Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ1
Anglický jazyk ANJ2
Anglicky/nemecký jazyk Anj/Nej
Biológia BIO
Cvičenia z vlastivedy CvVL
Cvičenia z anglického jazyka CvAJ
Cvičenia z matematiky CvM
Cvičenia z nemeckého jazyka CvNJ
Cvičenia zo slovenského jazyka CvSJL
Dejepis DEJ
Dejepis DEJ
Dopravná výchova DOV
Etická výchova ETV
Etická výchova ETV
Finančná gramotnosť FIG
Fyzika FYZ
Fyzika FYZ
Fyzikálno-biologické praktiká FBP
Geografia GEG
Geografia GEO
Hudobná výchova HUV
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Chémia CHEM
Chémia/Biológia C
Individuálna logopedická intervencia Ili
Informatická výchova INV
Informatická výchova INV
Informatika INF
Informatika INF
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Matematika MAT
Matematika MAT
Mediálna výchova MDV
Mladý záchranár MLZ
Mladý záchranár MLZ
Náboženská výchova NAV
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ1
Nemecký jazyk NEJ
Nemecký jazyk NEJ2
Nemecký/Anglický jazyk Nej/Anj
Občianska náuka OBN
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OBV
Obohatenie OBO
Počítačová učebňa 140 Pu0
Počítačová učebňa 141 Pu1
Pohybová príprava POP
Práca s počítačom PRP
Pracovné vyučovanie PVC
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodopis PRI
Prírodoveda PDA
Prírodoveda PDA
Prvouka PRU
Prvouka PVO
Regionálna výchova ReV
Rozvíjanie špecifických funkcií RŠF
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Svet práce SVP
Svet práce SVP
Svet práce/Technika SVP/TECH
Športová príprava ŠPP
Technická výchova TCHV
Technika TECH
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná a športová výchova TŠV
Telesná výchova TEV
Telesná výchova TEV
Tvorba životného prostredia TŽP
Tvorivé písanie TVP
Vlastiveda VLA
Vlastiveda VLA
Voľné hodiny Vh
Výchova umením VYU
Výtvarná výchova VYV
Výtvarná výchova VYV
Výtvarná výchova/Informatika VYV/INF
Zdravotná príprava ZDP
Zemepis ZEM

© aScAgenda 2020.0.1198 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 09.01.2020

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok
  Nižná brána 8, Kežmarok 060 01
 • sekretariát-ekonom.odd.: 052/452 3028
  riaditeľ školy: 0917 208 221
  školská jedáleň: 052/452 3684
  materská škola: 0907 885 670
  odhlášky obedov mailom /do 14:00 hod. deň vopred/: odhlasovaniezobeda@gmail.com

Fotogaléria