Navigácia

 • Ako naši najmenší vedia pracovať v záhradke

  Ako naši najmenší vedia pracovať v záhradke

  Do galérie Ako naši najmenší vedia pracovať v záhradke boli pridané fotografie.

 • Športový deň v našej materskej škôlke

  Športový deň v našej materskej škôlke

  Do galérie Športový deň v našej materskej škôlke boli pridané fotografie.

 • Naši najmenší na turistickej vychádzke v lesoparku

  Naši najmenší na turistickej vychádzke v lesoparku

  Do galérie Naši najmenší na turistickej vychádzke v lesoparku boli pridané fotografie.

 • Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prevádzkovanie bufetu

  Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prevádzkovanie bufetu

  MESTO KEŽMAROK

  Hlavné námestie č.1, 060 01 Kežmarok

  (ďalej len vyhlasovateľ)

   

  vyhlasuje v súlade s § 9a  zákona č. 138/1991 Zb., v platnom znení, obchodnú verejnú súťaž (ďalej len súťaž) podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov.

  Vyhlasovateľ súťaže: Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, 060 01  Kežmarok

  Štatutárny zástupca:    PaedDr. Dušan Tokarčík

  Sídlo:                           Nižná brána 8 , 060 01 Kežmarok

  IČO:                            37874268

  Bankové spojenie:       UniCredit Bank Slovakia, a.s., č. účtu 6619099021/1111 

  Predmet nájmu na základe súťaže:

  1./ Nebytové priestory v objekte Základnej školy s materskou školu, Nižná brána 8, 060 01  Kežmarok. Prenajímateľ je na základe zriaďovateľskej listiny zriaďovateľa Mesto Kežmarok dlhodobým užívateľom budovy školy súp. č. 1595 zapísanej na LV č. 3551 pre obec a k. ú. Kežmarok.

  Nehnuteľnosť je vo výlučnom vlastníctve mesta Kežmarok, v správe vyhlasovateľa súťaže.   

  Nebytové priestory s rozlohou cca. 8 m2 sú na prízemí v objekte Základnej školy s materskou školou, majú prívod teplej a studenej vody. Prevádzka bufetu je plánovaná od 7,00 do 11,00 hod. počas dní školského vyučovania. Minimálna cena nájmu je podľa Zásad hospodárenia s majetkom mesta 30,- €/mesiac. Cena môže byť aj vyššia. 

  Podmienky súťaže:

  Účel nájmu: prevádzkovanie školského bufetu

  Doba nájmu: doba neurčitú

  Splatnosť nájomného: na základe uzatvorenej  zmluvy                                

  1. Návrh musí obsahovať tieto náležitosti:

  - u fyzickej osoby meno a priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, podpis fyzickej osoby, telefonický  kontakt

  - u právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa: obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby, IČO, meno a podpis osoby (osôb) oprávnenej (oprávnených) konať jej menom, originál, alebo overenú fotokópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, prípadne iného registra, nie staršieho ako tri mesiace, telefonický kontakt, čestné vyhlásenie navrhovateľa, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, počas súťaže nebolo proti nemu začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, nebol proti nemu pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu,

  -  špecifikáciu nebytových priestorov – predmet nájmu,

  -  číselné a slovné vyjadrenie navrhovaného ročného nájomného,

  -  splatnosť nájomného,

  -  doba nájmu,

  -  účel využitia nebytových priestorov,

  -  označenie bankového spojenia, z ktorého bude uhrádzané nájomné,

  -  návrh nájomnej zmluvy,

  - čestné vyhlásenie navrhovateľa, že nemá žiadne záväzky voči vyhlasovateľovi súťaže a organizáciám, zariadeniam a  spoločnostiam zriadeným a založeným mestom Kežmarok,

  - čestné vyhlásenie navrhovateľa, že pristúpi k uzatvoreniu nájomnej zmluvy, s podstatnými náležitosťami zmluvy a nasledovnými náležitosťami, na ktorých vyhlasovateľ trvá,

  - v nájomnej zmluve bude podmienka, že prenajímateľ (vyhlasovateľ súťaže) si vyhradzuje právo odstúpiť od nájomnej zmluvy, ak prenajímateľ (vyhlasovateľ súťaže) zistí, že nájomca (navrhovateľ) uviedol nepravdivé údaje v návrhu do súťaže, alebo v jeho prílohách.

  2. Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku. Ak sú doklady, ktoré sú priložené k súťažnému návrhu v inom ako v slovenskom alebo českom jazyku, musia byť úradne preložené do slovenského jazyka.

  3. Predložený súťažný návrh je možné meniť a dopĺň po uplynutí termínu stanoveného podmienkami súťaže na predkladanie návrhov len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej lehote a každá zmena alebo doplnenie návrhu pred termínom, musí byť písomne doručená spôsobom určeným na predkladanie návrhov.

  4. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po termíne stanovenom podmienkami súťaže, nebudú do súťaže zaradené. Predložené návrhy nemôžu obsahovať alternatívne návrhy.

  5. Návrh po termíne určenom na jeho predloženie nemožno odvolať, navrhovateľ je viazaný návrhom až do 30 dní po schválení výsledku súťaže príslušným orgánom mesta.

  6. Výsledok súťaže podlieha schváleniu príslušným orgánom mesta. V prípade, že do desiatich kalendárnych dní od vyzvania na uzatvorenie zmluvy víťaz súťaže neuzatvorí túto zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzatvorenie nájomnej zmluvy.

  7. Náklady spojené s účasťou v súťaži vyhlasovateľ navrhovateľom nehradí.

  8. Pri uzatváraní nájomnej zmluvy sa bude vyhlasovateľ riadiť podmienkami súťaže a ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

  9. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden navrhovateľ, ktorý splnil podmienky súťaže.

  Termín a miesto predkladania návrhov:

  Písomné súťažné návrhy spolu s dokladmi, ktoré budú súčasťou návrhu je potrebné doručiť v zalepenej obálke, na ktorej bude uvedené:

  - presná a úplná adresa odosielateľa – navrhovateľa,

  - heslo „Obchodná verejná súťaž – školský bufet ZŠ s MŠ Nižná brána 8“,

  - označenie „Neotvárať“,

  -  adresa príjemcu:

  Základná škola s materskou školou

  Nižná brána 8

  060 01 Kežmarok

  Na predloženie súťažných návrhov sa stanovuje termín do 28. 10. 2019 do 12,00 hod.

  Vyhodnotenie návrhov:

  a) Miesto určené pre podávanie súťažných návrhov označí došlé návrhy podacím číslom, dátumom a hodinou doručenia a zabezpečí, aby zostali zalepené do doby otvárania návrhov.

  b) Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude primátorom mesta vymenovaná najmenej trojčlenná komisia. Účasť navrhovateľov pri otváraní, čítaní a vyhodnotení súťažných návrhov je vylúčená.

  c) Pred otvorením prvého súťažného návrhu oznámi predseda komisie počet došlých návrhov a skontroluje neporušenosť obálok. Návrhy doručené po uplynutí lehoty na predkladanie súťažných návrhov sa otvárať nebudú. Návrh, v ktorom nebude splnená niektorá z podmienok súťaže, nebude do súťaže zaradený.

  d) O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše protokol, do ktorého sa uvedú mená a sídla navrhovateľov, či návrhy obsahujú všetky požadované náležitosti, ponúkané ceny, spôsob hodnotenia a výsledok hodnotenia. Členovia komisie vyhlásia poradie návrhov a podpíšu protokol.

  Zo súťaže sa vylučujú:

  - súťažné návrhy, ktoré neobsahujú všetky požadované údaje uvedené v podmienkach súťaže,

  - súťažné návrhy navrhovateľov, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz, počas súťaže bolo proti navrhovateľovi začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, bol proti navrhovateľovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu,

  - návrhy navrhovateľov, ktorí majú akékoľvek pozdĺžnosti voči vyhlasovateľovi súťaže alebo   jeho  organizáciám, zariadeniam a ním zriadeným a založeným spoločnostiam.

  Kritériá na vyhodnotenie súťažných návrhov:

  Kritériom vyhodnotenia súťažných návrhov na prenájom nebytových priestorov, ktoré budú spĺňať súťažné podmienky, je: 

  1. najvyššia cenová ponuka,

  2. ponúkaný sortiment predávaných výrobkov bude zodpovedať zásadám racionálnej výživy

  Sortiment predaja: pekárenské výrobky, balený chlieb, pečivo, cukrárenské trvanlivé pečivo a cukrárenské výrobky v originálnych baleniach, bagety, cukrovinky, mrazené polotovary – vlastnej výroby, nealko nápoje v originálnych baleniach                                                                                                                            

  Návrh s najlepšou hodnotou kritéria získava najvyšší počet bodov, ostatné návrhy získavajú počet bodov úmerne k hodnote kritéria (aritmeticky prepočítané).

  Komisia pre vyhodnotenie súťaže môže spôsob vyhodnotenia prispôsobiť a upraviť pred otváraním obálok so súťažnými návrhmi. Spôsob hodnotenia musí byt uvedený v zápisnici z vyhodnotenia súťažných návrhov.

  Komisia pre vyhodnotenie súťaže vyhodnotí súťažné návrhy podľa uvedeného kritéria a určí poradie navrhovateľov.

  Termín a spôsob vyhlásenia výsledkov súťaže:

  Vyhlasovateľ oznámi výsledky súťaže každému z účastníkov súťaže písomne listom odovzdaným pošte na doručenie najneskôr dňa 30. 10. 2019.         

  Obhliadka nehnuteľností:

  Obhliadku nebytových priestorov je možné dohodnúť na tel. č. 052 4523028, 0917208221

  Práva vyhradené vyhlasovateľom súťaže:

  Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:

  a) odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu,

  b) meniť uverejnené podmienky súťaže,

  c) zrušiť súťaž,

  d) pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyzvať navrhovateľa na doplnenie a vykonanie opravy,

  e) vyzvať navrhovateľov alebo niektorých z nich na doplnenie návrhu za účelom dosiahnutia výhodnejšej ponuky (užšia súťaž),

  f) predlžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.

  Kežmarok,  dňa 7. 10. 2019

                                                                                                                            PaedDr. Dušan Tokarčík                                                                                                                                            riaditeľ školy

                                                                                                                                                    

   

 • Projekt SPPravme to

  Projekt SPPravme to

  V rámci projektu SPPravme to sme sa v piatok 11. 10. 2019 v popoludňajších hodinách vybrali do Košíc. Naším cieľom bol STEEL PARK – vedecké centrum pre deti. V rámci tejto výpravy sa žiaci stali súčasťou interaktívnej výstavy a prezentácie o tekutom dusíku. Experimenty s touto zaujímavou látkou boli veľmi inšpiratívne, keďže v školských podmienkach si to nemáme možnosť skúsiť. Tancovanie s robotmi, chôdza v magnetických topánkach, riešenie hlavolamov, využitie trenia v pohybe, ale aj  iných fyzikálnych zákonitostí obohatili naše vedecké poznanie a zároveň vzbudili túžbu po ďalších podobných zážitkoch.

 • Jesenné účelové cvičenie

  Jesenné účelové cvičenie

  V stredu 16. 10. sa uskutočnilo jesenné účelové cvičenie na ochranu života a zdravia pre žiakov piateho až deviateho ročníka. Našim cieľom bol lesopark nad Štartom. Žiaci počas cvičenia súťažili v triednych kolektívoch a plnili úlohy na jednotlivých stanovištiach. Overovali si vedomosti z topografie, dopravnej výchovy, zdravotnej prípravy a civilnej ochrany.  Body mohli triedy získať aj pri hode granátom a pri chodení po lane. Počas absolvovania celej trate si overovali aj fyzickú kondíciu  prenášaním svojich spolužiakov . Krásny jesenný deň sa určite vydaril a priniesol poučenie a nové skúsenosti.

 • Pesničkál 2019 v našej škôlke

  Pesničkál 2019 v našej škôlke

  Do galérie Pesničkál 2019 boli pridané fotografie.

 • Cilliling - čarovná muzika u našich najmenších

  Cilliling - čarovná muzika u našich najmenších

  Do galérie Cilliling - čarovná muzika u našich najmenších boli pridané fotografie.

 • 7. ročník Olympiády ZŠ s MŠ Nižná brána

  7. ročník Olympiády ZŠ s MŠ Nižná brána

  15. október v našej škole patril už siedmykrát súťažnému športovaniu. Žiaci 1. stupňa a materskej školy zápolili v štyroch disciplínach s takýmito výsledkami:

  Skok do diaľky 1. ročník + P. A + MŠ:

  1. František Štancel, 1. B
  2. Martin Griglák, 1. B
  3. Damián Uriga, 1. A
  1. Nela Džurňáková, 1. A
  2. Dagmar  Rezničáková, 1. C
  3. Nina Pavlíková, 1. A

  Beh na 50 m 1. ročník + P. A + MŠ:

  1. František Štancel, 1. B
  2. Martin Griglák, 1. B
  3. Michal Kriško, 1. B
  1. Nina Pavlíková, 1. B
  2. Liana Adamjaková, 1. A
  3. Dagmar  Rezničáková, 1. C

  Hod kriketovou loptičkou 1. ročník + P. A + MŠ:

  1. Filip Horník, 1. B
  2. Michal Kriško, 1. B
  3. Damián Uriga, 1. A
  1. Slávka Krojerová, 1. B
  2. Chiara Pálfyová, 1. B
  3. Dagmar Rezničáková, 1. C

  Slalom 1. ročník + P. A + MŠ:

  1. Filip Horník, 1. B
  2. František Štancel, 1. B
  3. Martin Griglák, 1. B
  1. Liana Adamjaková, 1. A
  2. Lilien Pokrivčáková, P. A
  3. Anna Mária Faltínová, 1. A

  Skok do diaľky 2. ročník:

  1. Nikita Martin Džadoň,  2. A
  2. Ján Penkert, 2. C
  3. Oliver Grich, 2. B
  1. Nelly Alexandra Nagyová, 2. A
  2. Nina Božoňová, 2. A
  3. Emma Kapolková, 2. A

  Beh na 50 m 2. ročník:

  1. Ján Penkert, 2. C
  2. Nikita Martin Džadoň, 2. A
  3. Marko Pirhala, 2. B
  1. Nelly Alexandra Nagyová, 2. A
  2. Nina Božoňová, 2. A
  3. Eliška Lorenčíková, 2. A

  Hod kriketovou loptičkou 2. ročník:

  1. Oliver Grich, 2. B
  2. Ján Penkert, 2. C
  3. Max Bialončík, 2. C
  1. Nina Džadoňová, 2. A
  2. Alexandra Brijová, 2. A
  3. Alexandra Jóžová, 2. B

  Slalom 2. ročník:

  1. Nikita Martin Džadoň, 2. A
  2. Marko Pirhala, 2. B
  3. Juraj Bartko, 2. A
  1. Amy Ziburová, 2. C
  2. Tatiana Prusáková, 2. B
  3. Nina Božoňová, 2. A

  Skok do diaľky 3. ročník:

  1. Tomáš Pirhala, 3. A
  2. Michal Šoltys, 3. A
  3. Andreas Javorský, 3. B
  1. Barbora Jackulíková, 3. A
  2. Dorotka Müncnerová, 3. A
  3. Pavlína Jakšová, 3. C

  Beh na 50 m 3. ročník:

  1. Zoran Záremský, 3. A
  2. Tomáš Pirhala, 3. A
  3. Boris Mamrilla, 3. C
  1. Barbora Jackulíková, 3. A
  2. Sára Gengeľová, 3. B
  3. Martina Šoltysová, 3. A

  Hod kriketovou loptičkou 3. ročník:

  1. Samuel Gábor, 3. C
  2. Boris Mamrila, 3. C
  3. Marek Jankura, 3. C
  1. Sára Gengeľová, 3. B
  2. Martina Šoltysová, 3. A
  3. Lucia Trnková, 3. B

  Slalom 3. ročník:

  1. Tomáš  Pirhala, 3. A
  2. Boris Mamrilla, 3. C
  3. Alex Mačeják, 3. C
  1. Barbora  Jackulíková, 3. A
  2. Dorotka Müncnerová, 3. A
  3. Anna Mária Pištová, B, Liana Mlynárová, 3. C

  Skok do diaľky 4. ročník:

  1. Maxim Džadoň, 4. A
  2. Juraj Kovařík, 4. A
  3. Alex Matejovský, 4. A
  1. Nina Mária Urigová, 4. A
  2. Mária Prusáková, 4. A
  3. Ruby Nagyová, 4. A

  Beh na 50 m 4. ročník:

  1. Jakub Bartko, 4. A
  2. Juraj Kovařík, 4. A
  3. Maxim Džadoň, 4. A
  1. Nela Luxová, 4. A
  2. Mária Prusáková, 4. A
  3. Beáta Sabolová, 4. A

  Hod kriketovou loptičkou 4. ročník:

  1. Dávid Neupauer, 4. C
  2. Juraj Kovařík, 4. A
  3. Maxim Džadoň, 4. A
  1. Slavomíra Košuthová, 4. C
  2. Melánia Maťašovská, 4. C
  3. Daniela Kovalská, 4. A

  Slalom 4. ročník:

  1. Tomáš Olekšák, 4. A
  2. Alex Matejovský, 4. A
  3. Juraj Kovařík, 4. A
  1. Mária Prusáková, 4. A
  2. Nina Mária Urigová, 4. A
  3. Slavomíra Košuthová, 4. C

  Najšportovejšia trieda:

  1. B, 1. A, 1. C

  2. A, 2. C, 2. B

  3. A, 3. C, 3. B

  4. A, 4. C

  Najlepší športovci

  1. ročník

  1. Liana Adamjaková, 1. A
  2. Nina  Pavlíková, 1. B
  3. Dagmar Rezničáková, 1. C
  1. František Štancel, 1. B
  2. Filip Horník, 1. B
  3. Martin Griglák, 1. B

  2. ročník

  1. Nina Božoňová, 2. A
  2. Nelly Alexandra Nagyová, 2. A
  3. Amy Ziburová, 2. C
  1. Nikita Martin Džadoň, 2. A
  2. Ján Penkert, 2. C
  3. Oliver Grich, 2. B

  3. ročník

  1. Barbora Jackulíková, 3. A
  2. Sára Gengeľová, 3. B
  3. Dorotka Müncnerová, 3. A
  1. Tomáš Pirhala, 3. A
  2. Boris Mamrilla,  3. C
  3. Zoran Záremský, 3. A

  4. ročník

  1. Juraj Kovařík, 4. A
  2. Maxim Džadoň, 4. A
  3. Jakub Bartko, 4. A
  1. Mária Prusáková, 4. A
  2. Nina Mária Urigová, 4. A
  3. Slavomíra Košuthová, 4. C
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Európsky deň jazykov

  Európsky deň jazykov

  Tradične aj v tento školský rok sme sa 26. septembra zapojili do aktivít spojených s Európskym dňom jazykov. V rozhlasovom školskom vysielaní sme si pripomenuli, prečo tento deň oslavujme a aké dôležité a prínosné je pre každého človeka učenie sa cudzieho jazyka. Na hodinách cudzích jazykov sme sa venovali rozličným aktivitám, ktorými sme si spestrili hodiny anglického a nemeckého jazyka.
                                                                                                                                               J.Sz.

 • EURÓPSKA NOC VÝSKUMNÍKOV 2019 – OC Max Poprad

  EURÓPSKA NOC VÝSKUMNÍKOV 2019 – OC Max Poprad

  Už po druhý krát sme sa zúčastnili akcie medzinárodného formátu, na ktorej sa prezentujú hlavne vysoké školy, výskumné ústavy a iné inštitúcie, ktoré sa zaoberajú rôznymi inováciami, počítačovou technikou, robotikou... Ponúkajú náhľad do sveta informatiky, robotiky, biológie, chémie, fyziky.

  Naša škola ponúkla ukážku činnosti Mladých výskumníkov, žiaci si pripravili ukážku jednoduchých fyzikálnych experimentov. Vyberali z tých, ktoré majú odskúšané a patria k ich obľúbeným.

  Najviac návštevníkov zaujali Lissajoussove obrazce, tlaková vlna, difúzia, optické klamy, či farbenie kvetov.

  Náš stánok mal vysokú návštevnosť a experimenty nadchli malých aj veľkých. Nerobíme naozajstnú vedu, ale ani sa nehráme. Hľadáme fyziku všade okolo seba, spájame súvislosti, hľadáme a vysvetľujeme si princípy.

  Veľký obdiv patrí žiakom, ktorí neúnavne a trpezlivo vysvetľovali všetky experimenty - Nelke Hajkovskej, Olívii Matichovej, Lívii Szentiványiovej, Klárke Kadašiovej z 5.A, Borisovi Šiškovi z 8.A, Jurajovi Olekšákovi, Kristiánovi Vojtičkovi a Filipovi Celbovi z 9.A.

  Mladým výskumníkom želáme veľa chuti a nadšenia do ďalšej bádateľskej činnosti.

  J. Šišková

 • Beh Ľubicou

  Beh Ľubicou

  Obec Ľubica v spolupráci so ZŠ v Ľubici zorganizovali 27.09.2019 tradičný už XXIII. ročník bežeckej súťaže „Beh Ľubicou“. V krásnom jesennom a slnečnom počasí sa bežalo vo viacerých vekových kategóriách, na dĺžkach trate 450m, 600m, 1200m a 2500m. Týchto pretekov sa zúčastnilo dvadsať našich žiakov a dosiahli sme niekoľko popredných umiestnení: Tomáš Pirhala – 1.miesto / chl. 450m/, Samuel Müncner 1.miesto /chl. 1200m/, Martin Griglák – 2.miesto /chl.450m/, Dorotka Müncnerová – 2.miesto /d. 450m/, Nina Pavlíková – 3.miesto /d. 450m/. Víťazom blahoželáme a prajeme veľa síl a šťastia na ďalších súťažiach.

 • Noc výskumníkov 2019

  Noc výskumníkov 2019

  Piatok 27.09.2019 sa uskutočnil už 13. ročník festivalu Európska noc výskumníkov, ktorej sa zúčastnili aj žiaci našej školy. V priestoroch obchodného centra Atrium Optima v Košiciach sme mohli vidieť stánky a prezentácie z Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Univerzity Komenského v Bratislave, Prešovskej univerity v Prešove a výskumných ústavov Slovenskej akadémie vied. Mottom tohtoročného festivalu je „Život ako ho (ne)poznáme“. Bohatý program, ktorý mohli zhliadnúť aj naši žiaci im priniesol množstvo nových poznatkov o živote okolo nás.

 • Čisté hory 2019

  Čisté hory 2019

  Aj toho roku sme sa zúčastnili sobotu 28.09.2019 už 41. ročníka akcie Čisté hory, aby sme pomohli našim Tatrám. Každoročne začíname na Skalnatom plese a odtiaľ čistíme chodník od odpadkov po letnej turistickej sezóne po hlavnej magistrále až na Zamkovského chatu a Hrebienok. V našich taškách končili hlavne plastové fľaše, plechovky,  obaly od potravín, gumové podrážky a iné. Za pomoc našim Tatrám patrí poďakovanie  žiakom 5.A,6.C,7.A, 8.A, a 8.B triedy.

 • Klubovacká cechovačka

  Klubovacká cechovačka

  Do galérie Klubovacká cechovačka boli pridané fotografie.

 • Noc výskumníkov 2019

  Noc výskumníkov 2019

  Pozývame Vás na prezentáciu našej výskumníckej činnosti na akcii medzinárodného formátu Európska noc výskumníkov 27.09.2019 v OC MAX Poprad v čase od 09.30 - 21.00 hod.

 • Úspešný Janko Penkert ba Jump Fest

  Úspešný Janko Penkert ba Jump Fest

  Janko Penkert z 2.C si drží ohromnú formu a odštartoval nový  šk.rok cenným víťazstvom

  Už 04.09.2019 sa uskutočnila veľkolepá súťaž v atletickom dvojboji /skoku do diaľky a behu na 60m/ v Košiciach pod názvom JBL Jump Fest. Súťaže prebiehali na špeciálne upravenej skokánskej rampe a na šprintérskej rovinke, vo vytvorenom štadióne priamo na námestí hneď oproti katedrále Sv. Alžbety. Takýto povrch sa používa aj na olympijských hrách, či majstrovstvách sveta, takže videli sme kvalitné výkony na kvalitnom povrchu a celá atmosféra a prostredie mali svoje čaro. Záštitu nad touto akciou mali dvojičky Velďakové /pre ktoré to bola rozlúčka s bohatou medzinárodnou kariérou/ a Ján Volko /majster Európy v behu na 60m/. Títo slávni slovenskí reprezentanti už nášho Janka Penkerta dobre poznajú, vďaka jeho nedávnym úspechom a že sú správni motivátori a kamaráti prejavili aj na tejto súťaži.

  Janko Penkert tu nadviatzal na minuloročné úspechy z Čokoladovej tretry a Zlatej tretry a vo veľmi silnej konkurencii vo svojej kategórii obsadil celkovo 2.miesto v dvojboji.

  Následne sa súťažilo aj medzi najlepšími bežcami v behu na 60 m a Janko svojou urputnou bojovnosťou úžasným spôsobom vyhral, obsadil 1.miesto. Nesmieme zabudnúť ani na Jankovho brata Igora Penkerta z 5.A, ktorý sa umiestnil na peknom 7.mieste v celkovom poradí v dvojboji z 34. zúčastnených kvalitných pretekárov v jeho kategórií.

  Treba si uvedomiť, aký obrovský talent majú bratia Penkertovci, keď dokážu konkurovať v rýchlostnom behu slovenskej atletickej špičke a Janko ju vie dokonca neraz poraziť. Robia nám a škole dobré meno, aj preto by sme ich mali aj naďalej podporovať ako vieme, pretože je stále ťažšie konkurovať najlepším. Momentálne Jankov talent, vôľa, bojovnosť, celkový prístup a v neposlednom rade podpora a rady príbuzných slávia jeho úspechy. Gratulujeme a tešíme sa s ďalšieho úspechu školy a Janka.

 • Začíname školský rok 2019/20

  Začíname školský rok 2019/20

  Do galérie Začíname školský rok 2019/20 boli pridané fotografie.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok
  Nižná brána 8, Kežmarok 060 01
 • sekretariát-ekonom.odd.: 052/452 3028
  riaditeľ školy: 0917 208 221
  školská jedáleň: 052/452 3684
  materská škola: 0907 885 670
  odhlášky obedov mailom /do 14:00 hod. deň vopred/: odhlasovaniezobeda@gmail.com

Fotogaléria