludní rozvíjať svoj talent v tanečnom a dramatickom odbore Základnej umeleckej školy. Takouto službou chceme pomôcť žiakom a aj rodičom lepšie využiť čas a nestrácať ho presunmi na opačný koniec mesta.

 

Charakteristika pedagogického zboru

Pedagogickí pracovníci tvoria silný potenciál školy. Využívanie potencionalít ľudí v škole je pre plnenie cieľov školy to najpodstatnejšie. Na výchovno–vzdelávacom procese sa  v školskom roku 2019/2020 podieľa 35 pedagogických zamestnancov v ZŠ a 6 pedagogických zamestnancov v MŠ , 4 vychovávateľky ŠKD a 8  asistentov, 2 špeciálni pedagogóvia a 2 sociálni pedagogóvia.  Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov je 100 %.  Kolektív je pomerne mladý, o školu je zo strany učiteľov veľký záujem, o čom svedčí aj množstvo žiadostí o prijatie do pracovného pomeru. Na základe konkurzov a výberových konaní sa postupne sformoval mladý kreatívny kolektív. Manažment školy strategicky kontroluje osobný rozvoj zamestnancov zodpovedajúci pedagogickým a organizačným potrebám školy.

                                                     

Organizácia prijímacieho konania

Naša škola prijíma vzdelávateľné deti, ktoré chcú plniť povinnú školskú dochádzku u nás po rozhovore s rodičmi, ktorým vyhovuje profilácia našej školy. Zápis detí do prvého ročníka prebieha za prítomnosti špeciálneho pedagóga a učiteliek zo ZŠ. Pri prijímaní telesne postihnutých detí a detí so špecifickými poruchami učenia, správania a nadania spolupracujeme so špeciálnym pedagógom a CPPPP. V tomto školskom roku sa zápis do tried  1. ročníka  a prípravného tzv. logopedického ročníka uskutoční v apríli 2020.

 

Priestorové a materiálno–technické podmienky školy

Medzi silné stránky školy z hľadiska materiálno - technických podmienok školy patrí  športový areál, ktorý pozostáva z dvoch multifunkčných ihrísk na futbal, volejbal, basketbal a Speedbadbinton  z futbalového trávnatého ihriska, atletickej tartanovej dráhy a tartanového doskočiska pre skok do diaľky . Škola má tri telocvične, odbornú učebňu  fyziky, chémie, technickej výchovy, jazykovú učebňu. Zavádzanie IKT do vyučovania nám pomáhajú realizovať 4 multimediálne počítačové učebne s interaktívnou tabuľou, dataprojektorom a s počítačmi. Okrem týchto učební sú počítačom a internetom vybavené ďalšie 4 triedy. Škola má k dispozícii átrium a edukačnú plochu pre výučbu biológie prvouky a prírodovedy. Škola má zabezpečený bezbariérový prístup a  úpravy tried a hygienických zariadení pre potreby žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Na presun telesne postihnutých detí medzi poschodiami sú nainštalované 2 schodiskové plošiny. Škola je zabezpečená alarmom priamo prepojeným na pult ochrany polície.

 

Škola ako životný priestor

 Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz na upravené a estetické prostredie tried, kabinetov, školského dvora, chodieb, aktuálne informácie o aktivitách školy na informačných tabuliach a nástenkách, budovanie priateľskej atmosféry medzi žiakmi navzájom, medzi žiakmi a pedagógmi.

 

Úlohy školy

Úlohou školy v školskom roku 2019/ 2020 je rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov tak,

 • aby získali vzdelanie podľa zákona,
 • aby získali  kompetencie pre ďalšie štúdium,
 • aby ovládali  dva cudzie jazyky a vedeli ich používať,
 • aby sa naučili problémy identifikovať, analyzovať a riešiť,
 • aby rozvíjali manuálnu zručnosť, tvorivé schopnosti,
 • aby rozvíjali komunikačné schopnosti a spôsobilosti,
 • aby  posilnili úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám, k štátnemu jazyku a kultúre,
 • aby získali úctu k základným ľudským právam a slobodám,
 • aby boli pripravení na život v duchu porozumenia a znášanlivosti, priateľstva medzi národmi, národnosťami a etnickými skupinami v duchu náboženskej tradície,
 • aby rozvíjali a kultivovali svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávali,
 • aby sa naučili kontrolovať svoje správanie, starali sa o svoje zdravie, poznali princípy zdravej výživy,
 • aby cieľavedome rozvíjali šport, telesnú kultúru, aby pohyb považovali za súčasť svojho dňa.

 

 

                                     

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok
  Nižná brána 8, Kežmarok 060 01
 • sekretariát-ekonom.odd.: 052/452 3028
  riaditeľ školy: 0917 208 221
  školská jedáleň: 052/452 3684
  materská škola: 0907 885 670
  odhlášky obedov mailom /do 14:00 hod. deň vopred/: odhlasovaniezobeda@gmail.com

Fotogaléria