Navigácia

 • Detská olympiáda

  Detská olympiáda

  Do galérie Detská olympiáda boli pridané fotografie.

 • Oznámenie o riaditeľskom voľne

  Oznámenie o riaditeľskom voľne

  Oznamujem Vám, že som na deň 29.10.2018 podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2009 Z. z o výchove a vzdelávaní a v zmysle  vyhlášky MŠ SR 231/2009 Z. z. o podrobnostiach a organizácii školského roka v základných školách v znení neskorších predpisov poskytol žiakom základnej školy z organizačných dôvodov riaditeľské voľno.

  Odôvodnenie:

  29.10.2018  budú realizované drobné elektroinštalačné práce v školskej jedálni.

  Dňa 29.10.2018  nebude v prevádzke  ŠJ.

  PaedDr. Dušan Tokarčík

                                                                                                                               riaditeľ školy

    

 • Deň jabĺk

  Deň jabĺk

  Deň pôvodných odrôd jabĺk, 21. október  je inšpirovaný britským Apple Day, ktorý sa oslavuje od roku 1991. Tento deň je každoročnou oslavou jabĺk a sadov. Poukazuje na rozmanitosť odrôd jabĺk v jednotlivých lokalitách a cieľom je uznanie a udržiavanie ich prínosu pre miestne bohatstvo. Aj my sme si ho na našej škole  pripomenuli rozhlasovou reláciou, zdravou desiatou a tvorivými aktivitami v školskom klube.

 • Svetový deň chrbtice na Nižnej bráne

  Svetový deň chrbtice na Nižnej bráne

  Svetový deň chrbtice je podporovaný Svetovou spoločnosťou pre zdravú chrbticu (WSS) a pripomína sa od roku 2000. Cieľom je predchádzať zdravotným problémom chrbtice a súvisiacich ochorení pohybovej sústavy. A preto 16.10. sme si aj mi tento deň pripomenuli aktívnym cvičením, ktoré pripravili pre našich žiakov učitelia telesnej výchovy.

 • Jesenné účelové cvičenie

  Jesenné účelové cvičenie

  Do galérie Jesenné účelové cvičenie boli pridané fotografie.

 • Triednické hodiny so sociálnym pedagógom

  Triednické hodiny so sociálnym pedagógom

  Vážení rodičia,

  od septembra 2018 sme v našej škole zaviedli triednické hodiny so sociálnym pedagógom. Tieto hodiny sú zamerané na rozvoj komunikačných zručností, na vytvorenie pozitívnej klímy v triednom kolektíve a na prevenciu sociálnopatologických javov.  Aktivity na týchto hodinách sa realizujú zážitkovou formou. Nejde o psychoterapiu alebo psychodiagnostiku, ale o sociálnopsychologický tréning. Hravou formou preberieme témy ako sebapoznávanie, sebaúcta, zásady slušného správania, komunikácia s autoritami, zdravý životný štýl, ako povedať nie šikanovaniu a ako sa chrániť pred sociálnopatologickými javmi.

   

  Úlohou sociálneho pedagóga je:

   

  • podpora prosociálneho, etického správania,
  • sociálnopedagogická diagnostika prostredia a vzťahov,
  • starostlivosť o deti zo sociálne znevýhodneného prostredia,
  • Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt komunikačný kruh sociálnopedagogické poradenstvo,
  • prevencia sociálnopatologických javov,
  • reedukácia správania,
  • osvetová činnosť.

   

  Ak máte záujem získať viac informácií, alebo by ste sa chceli poradiť ohľadom správania vášho dieťaťa, resp. potrebujete pomoc, radu..., neváhajte sa so mnou skontaktovať:

   Mgr. Slávka Varšová, školský sociálny pedagóg, tel. 0950 677 691.

   

   

 • Letný tábor

  Letný tábor

  Letný prímestský tábor pre deti so špeciálnymi potrebami 

  Počas uplynulých letných prázdnin sa v našej škole uskutočnil „Letný prímestský tábor pre deti so špeciálnymi potrebami“. Zúčastnilo sa ho 20 detí našej školy pod odborným vedením Mgr. Aleny Draveckej – školský špeciálny pedagóg, Mgr. Slávky Varšovej – školský sociálny pedagóg a Petry Leštinskej – asistent učiteľa. Tábor sme zrealizovali vďaka víťazstvu v projekte spoločnosti TESCO „Vy rozhodujete, my pomáhame“. Počas piatich dní sme sa skutočne nenudili. Aktivity a hry na precvičovanie jemnej a hrubej motoriky sme striedali so zábavnejšími činnosťami. Športovali sme, spoznávali históriu aj okolitú prírodu.

  Veľké ĎAKUJEME patrí každému, kto nám v hlasovaní dal hlas.

  A samozrejme ĎAKUJEME spoločnosti Tesco. Vďaka Vašej podpore sa deti z našej školy  mali úžasne.

  Mgr. Slávka Varšová

 • ENVIRO projekt 4.A triedy

  ENVIRO projekt 4.A triedy

  Do galérie ENVIRO projekt 4.A triedy boli pridané fotografie.

 • ENVIRO projekt 4.A - 2017- 2018

   ENVIRO projekt 4.A - 2017- 2018

  Ktorý druh odpadov je pre prírodu veľkou záťažou a ktorý menšou, sme zisťovali v reálnej situácii. Nahromadili sme rôzne druhy odpadov- sklenenú , plastovú fľašu, kartónové škatule, papierovú vreckovku, banánovú, uhorkovú a mandarínkovú šupku, jablko, šišku, gaštan, plastové a kartónové pero  a zakopali ich v školskej záhrade.  Bola to výborná aktivita, veľmi jednoduchá.... Čakanie na výsledok bolo ale ťažšie, trvalo to presne jeden rok. Od októbra 2017- do októbra 2018. Do bádateľských denníkov sme si zapísali naše hypotézy o tom, ako si predstavujeme, že si príroda poradí s odpadom. Prírodniny a papier dokázala rozložiť úplne bez problémov, ale zvyšný odpad sme vykopali takmer neporušený. Najlepšie je možné pozorovať to na perách. Uložili sme tam plastové pero, ale aj pero, ktorého časť bola zhotovená z papiera. Ten sa za rok rozložil, ale plasty tam ostali. Naše predpoklady sa potvrdili.

   

  Zamýšľame sa, ako môžeme prírode pomôcť. V prvom rade tak, že odpad nezahodíme v prírode, ale budeme ho triediť a recyklovať.  Pomáhame ako vieme.  Jedna z aktivít našich spolužiakov bola akcia na pomoc prírode Čisté hory, kedy boli zbierať odpad po neporiadnych turistoch.

   

   

   

  žiaci 4.A

   

    

 • Európsky deň jazykov

  Európsky deň jazykov

  26. septembra 2018 sme si na hodinách cudzích jazykov rôznymi aktivitami pripomenuli Európsky deň jazykov.  Diskutovali sme na tému potreby učenia sa cudzieho jazyka. vyskúšali sme si rôzne jazykolamy, naučili sa písať svoje meno v azbuke i otestovali sme sa zo znalostí o krajinách Európy v angličtine.

  V celej Európe si v tento deň pripomíname jej jazykovú a kultúrnu rozmanitosť, ako aj význam ovládania cudzích jazykov nielen pre štúdium a lepšie uplatnenie na trhu práce, ale aj všestranný rozvoj osobnosti. 

  J.Sz.

 • Európska noc výskumníkov 2018

  Európska noc výskumníkov 2018

  Do akcie Noci výskumníkov sa zapojili aj vedci pod Tatrami. V OC MAX pripravili stánky, v ktorých prezentovali výsledky rôznej vedeckej činnosti. Vedecké stánky tu mali napr. vedci zo SAV, Štátnych lesov Tanapu, Technická univerzita Košice, Žilinská univerzita- fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Chemosvit Svit, ale aj žiaci našej ZŠ s MŠ Nižná brána Kežmarok.

  Žiaci z krúžku Mladý výskumník dostali jedinečnú príležitosť prezentovať svoje vedomosti a zručnosti z oblasti fyziky a chémie širokej verejnosti. Farebný stánok prilákal malých aj veľkých návštevníkov, ktorým žiaci postupne vysvetlili fyzikálne zákonitosti s názornými ukážkami experimentov. Povrchové napätie, statická elektrina, lom svetla, magnetické pole, šírenie zvuku, prúdenie vzduchu, meranie času, boli témy, ktoré  neúnavne vysvetľovali všetkým vedychtivým návštevníkom.

  Stánok s mladými bádateľmi, bol jednou z inšpirácií pre mladých ľudí, aby sa nebáli vedy, aby sa nebáli pracovať v prírodných vedných i technických oblastiach, matematike a fyzike a mohli sa v budúcnosti zapojiť do vedeckého poznania, pretože veda slúži všetkým – týmito slovami opísal akciu organizátor pre Poprad- RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

  Téma Noci výskumníkov 2018 – Výskumník v nás- tak bola naplnená do bodky.

  kolu reprezentovali: Lívia Szentiványiová, Olívia Matichová, Klára Kadašiová, Naďa Méreyová, Maroš Kočiš zo 4.A, Boris Šiška zo 7.A, Juraj Olekšák, Filip Celba, Kristián Vojtičko z 8.A

  Video TV Poprad : https://www.youtube.com/watch?v=WReWOdPjPa4

  Čítajte viachttps://spis.korzar.sme.sk/c/20925201/do-noci-vyskumnikov-sa-zapojili-aj-vedci-pod-tatrami.html#ixzz5So3H4pU9

  Mgr. J. Šišková

 • Naši mladí výskumníci na "Noci výskumníkov" v OC MAX v Poprade

  Naši mladí výskumníci na "Noci výskumníkov" v OC MAX v Poprade
 • Beh Ľubicou 2018

  Beh Ľubicou 2018

   

  Dňa 28.9.2018 sme sa zúčastnili bežeckej súťaže Beh Ľubicou, kde sme mali zastúpenia vo viacerých kategóriách. Naši žiaci podali výborné výkony a vybojovali pre našu školu aj pódiové umiestnenia.

  Výsledky našich atlétov:

  Mário Vaxmanský  1. Miesto – kategória 8. - 9. Ročník

  Damián Pavlík – 2. Miesto – kategória Dorastenci

  Daniel Tokarčík – 3. Miesto – kategória 8. - 9. Ročník

   

  Našu školu reprezentovali: Bianka Heringová, Alexandra Blašková, Sabínka Pechová, Tobias Hajkovský, Marián Štancel, Michal Pitoňák, Damián Pavlík, Daniel Tokarčík a Mário Vaxmanský.

   

  Našim žiakom ďakujeme za reprezentáciu a gratulujeme k dosiahnutým výsledkom

   

                                                                                    Kolektív učiteľov TŠV, ZŠ s MŠ Nižná brána

   

 • Čisté hory 2018

  Čisté hory 2018

  Do galérie Čisté hory 2018 boli pridané fotografie.

 • Čisté hory 2018

  Čisté hory 2018

   

  Poslednú septembrovú sobotu sme sa opätovne zúčastnili už 40. ročníka akcie Čisté hory, ktorej organizátorom sú Štátne lesy TANAP-u. Našou nástupnou stanicou bola Tatranská Lomnica odkiaľ, sme sa lanovkou vyviezli na Skalnaté pleso. Zo Skalnatého plesa sme začali čistiť chodník hlavnej magistrály smerom na Zamkovského chatu a odtiaľ na Hrebienok. V našich taškách končili hlavne plastové fľaše, obaly od potravín, gumové podrážky a iné. Za pomoc našim Tatrám patrí poďakovanie  žiakom 5. B, C, 6.A, 7.A, 9.A, B triedy.

 • Cezpoľný beh 2018

  Cezpoľný beh 2018

   

  Dňa 26.9.2018 sa na pôde Centra voľného času uskutočnilo okresné kolo cezpoľného behu žiakov a žiačok základných škôl. Naše žiačky v zostave Karin Gibľáková, Natália Džadoňová a Dušana Džadoňová obsadili v súťaži družstiev konečné 4. miesto. Väčšiu radosť nám urobili naši žiaci v zostave Mário Vaxmanský, Damián Pavlík a Daniel Tokarčík, Lucián Kašela (bežal mimo súťaž) v súťaži družstiev vybojovali krásne 2. miesto.

  Našim žiakom ďakujeme za reprezentáciu a gratulujeme k dosiahnutým výsledkom

   

                                                                                    Kolektív učiteľov TŠV, ZŠ s MŠ Nižná brána

   

 • Oznámenie rodičom !

  Oznámenie rodičom !

   

  Podľa § 140 odst. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa v školskej jedálni môžu pri dodržaní určitých podmienok a podľa záujmu rodičov detí  pripravovať diétne jedlá pre deti materských škôl  a žiakov, ktorých zdravotný stav vyžaduje podľa ošetrujúceho lekára osobitné stravovanie.

   

  Ide o nasledovné typy diét:

   

  šetriaca diéta (pri chorobách tráviaceho traktu, obezite)

   

  diabetická diéta (pri zvýšenej hladine krvného cukru - cukrovka)

   

  bezlepková diéta (porucha vstrebávania lepku - celiakia)

   

   

   

  Vážení rodičia, v rámci zatiaľ predbežného zisťovania záujmu o diétnu stravu detí MŠ (žiakov ZŠ) od 01. januára 2019 Vás prosíme označiť tú možnosť, ktorá zodpovedá zdravotnému stavu Vášho dieťaťa:

   

  1. šetriaca diéta (pri chorobách tráviaceho traktu, obezite)

  2. diabetická diéta (pri zvýšenej hladine krvného cukru - cukrovka)

  3. bezlepková diéta (porucha vstrebávania lepku - celiakia)

  4. bez diéty

    

   Meno a priezvisko dieťaťa:.................................................................................

   Trieda: ......................................

   

  1. Zriaďovateľ školskej jedálne prehodnotí možnosti podávania diétnych jedál podľa prevádzkových podmienok školskej jedálne a pri vytvorení vhodných podmienok môže podávanie takýchto jedál zabezpečiť.

   

  2. Rodič alebo zákonný zástupca  dieťaťa, písomne požiada vedúcu ŠJ  o prípravu diétneho jedla a priloží písomné odporučenie ošetrujúceho lekára, kde určí  diétu  podľa stanovenej diagnózy.

   

  3. Podmienky a spôsob zabezpečovania diétneho stravovania stanoví zriaďovateľ prevádzky školskej jedálne podľa jej vlastných prevádzkových možností. Na zabezpečenie diétneho stravovania by mali byť vytvorené v školskej jedálni  vhodné podmienky.

   

    

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Noc výskumníkov 2018

  Noc výskumníkov 2018

   

   

  POZÝVAME  Vás na

   

  EURÓPSKU NOC VÝSKUMNíKOV do POPRADU

   

  Už ste videli v „akcii“ našich Mladých výskumníkov?

   

  Máte jedinečnú možnosť vidieť hneď dve „výskumnícke“ generácie v OC MAX Poprad

   

  dňa 28. 09. 2018

   

  Naši žiaci Vám ukážu a vysvetlia  rad obľúbených, zaujímavých fyzikálnych pokusov, zároveň si ich môžete na mieste aj  vyskúšať. Tešíme sa na stretnutie s Vami!

   

  Viac info: http://www.nocvyskumnikov.sk/program/mesto-poprad.html

   

 • Brdský šikula

  Brdský šikula

   

  Naša spolupráca s kamarátmi spolku Brdský šikula z Mníšku pod Brdy v ČR pokračuje aj tento rok. Kamaráti nám pripravili prekvapenie hneď na prvý týždeň.  Spoznať novú krajinu podľa ich opisu je pre nás veľké dobrodružstvo! Ďakujeme aj za skvelé krásne aj sladké darčeky! Tešíme sa na spoluprácu a spoločné bádanie. Naše spoločné záujmy s ľahkosťou prekonajú aj tú najväčšiu vzdialenosť.

   

                                                                                                                               Žiaci 4.A triedy

    

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok
  Nižná brána 8, Kežmarok 060 01
 • sekretariát-ekonom.odd.: 052/452 3028
  riaditeľ školy: 0917 208 221
  školská jedáleň: 052/452 3684
  materská škola: 0907 885 670
  odhlášky obedov mailom / do 7.50 hod./: odhlasovaniezobeda@gmail.com

Fotogaléria