Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok
Adresa školyNižná brána 8, Kežmarok 06001
Telefón052/4523028
E-mailriaditelnbkk@gmail.com
WWW stránkazsnizbkk.edupage.org
ZriaďovateľMesto Kežmarok

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľPaedDr. Dušan Tokarčík   
ZRŠ ZŠMgr. Monika Simoníková   
ZRŠ ZŠMgr. Gabriela Demetrová   
ZRŠ MŠJarmila Kopkášová   
Výchovný poradcaPaedDr. Jana Kriaková   

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Szentivanyiová Jana ZŠ s MŠ Nižná brána 8, Kežmarok
pedagogickí zamestnanciMgr. Szentivanyiová Jana  
 Aneta Liptáková za MŠ  
ostatní zamestnanciIng. Zuzana Tomová   
zástupcovia rodičovMgr. Ľuboslav Kovalský  
 PaedDr.Miroslav Varšo  
 Ján Blaško  
 Mgr. Jaroslav Božoň  
zástupca zriaďovateľaMgr.Andrej Zreľák  
 Mgr. Valéria Černohorská  
 Mgr. Ondrej Jankura  
 Ing.Vladimír Škára  
    

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
MZ 1. - 4.roč.PaedDr. Miriam Dernerovápredmety 1.stupňa ZŠ 
PK spoločensko vedných predmetovMgr. Matúš ŠimonovDEJ,OBN,NBK,ETV 
PK cudzích jazykovMgr. Jana SzentiványiováNEJ,AJN 
PK matematiky Mgr. Monika JankurováMAT,INF 
PK slovenského jazykaMgr. Júlia KriššákováSJL 
PK prírodovedných predmetovMgr. Ivana HalčinováBIO, CHEM, MLZ 
PK geografiePaedDr. Jana KriakováGEO 
PK výchovných predmetovMgr. Soňa SlavkovskáVYV,VYU,HUV 
PK telesnej a športovej výchovyMgr. Radovan NovákTŠV 
PK fyziky a technikyIng. Iveta ZastkováFYZ,TECH 
MZ Materská školaAneta Liptákovápredprimárne vzdelávanie 

Hlavným cieľom práce v MZ resp. PK  bolo neustále skvalitňovanie a zvyšovanie úrovne edukačného procesu zavádzaním inovatívnych metód, alternatívnych prvkov a poskytovaním informácií z metodických podujatí. Členovia MZ resp. PK sa v minulom roku stretávali pravidelne podľa Plánu práce.

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 689

Počet tried: 31

Podrobnejšie informácie:

Materská škola:

Počet žiakov k 15.9.2018 - 66 žiakov

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried33333233225
počet žiakov696055568354545740528
z toho ŠVVP143121112111013392
z toho v ŠKD         100
           
Prípravný ročník          8 žiakov

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

Zapísaní žiaci ZŠ

Základná škola

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2019: súčet 54 /13 počet dievčat z celkového počtu 8 odklad

Počet žiakov zapísaných do prípravného ročníka logopedického ročníka k 30.6.2018 súčet 8

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2019: súčet 60/23 počet dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet 7

Materská škola

Skutočný počet žiakov žiakov v MŠ k 15.9.2019 - 65 žiakov


 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov  11540 

Skutočný počet detí k 15.9.2018: súčet/počet dievčat

  66/33        

Menej ako 3

2016 a neskôr

5

3 roky

2015

17

4 roky

2014

17

5 rokov

2013

20

6 rokov

2012

7

 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet/počet dievčat

0/0

Z celkového počtu  25 detí rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení20132321  
prijatí10132321  
% úspešnosti500100100100100  

Vyhodnotenie rozmiestnenia žiakov v školskom roku 2018/2019

 

            V školskom roku 2018/2019 ukončilo deviaty ročník povinnej školskej dochádzky 40 žiakov. Z toho jeden žiak pokračuje v plnení 10 rok školskej dochádzky v zahraničí. Nižší ako deviaty ročník ukončilo 7 žiakov.  Jedna žiačka je prijatá na osemročné gymnázium a 6 žiakov je prijatých na dvojročné učebné odbory SOŠ.

 

Názov ZŠ:       Základná škola s materskou Školou Nižná brána 8, Kežmarok

zARADENIE KONčIACICH žIAKOV 9. ročníka    šKOLSKý ROK 2018/2019

 

Počet končiacich žiakov 9. r. spolu:

40

 

 

Gymnáziá:

13

SOŠ – maturitný odbor:

23

SOŠ – nematuritný odbor:

2

SOŠ – 2-ročné štúdium:

1

Pracovný pomer:

0

Ostáva na ZŠ:

0

Neschopní zaradenia:

0

Zaradení mimo školský systém SR:

1

OU:

 

 

 

Počet žiakov prijatých na bilingválne gymnázium z 8.r.:

0

Nižšie končiaci ( z 8.r, 7r., 6.r., 5.r.):

7

Počet nižšie končiacich žiakov spolu:

7

OU:

6

Pracovný pomer:

0

Neschopní zaradenia:

0

Iné:

osemročné gymnázium

1

 

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJ1ANJ2Anj/NejBIOCvVLCvAJCvMCvNJCvSJLDEJDEJDOVETVETVFIG
Prípravka               
Slimáčiky               
Sovičky               
Včielky               
Zápis               
Zápis MŠ               
1.A               
1.B               
1.C               
2.A               
2.B               
2.C               
3.A1,06              
3.B1,79              
3.C2              
4.A1,11              
4.B2,53              
4.C2,06              
5.A1,72  1,84      1,24  1 
5.B2,68  2,8      2,52  1 
5.C1,89  2,29      1,82  1,17 
6.A1,48  1,85      1,81  1,29 
6.B2,48  2,85      2,19    
7.A1,5  2,04      1,76  1 
7.B2,68  3,04      2,56  1 
7BVa               
8.A1,57  1,29      1,71    
8.B3,1  3,43      3  1,4 
8.C3,74  4,05      3,47  2 
9.A1,55  2,05      1,8  1,251
9.B2,89  3,16      2,85  11

TriedaFYZFYZFBPGEGGEOHUVHUVCHECHEMCIliINVINVINFINF
Prípravka               
Slimáčiky               
Sovičky               
Včielky               
Zápis               
Zápis MŠ               
1.A               
1.B               
1.C               
2.A               
2.B               
2.C               
3.A             1 
3.B             1,41 
3.C             1,21 
4.A             1 
4.B             1 
4.C             1 
5.A   1,44 1       1 
5.B   2,72 1,24       1 
5.C   2,18 1       1 
6.A 1,7 2 1       1 
6.B52,46 2,42 1       1,23 
7.A 1,54 1,79 1 1,79     1 
7.B 2,72 3,08 1,4 2,68     1,64 
7BVa               
8.A 1,57 1,57 1 2,05     1 
8.B 3,14 3 1,38 3,62     1 
8.C 3,58 3,53 2,21 4     1 
9.A1,91,9 2,1   2,05     1 
9.B43 2,7   3     1,17 

TriedaJZKKNJMATMATMDVMLZMLZNAVNBVNEJ1NEJNEJ2Nej/AnjOBNOBN
Prípravka               
Slimáčiky               
Sovičky               
Včielky               
Zápis               
Zápis MŠ               
1.A  1            
1.B  1,3            
1.C  1,2            
2.A  1,06            
2.B  1,41            
2.C  1,12            
3.A  1,12            
3.B  2,24            
3.C  1,95            
4.A  1,44            
4.B  2,58            
4.C  2            
5.A  2,28   1,08 1,33      
5.B  2,64   1,52 1,9      
5.C  2,894  1,21 1,41      
6.A  2,11     1,15     1,26
6.B  3,155    1,77     1,5
7.A  2,13     1,16  1,5  1
7.B  3,08     2,43  2,33  1,76
7BVa               
8.A  2,1     1,14  1,43  1,19
8.B  3,71     2,31  2,76  2,14
8.C  4     2,72  2,94  2,42
9.A  2,05   1,05 1,69  1,5  1,1
9.B  3,11   1,33 1,69  2,56  1,22

TriedaOBVOBOPu0Pu1POPPRPPVCPVCPRIPDAPDAPRUPVOReVRŠF
Prípravka            1  
Slimáčiky               
Sovičky               
Včielky               
Zápis               
Zápis MŠ               
1.A            1  
1.B            1,3  
1.C            1,05  
2.A            1  
2.B            1,06  
2.C            1,06  
3.A         1,18     
3.B         2,18     
3.C         1,68     
4.A         1,06     
4.B         1,84     
4.C         1,44     
5.A               
5.B               
5.C               
6.A               
6.B               
7.A               
7.B               
7BVa               
8.A               
8.B               
8.C               
9.A               
9.B               

TriedaRUJSJLSJLSPRSVPSVPSVP/TECHŠPPTCHVTECHTHDTSVTŠVTEVTEV
Prípravka   1           
Slimáčiky               
Sovičky               
Včielky               
Zápis               
Zápis MŠ               
1.A 1 1           
1.B 1,2 1           
1.C 1,5 1           
2.A 1 1           
2.B 1,71 1           
2.C 1,28 1           
3.A 1,29 1           
3.B 2,47 1           
3.C 2,11 1           
4.A 1,44 1           
4.B 2,42 1           
4.C 2,17 1           
5.A 2,36 1      1,041   
5.B 2,85 1,04      1,281,04   
5.C 2,04 1      11   
6.A 2,3 1,04      11   
6.B 2,5 1,12      11,04   
7.A 2,4 1      11   
7.B 2,44 1,08      1,21   
7BVa               
8.A 2,1 1      11   
8.B 3,29 1,1      1,241   
8.C 2,63 1,32      1,261,29   
9.A 2,05 1       1   
9.B 3,25 1,11       1   

TriedaTŽPTVPVLAVLAVhVkuVYUVYVVYVVYV/INFZDPZEM
Prípravka            
Slimáčiky            
Sovičky            
Včielky            
Zápis            
Zápis MŠ            
1.A            
1.B            
1.C            
2.A            
2.B            
2.C            
3.A  1,18         
3.B  2,18         
3.C  2,37         
4.A  1,06         
4.B  1,89         
4.C  1,78         
5.A        1   
5.B        1,16   
5.C        1   
6.A        1,07   
6.B        1,35   
7.A        1,13   
7.B        1,44   
7BVa            
8.A        1   
8.B        1,14   
8.C        1,32   
9.A      1     
9.B      1,05     

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
Prípravka8800
Slimáčiky230023
Sovičky0000
Včielky210021
Zápis20056
Zápis MŠ00026
1.A202000
1.B202000
1.C212100
2.A181800
2.B202000
2.C222100
3.A171700
3.B171340
3.C212010
4.A181800
4.B191900
4.C191900
5.A262511
5.B282701
5.C292811
6.A282800
6.B262330
7.A272700
7.B242230
7BVa0000
8.A212100
8.B201920
8.C161251
9.A202000
9.B201930

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
Prípravka862978,6362978,6300,00
Slimáčiky2300,0000,0000,00
Sovičky000,0000,0000,00
Včielky2100,0000,0000,00
Zápis200,0000,0000,00
Zápis MŠ000,0000,0000,00
1.A2069834,9069834,9000,00
1.B20165082,50165082,5000,00
1.C21138065,71138065,7100,00
2.A18103457,44103457,4400,00
2.B20130665,30130665,3000,00
2.C22101346,05101346,0500,00
3.A1776244,8276244,8200,00
3.B17167898,71167898,7100,00
3.C21127260,57127260,5700,00
4.A1891250,6791250,6700,00
4.B19134070,53134070,5300,00
4.C19131369,11131369,1100,00
5.A26176567,88176567,8800,00
5.B28246087,86246087,8600,00
5.C29279396,31278696,0770,24
6.A28232483,00232483,0000,00
6.B262907111,81259899,9230911,88
7.A272954109,412954109,4100,00
7.B24235097,92235097,9200,00
7BVa000,0000,0000,00
8.A212702128,672702128,6700,00
8.B202598129,902591129,5570,35
8.C162321145,062155134,6916610,38
9.A202687134,352687134,3500,00
9.B202332116,602290114,50422,10

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL - T- 93963,3 
Monitor MAT - T - 93966,8 
    
Testovanie T - 5 - SJL7651,1 
Testovanie T - 5 - MAT7651,4 

Externé testovania

 

Testovanie 9

 

Dňa 03. apríla 2019  sa uskutočnilo  Testovanie 9  žiakov 9. ročníka, ktoré zabezpečil Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) so sídlom v Bratislave. Testované boli  vedomosti z predmetov matematika a slovenský jazyk.

Školský koordinátor:

Jana Kriaková

Školský koordinátor pre žiakov so ZZ:

Jana Kriaková

Administrátori pre intaktných žiakov:

Matúš Šimonov, Jana Ďateľová, Jana Szentiványiová,

Administrátori pre žiakov so ZZ:

 Mária Weissová, Lýdia Bednarčíková

 

Externý dozor zabezpečilo 5 učiteľov zo SOŠ Garbiarskej, Kežmarok a ZŠ Stráne pod Tatrami.

 

Celkové výsledky:

 

 

 

MAT

   SJL

počet testovaných žiakov

39

 39

priemerný počet bodov školy:

20,1

19,0

priemerná percentuálna úspešnosť školy:

66,8  %

63,3 %

rozdiel priemernej úspešnosti oproti národnému priemeru

+3,7 %

+1,0 %

 

Testovanie 5

 

Dňa 21. novembra  2018 sa uskutočnilo  Celoslovenské testovanie  žiakov 5. ročníka Testovanie 5-2018, ktoré zabezpečil Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) so sídlom v Bratislave.  Testované boli  vedomosti z predmetov matematika a slovenský jazyk. Testovania sa zúčastnili aj žiaci so ZZ.

Školský koordinátor:

Jana Kriaková

Školský koordinátor pre ZZ:

Jana Kriaková

Administrátori intaktných žiakov:

Matúš Šimonov, Jana Ďateľová, Jana Szentiványiová,

 

Mária Weissová, Jaromír Kovalčík

Administrátori pre žiakov so ZZ:

Lýdia Bednarčíková, Radovan Novák

 

Externý dozor zabezpečilo 7 učiteľov zo ZŠ Stráne pod Tatrami a SOŠ Garbiarska, Kežmarok.

 

  Celkové výsledky:

 

 

 

MAT

   SJL

počet testovaných žiakov

76

 76

priemerný počet bodov školy:

15,4

15,3

priemerná percentuálna úspešnosť školy:

51,4  %

51,1 %

rozdiel priemernej úspešnosti oproti národnému priemeru

- 7,9  %

- 7,3 %

 

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku33332232325
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Výber učebných plánov

ZÁKLADNÁ  ŠKOLA

Výber učebných plánov pre 1. až  9. ročník schválilo MŠ SR dňa 14. mája 2003 číslo 520/2003-41 s platnosťou od 1. septembra 2003. Učebný plán a doplnky k učebným osnovám pre 1.- 4. ročník základnej školy pre žiakov s intelektovým nadaním schválilo MŠ SR dňa 30. augusta 2007 pod číslom CD -2007-16094/33586-1:095 s platnosťou od 1. septembra 2007                                                                                                                                                                 

Postupovali sme podľa:

ISCED 1 – I. stupeň:  Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy v Slovenskej republike

ISCED 2 – II. stupeň:  Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej školy v Slovenskej republike           

 

 

Učebne osnovy

 

Vyučujúci jednotlivých predmetov sa riadia platnými učebnými osnovami,  na základe ktorých si vypracujú učebné plány v súlade s Koncepciou výchovy k manželstvu a rodičovstvu, s úlohami vyplývajúcimi z Koncepcie environmentálnej výchovy a Ochrany človeka a prírody pre 1.-  9. roč. ZŠ v zmysle UO platných od 1.2.2002 a BOZP pre svoj predmet a príslušný ročník. Zaradenie prierezových tém, regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra do predmetov a mimoškolskej činnosti. V triedach pre IND dodržiavať učebné osnovy  projektu Alternatívnej starostlivosti o nadané deti.

Štandardy

 

Vzdelávacie štandardy patria medzi základné pedagogické dokumenty, slúžia spolu s učebným plánom a  UO na riadenie a reguláciu výchovy a vzdelávania v jednotlivých predmetoch. V obsahovej časti vymedzujú obsah základného učiva. Druhou časťou sú vymedzené požiadavky na vedomosti a zručnosti, ktoré si žiak musí utvrdiť‘ do skončenia 9. ročníka.  Platné štandardy príslušných predmetov vyučujúci využijú pri zostavovaní tematických učebných plánov, pri porovnávaní % úspešnosti v písomných kontrolných prácach a testoch.

 

Hodnotenie a klasifikácia

Zásady hodnotenia a klasifikácie:

Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy                                                 

Na 1.stupni

 • všetky výchovné predmety sa neklasifikujú t.j. TŠV, VYV, ETV, PVC, HUV, NBK
 • neklasifikuje sa ANJ v ročníkoch 1. a 2. ročníku
 • žiak neprospel, ak má aspoň z jedného povinného klasifikovaného predmetu stupeň nedostatočný aj po opravnej skúške

 Na 2. stupni      

 • všetky výchovné a rozširujúce predmety sa klasifikujú
 • žiak neprospel, ak má aspoň z jedného povinného klasifikovaného predmetu stupeň nedostatočný aj po opravnej skúške   

MATERSKÁ  ŠKOLA

Štátna vzdelávací program ISCED 0  schválený MŠ SR 19.júna 2008 ako základný pedagogický dokument pre ZŠ

Školský vzdelávací program SEVERANKA.

Program výchovy a vzdelávania detí MŠ schválený MŠ SR rozhodnutím číslo 197/99-41 zo dňa 28.5.1999 ako metodický a pedagogický dokument pre MŠ.

Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou v MŠ schválený MŠ SR 23.3.2005 po číslom CD-2005-5750/9051-1:091.

Hodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti

Na základe výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu a aktivitách v triedach konštatujeme, že úlohy Štátneho a Školského vzdelávacieho programu ako aj hlavné úlohy plánu práce vyplývajúce z Pedagogicko- organizačných pokynov na školský rok 2018/2019 sa plnili v požadovanom rozsahu. Hra je základom celého edukačného procesu a učiteľky prostredníctvom hry uplatňovali svoje pedagogické schopnosti. Režim dňa bol zostavený tak, aby sa primerane striedali všetky organizačné formy. Výchovno- vzdelávací proces prebiehal zohľadňujúc rozdielne potreby detí.  V prevažnej miere sa realizovala skupinová a individuálna práca, čím sa cielene pôsobilo na osobnostný rozvoj dieťaťa a jeho socializáciu. Učiteľky sa snažili individuálnym prístupom rešpektovať fyziologické, intelektové a emocionálne zvláštnosti detí. Výchovno- vzdelávacia činnosť bola plánovaná týždenne, pričom vychádzala z mesačných tém a týždenných podtém. Metódy, formy a prostriedky vo výchovno- vzdelávacom procese boli volené tak, aby sa zohľadňovali výchovné, vývinové a individuálne potreby detí. Ciele výchovy a vzdelávania  smerovali k rozvíjaniu poznatkov, porozumenia, spôsobilosti, vzťahov, postojov a  hodnôt. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti prevažovalo efektívne kooperatívne učenie s aktívnou účasťou detí. Kombinovaním zážitkového učenia s následným využívaním získaných poznatkov, predstáv a postupov učiteľky skvalitňovali kognitívne, učebné, personálne, interpersonálne, komunikatívne, motorické a umelecké spôsobilosti detí.      Počas pobytu vonku sa u detí utváral pozitívny postoj k zdravému životnému štýlu a prevencii proti obezite pravidelnými  pohybovými aktivitami a vychádzkami do okolia školy.       Deti si osvojili kultúrne a  stravovacie návyky. Edukačné aktivity rešpektovali vekové osobitosti detí a boli rozpracované v týždenných plánoch. Deti dosahujú veku primerané poznatky v oblasti kognitívnej, perceptuálno- motorickej ako aj sociálno- emocionálnej. Začala sa spolupráca s logopédom, ZUŠ, deti sa hravou formou oboznamovali s cudzím jazykom- angličtinou, pravidelne rozvíjali svoje pohybové zručnosti  na tréningoch hokeja, futbalu.

            Perceptuálno- motorická oblasť:

            Vo všetkých organizačných formách sme sa snažili u detí rozvíjať jemnú a hrubú motoriku a utvárať poznatky z telesnej kultúry. Vytvárali sme dostatočný priestor na pohyb, ktorý sa uskutočňoval prostredníctvom pohybových a relaxačných činností, pohybových a hudobno- pohybových hier a pobytu vonku a tak sa  u detí rozvíjali psychomotorické, osobnostné a sociálne kompetencie.    S deťmi boli pravidelne realizované grafomotorické cvičenia, niektoré hlavne mladšie deti nevedia ešte správne držať a používať ceruzku. V niektorých prípadoch nemajú dostatočne uvoľnené zápästie s nesprávnym držaním grafického materiálu. Deti radi vyfarbovali pracovné listy. Jemná motorika bola precvičovaná navliekaním korálok, skladaním papiera, prevliekaním šnúrok.

            Sociálno- emocionálna oblasť:

            Výkonové štandardy smerovali k utváraniu a rozvíjaniu prosociálneho správania, cítenia a rozvíjania estetickej spôsobilosti.           U detí sa rozvíjalo asertívne a nenásilné správanie- schopnosť vypočuť si aj nesúhlasný názor, primerane sa presadiť v hre, ospravedlniť sa, samostatne riešiť konflikt, primerane reagovať na neúspech a znášať dôsledky svojho správania vo vzťahu k sebe a iným.         V oblasti získavania jazykových kompetencií mali deti vytvorený priestor na komunikáciu. Učiteľky rozvíjali u detí slovnú zásobu a správnu výslovnosť pomocou básní, piesní, hudobno- pohybových hier, obrazového materiálu a v neposlednom rade formou zážitkového učenia.

 

            Kognitívna oblasť:

            Umožňovali sme kreatívny prístup k riešeniu problémov a aktívnemu poznávaniu a využívali stimulujúce metódy s dôrazom na rozvoj logického myslenia, pričom sme využívali rôzne hry a pracovné listy. Deti chápali pojmy primerané ich veku.    Manipuláciou s knihami a encyklopédiami si deti obohacovali a upevňovali svoje poznatky, pripravovali sa na prácu s písaným slovom čo malo pozitívny vplyv na rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti. Našou snahou bolo viesť deti k tomu, aby boli schopné aplikovať získané poznatky v praktických činnostiach a následne ich využiť aj v ďalšom živote.

Pozitíva:

      Oblasť perceptuálno- motorického rozvoja

manipulačné schopnosti detí- kreslenie, konštruovanie, modelovanie,

dobrá koordinácia pohybov- chôdza, beh, hádzanie,...

dodržiavanie pravidiel pohybových a hudobno- pohybových hier.

 

                Oblasť kognitívneho rozvoja

spontánny záujem o nadobúdanie a získavanie poznatkov,

samostatné predstavenie sa menom a priezviskom,

spontánne a samostatné zapájanie sa do rozhovoru.

 

                Oblasť sociálno- emocionálneho rozvoja

spontánne zapájanie sa do hier,

samostatné vyjadrenie pocitov,

záujem o spoluprácu v hrách a činnostiach.

 Oblasti vyžadujúce si zlepšenie:

      Oblasť psychomotorického rozvoja

nesprávne držanie grafického materiálu, nesprávne sedenie na stoličkách,

      Oblasť kognitívneho rozvoja

pomenovanie a rozlišovanie časových vzťahov v spojení s konkrétnymi činnosťami,

      Oblasť sociálno- emocionálneho rozvoja

sústredenosť,

nerešpektovanie osobnosti hovoriaceho,

krátkodobá pozornosť

presadzovanie sa v dialógu na úkor druhého.

Nepovinné predmety

V školskom roku 2018/2019 sme ŠkVP nemali nepovinné predmety.

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni
V1V.,IX.ročníkMladý záchranár1
V1IX. ročníkFinančna gramotnosť1
V1V.,VI.ročníkTŠV3
V1V.ročníkVýtvarná výchova2
V1VI.,VII.,VIII.,IX.ročníkMatematika5
V1VI.,VIII.ročníkBiológia2
V1VI.,IX.ročníkDejepis2
V1VII.,IX.ročníkNemecký jazyk2
V1VII.,VIII.ročníkGeografia2
V1VIII.ročníkSvet práce1
V1VIII.,IX.ročníkInformatika1
V1VIII.,IX.ročníkVýchova umením1
V1VIII.ročníkTechnika1
V1, V2I.,II.ročníkAnglický jazyk1
V1, V2II.,III.ročníkMatematika5
V1, V2I.,II.,IV.ročníkTelesná a športová výchova3
V1, V23.ročníkPrírodoveda2

MLADÝ  ZÁCHRANÁR  v 5.  a  9. ročníku - zameraný na riešenie aplikačných kognitívnych a praktických úloh v problematike prevencie a ochrany zdravia.

 

Finančná gramotnosť v 9. ročníku - hlavnú  úlohu predmetu Finančná gramotnosť vidíme v  schopnosti využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti a aktívne vystupovanie na trhu finančných produktov a služieb.

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka z toho361 
Bežných tried21472 
Špeciálnych tried19 
    
Spolu25 tried533 

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP37,52337,523
DPP17216,652
Znížený úväzok3 2,15 
ZPS 3 3
Na dohodu3   

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov040,2240,22
vychovávateľov 2,52,5
asistentov učiteľa25,437,43
odborný zamestn.044
spolu049,754,15

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
5.CMAT4
6.BMAT5
6.BINF1
9.BINF1
5.CINF1
7.AINF1
6.BDEJ2
5.BDEJ1
6.BGEG1
6.A,6.BOBN1
7.A,7.BOBN1
8.A,8.B,8.COBN1
9.A,9.BOBN0,5
PATSV2
2.ATSV3
3.A,3.CTSV2
4.A,4.CTSV2

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcichPočet
1.kvalifikačná skúška212 
2.kvalifikačná skúška121 
modernizácia vzdel procesu na ZŠ00 
vzdelávanie učiteľov v oblasti cudzích jazykov00 
vzdelávanie vedúcich ped. pracovníkov00 
samostatný pedagogický zamestnanec14  
    
Spolu473 

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

Šaliansky Maťko (prednes povestí)

okresné kolo, 1. kategória (2. - 3. ročník)

RENÉ KADAŠI, 2. A - 3. miesto

okresné kolo, 2. kategória (4. - 5. ročník)

NOEMI GLODŽÁKOVÁ, 5. A - 3.miesto

Hviezdoslavov Kubín (prednes poézie a prózy)

okresné kolo, 2. kategória (5. - 6. ročník), poézia

JAKUB URIGA, 6. A - 2. miesto

okresné kolo, 2. kategória (5. - 6. ročník), próza

NOEMI GLODŽÁKOVÁ, 5. A - 2. miesto

okresné kolo, 3. kategória (7. - 9. ročník), poézia

KATARÍNA TOČEKOVÁ, 9. A - 3. miesto

okresné kolo, 3. kategória (7. - 9. ročník), próza

RADKA MIŠKOVIČOVÁ, 9. B - 2. miesto

Literárny Kežmarok

medzinárodná literárna súťaž

FILIP CIRÁK, 5. A - čestné uznanie

MATEMATIKA

Matematická olympiáda

okresné kolo, kategória Z6

JÁN JURDIK, 6. A - 1. miesto

okresné kolo, kategória Z8

ANNA SCHWARTZOVÁ, - 3. miesto

Pytagoriáda

okresné kolo, kategória P3

MAKSIM DŽADOŇ, 3. A - 1. miesto

MÁRIA PRUSÁKOVÁ, 3. A - 5. miesto

okresné kolo, kategória P4

ŠIMON CHOMA, 4. A - 1. miesto

MAROŠ KOČIŠ, 4. A - 1. miesto

LÍVIA SZENTIVÁNYIOVÁ, 4. A - 3. miesto

KLÁRA KADAŠIOVÁ, 4. A - 4. miesto

okresné kolo, kategória P6

JÁN JURDIK, 6. A - 1. miesto

okresné kolo, kategória P7

ZUZANA SCHOLTZOVÁ, 7. B - 6. miesto

okresné kolo, kategória P8

FILIP CELBA, 8. A - 3.miesto

celoslovenské kolo, kategória P6

JÁN JURDIK, 6. A - 2. miesto

CUDZIE JAZYKY

Olympiáda v anglickom jazyku

okresné kolo, kategória 1A (5. - 7. ročník)

TOBIÁŠ MAČÁK, 7. A - 1. miesto

okresné kolo, kategória 1B (8. - 9. ročník)

ALEX JANKOČKA, 9. B - 5. miesto

krajské kolo, kategória 1A (5. - 7. ročník)

TOBIÁŠ MAČÁK, 7. A - 4. miesto

Prednes poézie a prózy v nemeckom jazyku

okresné kolo, kategória 5. - 7. ročník, próza

SEBASTIÁN POLIAČIK, 7. A - 3. miesto

okresné kolo, kategória 5. - 7. ročník, poézia

VANESA ANDRÁŠOVÁ, 7. A - 3. miesto

okresné kolo, kategória 8. - 9. ročník, próza

PETRONELA UNGRADYOVÁ, 9. A - 3. miesto

okresné kolo, kategória 8. - 9. ročník, poézia

RADKA MIŠKOVIČOVÁ, 9. B - 2. miesto

VÝTVARNÉ SÚŤAŽE

Kto toto spáchal?

celoslovenská súťaž k Európskej noci výskumníkov

NAĎA MÉREYOVÁ, 4. A - 1. miesto

NELA HAJKOVSKÁ, 4. A - 2. miesto

KLÁRA KADAŠIOVÁ, 4. A - 3. miesto

Anjel Vianoc

celoslovenská súťaž

NAĎA MÉREYOVÁ, 4. A - čestné uznanie

LÍVIA SZENTIVÁNYIOVÁ, 4. A - čestné uznanie

SILVIA DĚDEČKOVÁ, 6. B - 3. miesto

RICHARD CIRÁK, 6. B - 3. miesto

BEÁTA HELDÁKOVÁ, 6. B - 3. miesto

NATÁLIA RIPKOVÁ, 6. B - 3. miesto

Kostelničákov ornament

medzinárodná súťaž

DANIELA ŽELONKOVÁ, 8. C - 3. miesto

S vďakou našim mamám

okresná výstava

ZUZANA SCHOLTZOVÁ, 7. B - ocenená práca

Vianočná nástenka

celoslovenská internetová hlasovacia foto súťaž

TRIEDA 2. C - 2. miesto

Žijeme zdravo

celoslovenská internetová hlasovacia foto súťaž

TRIEDA 2. C - 1. miesto

DEJEPIS

Spoznaj svoj región

regionálna súťaž

I. družstvo: FILIP CELBA, BIBIANA PJEŠČÁKOVÁ, ANNA SCHWARTZOVÁ (8. A) - 6. miesto

II. družstvo: JURAJ OLEKŠÁK, VLADIMÍR PRUSÁK, MARTIN VARŠO (8. A) - 6. miesto

Medzníky 2. svetovej vojny

regionálna súťaž

TIMEA BRUTOVSKÁ, BENJAMÍN ONDUŠ, PETRONELA UNGRADYOVÁ (9. A) - 6. miesto

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

„...a Slovo bolo u Boha...“ (prednes kresť. literatúry)

okresné kolo

TOBIÁŠ ŠIMONOV, 2. A - 1. miesto

krajské kolo

TOBIÁŠ ŠIMONOV, 2. A - 1. miesto

Biblická olympiáda

okresné kolo

ZUZANA KRIŠŠÁKOVÁ, 7. A, BIBIANA PJEŠČÁKOVÁ, ANNA SCHWARTZOVÁ (8. A) - 3. miesto

BIOLÓGIA, FYZIKA, GEOGRAFIA, CHÉMIA

Biologická olympiáda

okresné kolo, kategória D, projektová časť

BORIS ŠIŠKA - 2. miesto

okresné kolo, kategória C, teoreticko praktická časť

MARTIN VARŠO - 1.miesto

FILIP CELBA - 3.miesto

Fyzikálna olympiáda

okresné kolo, kategória G

VANESA KOSTKOVÁ, 7. A - 9. miesto

VLADIMÍR ANDRÁŠ, 7. A - 10. miesto

BORIS ŠIŠKA, 7. A - 13. miesto

okresné kolo, kategória F

MARTIN VARŠO, 8. A - 1. miesto

ANNA SCHWARTZOVÁ, 8. A - 3. miesto

FILIP CELBA, 8. A - 4. miesto

okresné kolo, kategória E

PETRONELA UNGRADYOVÁ, 9. A - 3. miesto

RADKA MIŠKOVIČOVÁ, 9. B - 6. miesto

TIMEA BRUTOVSKÁ, 9. A - 9. miesto

MARTINA KRIŠŠÁKOVÁ, 9. B - 9. miesto

Festival štyroch živlov AMAVET

celoslovenská súťaž projektov v oblasti biológie

BORIS ŠIŠKA, 7. A - ocenený projekt

Chemická olympiáda

okresné kolo

PETRONELA UNGRADYOVÁ, 9. A - 6. miesto

TIMEA BRUTOVSKÁ, 9. A - 11. miesto

LaBáK

celoslovenská prírodovedná online súťaž

TÍM 4. A - 1. miesto

TÍM 2. A - 23. miesto

Pohár vedy

celoslovenské kolo

TÍM 4. A - 3. miesto

Mladý záchranár CO

okresné kolo

DRUŽSTVO 8. A: KRISTIÁN VOJTIČKO,

ANNA SCHWARTZOVÁ, JURAJ OLEKŠÁK, BIBIANA

PJEŠČÁKOVÁ - 4. miesto

DRUŽSTVO 9. A: BENJAMÍN ONDUŠ, ANNA MÁRIA BEDNARČÍKOVÁ, LAURA MALÁKOVÁ

a VLADIMÍR ANDRÁŠ, 7. A - 6. miesto

Mladý zdravotník ČK

súťaž okresov Kežmarok a Poprad

DRUŽSTVO PIATAKOV: LUKÁŠ BUJŇÁK, NOEMI GLODŽÁKOVÁ, SAMUEL MÜNCNER (5. A), TOBIÁŠ GRICH, VIKTÓRIA ROCHOVÁ (5. C) - 2. miesto

DRUŽSTVO ÔSMAKOV: KRISTIÁN VOJTIČKO, ANNA SCHWARTZOVÁ, JURAJ OLEKŠÁK, BIBIANA PJEŠČÁKOVÁ, RADOVAN POLÁK - 6. miesto

Geografická olympiáda

okresné kolo, kategória G

LUKÁŠ BUJŇÁK, 5. A - 5. miesto

okresné kolo, kategória E

JÁN JURDIK, 6. A - 4. miesto

okresné kolo, kategória F

JURAJ OLEKŠÁK, 8. A - 2. miesto

FILIP CELBA, 8. A - 10. miesto

krajské kolo, kategória F

JURAJ OLEKŠÁK, 8. A - 11. miesto

GQIQ (Mapa Slovakia)

krajské kolo

RADOVAN VOJTAŠŠÁK, 6. A - 26. miesto

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA

Beh Ľubicou

oblastná súťaž, kategória 8. - 9. ročník

MÁRIO VAXMANSKÝ, 9. A - 1. miesto

DANIEL TOKARČÍK, 9. A - 3. miesto

oblastná súťaž, kategória DORASTENCI

DAMIÁN PAVLÍK, 9. B - 2. miesto

Čokoládová tretra

slovenské finále v Košiciach

beh na 200 m

IVAN ZAKOPJAN, 3. A - 19. miesto

beh na 100 m

JÁN PENKERT, 1. C - 4. miesto∗

Na bicykli bezpečne

okresná súťaž

DRUŽSTVO NIŽNEJ BRÁNY: NELA HAJKOVSKÁ, LENKA HERINGOVÁ (4. A), TOBIAS HAJKOVSKÝ, SAMUEL MÜNCNER (5. A) - 2. miesto

Cezpoľný beh

okresné kolo, chlapci - 2. miesto (DANIEL TOKARČÍK, DAMIÁN PAVLÍK, MÁRIO VAXMANSKÝ)

okresné kolo, dievčatá - 4. miesto (KARIN GIBĽÁKOVÁ, DUŠANA DŽADOŇOVÁ, NATÁLIA DŽADOŇOVÁ)

Bedminton

okresné kolo, chlapci - 1. miesto

krajské kolo, chlapci - 6. miesto (MÁRIO VAXMANSKÝ, SAMUEL VAXMANSKÝ, DANIEL TOKARČÍK)

Stolný tenis

okresné kolo, chlapci - 1. miesto

krajské kolo, chlapci - 3. miesto (FILIP CIRÁK, VLADIMÍR PRUSÁK, KRISTIÁN VOJTIČKO)

Basketbal

okresné kolo, chlapci - 4. miesto (BORIS ŠIŠKA, JAKUB HOROBA, DAMIÁN PAVLÍK, MÁRIO VAXMANSKÝ, DANIEL TOKARČÍK, MARKO KOŠUTH, LUCIÁN KAŠELA, MIROSLAV KARABINOŠ, PATRIK KLIMEK)

okresné kolo, dievčatá - 3. miesto (KATARÍNA KOVALSKÁ, VIKTÓRIA KUBISOVÁ, VANESA KOSTKOVÁ, LEA KAMINSKÁ, ANNAMÁRIA LABUDOVÁ, DUŠANA DŽADOŇOVÁ, NATÁLIA DŽADOŇOVÁ)

Volejbal

okresné kolo, dievčatá - 3. miesto (ALICA MATICHOVÁ, VIKTÓRIA KUBISOVÁ, ANNA MÁRIA BEDNARČIKOVÁ, NATÁLIA DŽADOŇOVÁ, EMMA TOKARČÍKOVÁ, KARIN GIBĽÁKOVÁ, ZOJA HERMELOVÁ, VIKTÓRIA BALÚCHOVÁ, VERONIKA DROZDOVÁ, LAURA MALÁKOVÁ)

Florbal

okresné kolo, chlapci - 4. miesto

okresné kolo - liga, chlapci - 1. miesto (BRANISLAV PIŠTA, KRISTIÁN HARABIN, MARKO PAVLIKOVIČ, DANIEL TOKARČÍK, KRISTIÁN GEMZA, ANDREJ PITOŇÁK, MARKO PETRAS, ADRIÁN JANKURA, MÁRIO VAXMANSKÝ, DAMIÁN PAVLÍK, MARKO GAŽIK, OLIVER HELDÁK, MIROSLAV KARABINOŠ, KRISTIÁN TROŠAN)

okresné kolo, dievčatá - 3. miesto

okresné kolo - liga, dievčatá - 1. miesto (KARIN GIBĽÁKOVÁ, DUŠANA DŽADOŇOVÁ, KARIN MANIAKOVÁ, NATÁLIA DŽADOŇOVÁ, VIKTÓRIA KUBISOVÁ, LEA SVOCÁKOVÁ, ANNAMÁRIA LABUDOVÁ, SARAH VNENČÁKOVÁ, VIKTÓRIA SEMAŇÁKOVÁ, LEA KAMINSKÁ, MICHAELA MAČIČÁKOVÁ, NINA PODOLINSKÁ)

Vybíjaná

okresné kolo, dievčatá - 2. miesto (ALEXANDRA BLAŠKOVÁ, ALEXANDRA BUKOVSKÁ, VERONIKA DROZDOVÁ, ELLA DŽURŇÁKOVÁ, NOEMI GLODŽÁKOVÁ, DIANA HAJOVSKÁ, SAŠA HORVÁTHOVÁ, VARVARA CHERKASOVA, KATARÍNA KOVALSKÁ, MICHAELA MAŤAŠOVÁ, MICHAELA ORAČKOVÁ, EMMA TOKARČÍKOVÁ)

Malý futbal

okresné kolo, mladší žiaci - 4. miesto

(PETER IRHA, RICHARD RENNER, ALEX KOVALČÍK, ANDREAS ARPÁŠ, JAKUB PIRHALA, OLIVER HELDÁK, SAMUEL MÜNCNER, MARIÁN ŠTANCEL, KRISTIÁN TETEMONTE, MARTIN MIGÁČ)

okresné kolo, staršie žiačky - 2. miesto (KARIN GIBĽÁKOVÁ, DUŠANA DŽADOŇOVÁ, KARIN MANIAKOVÁ, NATÁLIA DŽADOŇOVÁ, VIKTÓRIA KUBISOVÁ, ALICA MATICHOVÁ, ANNAMÁRIA LABUDOVÁ, LEA KAMINSKÁ, VIKTÓRIA BALÚCHOVÁ, LEA SVOCÁKOVÁ)

okresné kolo, starší žiaci - 1. miesto

krajské kolo, starší žiaci - 4. miesto (DANIEL TOKARČÍK, DAMIÁN PAVLÍK, MICHAL PITOŇÁK, MIROSLAV KARABINOŠ, MÁRIO VAXMANSKÝ, MAREK STAŇO, SLAVOMÍR VÁCLAV, MARTIN MAJERČÁK, MARKO GAŽIK, JOZEF PĽUTA)

Minifutbal McDondald´s CUP

okresné kolo, chlapci + dievčatá - 4. miesto (JAKUB BARTKO, SÁRA GENGEĽOVÁ, IVAN ZAKOPJAN, JAKUB GURKA, NELA HAJKOVSKÁ, ADRIÁN HOROBA, MIKHAIL CHERKASOV, JURAJ KOVAŘÍK, ALEX MATEJOVSKÝ)

Atletika

okresné kolo, chlapci - 1. miesto

krajské kolo, chlapci - 4. miesto (MARTIN VARŠO, DAMIÁN PAVLÍK, MAREK STAŇO, LUCIÁN KAŠELA, MÁRIO VAXMANSKÝ, DANIEL TOKARČÍK, KRISTIÁN PETERKA, MICHAL PITOŇÁK, JOZEF PĽUTA, ALEX JANKOČKA, JURAJ OLEKŠÁK)

okresné kolo, dievčatá - 1. miesto

krajské kolo, dievčatá - 4. miesto (DUŠANA DŽADOŇOVÁ, LEA KAMINSKÁ, NATÁLIA DŽADOŇOVÁ, NINA PODOLINSKÁ, ELLA DŽURŇÁKOVÁ, KARIN MANIAKOVÁ, ALICA MATICHOVÁ, VIKTÓRIA KUBISOVÁ, KARIN GIBĽÁKOVÁ, SAŠA HORVÁTHOVÁ, MIA CHOROGWICKÁ, BIANKA ŠTEFAŇÁKOVÁ)

krajské kolo, jednotlivci, beh na 1000 m

MÁRIO VAXMANSKÝ - 1. miesto

celoslovenské kolo, jednotlivci, beh na 1000 m

MÁRIO VAXMANSKÝ - 5. miesto

∗JÁN PENKERT ďalej postúpil:

československé semifinále v Ostrave - 3. miesto

československé finále v Ostrave - 5. miesto

Aktivity a prezentácia na verejnosti

V školskom roku škola zmenila názov a spojením s MŠ SEVERNÁ vznikol nový subjekt ZŠ s MŠ Nižná brána 8 Kežmarok. Škola ponúka vzdelávanie žiakov od predprimárnrho cez primárne až po nižšie sekundárne.

Inštitúcia organizuje školské akadémie, prezentujeme projekty žiakov tried pre IND, kultúrne vystúpenia na podujatiach organizovaných mestom a spoločenskými organizáciami (Vianočné trhy, Deň matiek, Dom dôchodcov a iné).

Každoročne prezentujeme svoju výtarnú tvorbu na výstave Vianoce pod Tatrami, našu literárnu tvorbu úspešne prezentujeme v celoslovenskej súťaži LITERÁRNY KEŽMAROK

Organizovanie športových súťaží vo futbale, basketbale, volejbale, stolnom tenise, v ľahkej atletike pre mladších a starších žiakov v meste, obvode, okrese a kraji, podľa rozpisu športových súťaží školy, mesta, SAŠ a KŠÚ v Prešove.

V školskom roku 2018/19 sme zorganizovali Olympiádu žiakov prvého stupňa a 33. ročník Kežmarských hier v ľahkej atletike žiakov ZŠ s medzinárodnou účaťou. Okrem ZŠ mesta Kežmarok sa mitíngu zúčastnila aj naša družobná škola Publiczna Szkola Podstawowa nr. 5 Jana Matejki w Bochnii. Pri týchto súťažiach úzko spolupracujemei s Olypijským klubom Vysoké Tatry a SOV.

Pomoc pri organizovaní súťaží a poskytnutie športového areálu a telocviční pre Mestskú volejbalovú ligu, Memoriál F. Mizdoša vo volejbale veteránov (Majstrovstvá Slovenska veteránovvo volejbale), športové kluby v meste. Pravidelne prenajímame naša športoviská a telocvične mestským podnikom a občianským združeniam ktoré fungujú na území mesta Kežmarok

V rámci vyučovania, krúžkovej a záujmovej činnosti majú žiaci a rodičia možnosť využívať športový areál a telovične školy.

Škola vydáva i naďalej školský časpis Kapuráčik

Aktivity a prezentácia

September

slávnostné otvorenie školského roka,

s Adamkom v meste – Drevený artikulárny kostol, Evanjelický kostol – exkurzia,

nadviazanie spolupráce so základnými školami v meste,

Október

športovo-turistické vychádzky – jeseň,

hudobno-divadelné predstavenie Pesničkál 1,

jesenné tvorivé dielne v MŠ, úcta k starším popoludnie pre starých rodičov s kultúrnym programom,

Deň jablka v MŠ,ZŠ

 

November

Deň materských škôl – spoločná oslava všetkých MŠ v rámci Slovenska v spolupráci s rodičmi,

Divadelné vystúpenie,

Týždeň zdravej výživy,

Logopédia – spolupráca s domovskou základnou školou,

Mačička Mňau – depistáže, začiatok screeningu na včasné zachytenie vývinových deficitov v triede detí rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

December

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Ochranárik očami detí,

Mikuláš v MŠ,

Vianočné trhy – programy, pečenie vianočných medovníčkov, vianočné besiedky.

Január, Február

Turistická vychádzka zima,

Divadelné predstavenie,

Karneval v MŠ,

Zimné športy, korčuľovanie,

Marec

DOD v našej MŠ,

Malý recitátorik triedne kolá,

Malý recitátorik školské kolo,

DOD základné školy v meste,

Návšteva Mestskej knižnice,

Malý recitátorik okresné kolo – prvé miesto Tobias Martančík

Športovo-turistické vychádzky – jar

 

Apríl

Peter a vlk – hudobno-dramatické predstavenie detí

Dental alarm- staráme sa o svoje zúbky,

Výchovný koncert – originálne ukážky hry na archaické hudobné nástroje (Budinský),

Máj

Olympiáda – triedne a školské kolo,

Olympiáda – mestské kolo,

Deň matiek, Deň mlieka, Motýlia záhrada,

Jarné vtáča – prehliadka spevu a tanca detí MŠ,

Rozprávka na hrade – predškoláci,

Jún

MDD v MŠ – deň detskej radosti a tvorivosti, športové dopoludnie

DOD – návšteva MsÚ, Mestskej polície,

Evička nám ochorela – zdravotnícka súťaž,

Motýlia záhrada – ukončenie projektu

 

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

- Projekt alternatívnej starostlivosti o intelektovo nadané deti

- Prípravný ročník pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou

B) Krátkodobé - celoročné

- Mliečny program v spolupráci s Tatranskou mliekarňou

- V spolupráci s Policajným zborom SR sme realizovali v 5. ročníkoch preventívny program "Správaj sa normálne" zúčastnilo sa na ňom 70 žiakov našej školy.

- V školskom roku 2017/2018 od 01.02.2018 sme začali s realizáciou projektu "V ZÁKLADNEJ ŠKOLE ÚSPEŠNEJŠÍ" zameraný na zvýšenie inkluzívnosti vo vzdelávaní pre deti spostihom ale aj pre deti s nadaním. V rámci projektu sme prijali 5 asistentov učiteľa jedného špeciálneho a jedného sociálneho pedagóga.

- V školskom roku 2018/2019 sme začali s realizáciou projektu MŠ pod názvom PRIM. V rámci projektu sme zamestnali sociálneho pedagóga a asistenta učiteľa.

- Aj v tomto školskom roku sme pokračovali s prípravným ročníkom pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, v ktorom sa vzdelávalo 9 žiakov.

- V rámci projektu "Deti na hokej" sme otvorili hokejovú prípravku v ktorej sa realizuje 25 nádejných hokejistov z 1. stupňa ZŠ.


Školenia a projekty 

Naša škola je zapojená do Národného projektu VÚDPaP „Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí“.

V rámci tohto projektu absolvovala výchovná poradkyňa Jana Kriaková  inštruktážny kurz v metóde COMDI, ktorý ja zameraný na profesijnú orientáciu žiakov. Testovania a interpretácie sa zúčastnilo 21 žiakov z 9. ročníka so ŠVVP.

 

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátu poslednej inšpekčnej kontroly: 10.10.2006

Druh inšpekcie: následná

V školskom roku 2018/2019 nebola vykonaná inšpekčná kontrola.

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

Počet učební používaných školou spolu: 37

- z toho odborných 7 (učebňa fyziky, chémie, technickej výchovy, 2 počítačové učebne, cvičná kuchynka, jazyková učebňa, učebňa s intraktívnou tabuľou)

Prevádzkujeme - 3 telocvične, 1 posilovňa

Športový areál pozostáva - futbalové ihrisko, 250 m tartanová atletická dráha, 2 antukové volejbalové ihriská, multifunkčné ihrisko s umelou trávou, futbalové miniihrisko s umelým trávnikom, doskočisko pre skok do diaľky s tartanovým rozbežiskom

Školská jedáleň - varí obedy pre našu ZŠ a MŠ a ZŠ Hradné námestie pre dospelých zamestnancov oboch škôl a iných stravníkov v celkovom počte 750 stravníkov.

V mesiacoch máj - jún sme dokončili maľovanie interiéru školy.Kompletne sme opravili steny a stropy.

Školská kuchyňa bola dovybavená o nové veľké panvice a varné kotle.

V mesiaci apríl sme vymenili starú umelú trávnatú plochu za novú trávu vyššej generácie.

Technický stav budovy školy, telocviční a športového areálu je na dobrej úrovni. Škola je zateplená s plastovými oknami v celej budove. Škola disponuje vlastnou kotolňou.

Kompletne sme vymenili šatňové skrinky a postupne pokračujeme vo výmene školských lavíc a stoličiek..

Podľa požiadaviek vedúcich MZ a PK zakupujeme nové učebné pomôcky, časopisy, odbornú a metodickú literatúru, slovníky.

Všetky chodby sú pokryté keramickou dlažbou vysokej kvality.

Postupne maľuejeme všetky triedy. Pravidelne realizujeme opravy chodníkov okolo školy,upravujeme ihriská v našom areály.

Dokončili sme výstavbu parkovacej plochu pred školou pre navštevníkov a rodičov (cca 12 miest)

Na škole pracuje občianske združenie Šikovníček

               Oboznámenie s prácami počas prázdnin          

Premiestnil sa a zrekonštruoval kabinet  biológie, vymaľovali sme triedy pre 5.ročníky, zrekonštruovala sa kancelária pre špeciálneho pedagóga a sociálneho pedagóga, prebehla výmena radiátorov – dokončená výmena na celej škole sú nové radiátory

 

 

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie prijaté v školskom roku 2018/2019

/9/2018-6/2019/

dotácia na prenesené kompetencie 895 921,00 € /ZŠ/

dotácia na originálne kompetencie 135 944,00 € /ŠKD, ŠJ/

131 520,00 € /MŠ/

dotácia predškolákom 3 509,00 €

dotácia na asistenta 22 260,00 €

dotácia na vzdelávacie poukazy 10 850,00 €

dotácia na dopravné /vyplatená/ 4 788,48 €

dotácia pre deti so SZP 750,00 €

dotácia na stravovanie deti v HN a obedy zadarmo 6 896,74 €

dotácia na učebné pomôcky pre deti v HN 199,20 €

dotácia na školu v prírode (použitá) 6 450,00 €

dotácia na lyžiarsky kurz žiakov 6 300,00 €

dotácia - kapitál 33 100,00€

V školskom roku 2018/2019 bol škole poskytnutý príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplenení niektorách zákonov v znení neskorších predpisov. V rámci príspvevku nám ÚPSVaR refundoval mzdové náklady vo výške 17 460,04 €. Od 1.2.2018 sa škola zapojila do projektu MŠVVaŠ SR na zvýšenie inkluzívnosti v ZŠ. V rámci projetku MŠVVaŠ refundovalo mzdy zamestnancom vo výške 54 073,75 €. Od 01.10.2018 sa škola zapojila do projektu MVSR MP PRIM. V rámci projektu MVSR refundovalo mzdy zamestnancom vo výške 14 841,66 €.

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

Poplatky ŠKD 9 138,-- € / 9/2018-6/2019/

Poplatky MŠ 8 461,-- € / 9/2018-6/2019/

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

dotácia na VZP 10 850,00 €

z toho vyplatené odmeny vedúcim krúžkov 5 870,00 €

materiál,služby a energie na činnosť záujm.krúžkov na VZP 4 980,00 €

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

Plnenie stanoveného cieľa

Dlhodobé úlohy školy

1. Rešpektovať využívať pri práci Pedagogicko-organizačné pokyny pre školy, školské zariadenia, orgány

štátnej správy v školstve a orgány územnej samosprávy na školský rok 2018/2019.

T: stály Z: všetci ped. zamestnanci

2. Pripraviť podmienky pre zriaďenei 5 ročníka športových tried so zameraním na volejbal dievčat, stolný tenis, atletiku.

T: stály, Z: tréneri MŠK

3. Pokračovať v zaraďovaní intelektovo mimoriadne nadané a talentované deti do bežných tried. T: stály Z: vedenie školy, PPP s CVP, špec. ped.

4. Integrovať žiakov s telesným postihom na vozíčku. Zabezpečiť pre týchto žiakov

asistenta učiteľa.

T: stály Z: riaditeľ školy

5. Vytvárať optimálne podmienky pre priebežné vzdelávanie, špecializačné kvalifikačné štúdium a špecializačné inovačné štúdium pedagogických zamestnancov. Informovať zamestnancov o možnostiach jednotlivých foriem štúdia na základe ponúk MC v Prešove a iných inštitúcií, ktoré zabezpečujú vzdelávanie pedagogických zamestnancov.

T: stály Z: vedenie školy

7. V súlade s Národným programom výchovy a vzdelávania v SR Milénium a s využitím

možností školy dosiahnuť čo najvyššiu gramotnosť v oblasti IKT žiakov končiacich

povinnú školskú dochádzku. Zakúpiť nové počítače do učební, notebooky a interaktívne tabule..

T: stály Z: všetci ped. prac., p. Tokarčík

8. Zabezpečiť čo najkvalitnejšiu prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zameraním na

komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov.

T: stály Z: vyučujúci cudzích jazykov

9. Predmetové olympiády, umelecké a športové súťaže považovať za integrálnu súčasť

výchovno-vzdelávacieho procesu. Hmotne motivovať učiteľov podieľajúcich sa na

organizovaní a riadení uvedených aktivít a úspešnej príprave žiakov na súťaže. V spolu-

práci s výborom OZ a zástupcami zamestnancov vypracovať nové kritériá na prideľo-

vanie osobných príplatkov a odmien.

T: Úloha stála Z: všetci vyučujúci

10. Zapájať žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov v hmotnej núdzi do záujmovej činnosti a činnosti ŠKD

T: úloha stála Z: vedenie školy, vych. ŠKD

11. Každoročne zabezpečiť doučovanie pre žiakov 9. ročníka a matematiky a slovenského jazyka ako prípravu na Testovanie 9 tzv. MONITOR

T: Úkoha stála Z: vedemie školy, vyučujúci MAT,SJL

12. Pripraviť podmienky a zrealizovať výber žiakov do prípravného ročníka pre deti a narušenou komunikačnou schopnosťou

T: Úloha stála Z: vedenie školy, špeciálny pedagóg

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Silné stránky:

- profilácia a špecializácia školy - integrácia a výučba detí so špeciálnymi potrebami, detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a detí v hmotnej nudzi

- zapojenie do projektov Školy podporujúce zdravie, Mliečny program

- zvyšujúci záujem rodičov o školu - možnosť výberu žiakov,

- udržiavaný športový areál, organizovanie športových súťaží v rámci mesta, okresu a kraja

- využívanie školských zariadení v odpoludňajších hodinách, počas víkendov a prázdnin

- vysoká estetická úroveň interiéru a exteriéru školy

- dobrá spolupráca s organizáciami, školami a inštitúciami v meste

- realizácie a ukončenie projekru "Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ, Nižná brána 8, Kežmarok

Slabé stránky:

- nedostatočná spolupráca školy s rodičmi na zabezpečenie domácej prípravy žiakov

- sociálna štruktúra žiakov školy

- nevyhovujúci školský obvod a poloha školy

§ 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

Uplatnenie žiakov

Všetci žiaci končiaci školskú dochádzku na ZŠ boli prijatí na stredné školy podľa svojho výberu. Bývalí absolventi našej školy úspešne ukončili stredné školy, niektorí z nich vysoké školy a pôsobia na rôznych funkciách v rámci mesta, okresu...

§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Psychohygienické podmienky

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole sú v súlade s predpismi a normami.

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Florbal12 Mgr. Radovan Novák
Futbal U1515 Mgr. Jaromír Kovalčík
Futbal U1715 PaedDr. Dušan Tokarčík
Hravá matematika13 Mgr. Monika Jankurová
Hravá slovenčina 115 Mgr. Júlia Kriššáková
Hravá slovenčina 215 Mgr. Júlia Kriššáková
HravMat15 Mgr. Gabriela Demetrová
Hravomat15 Mgr. Hildegarda Makarová
Malý výtvarník15 Mgr. Monika Šimonová
Matematické repeté15 Mgr. Monika Jankurová
Mladý výskumník15 Mgr. Janka Šišková
Nebojme sa monitoru16 Mgr. Mária Šatalová
Šikovní prváci16 PaedDr. Miriam Dernerová
Šikovní štvrtáci15 Mgr. Miroslava Müncnerová
Šikovní tretiaci15 Mgr. Martina Frankovičová
Tanečný krúžok8  
Tretiacke všeličo15 Mgr. Miroslava Suchánková
Tvoriví prípravkári6 Mgr. Lýdia Bednarčíková
Tvoriví prváci17 Mgr. Lenka Madejová
Tvoriví tretiaci15 Mgr. Monika Simoníková
Vševedko15 Mgr. Jana Hajovská
Z každého rožka troška17 Mgr. Lucia Kruľová
Zábavné poznávanie15 Mgr. Henrieta Glodžáková

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca s rodičmi je na dobrej úrovni. Na skvalitnenie vzťahov s rodičmi využívame netradičné triedne schôdzky a rôzne formy team buildingov.

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

Spolupráca školy a verejnosti

Spolupráca školy s verejnosťou je dobrá. Škola spoluprácuje so zriaďovateľom, odelením školstva, športovými klubmi, spoločenskými organizáciami, občianskymi združeniami, materskými, základnými a strednými školami, PPP s CVP, firmami zabezpečujúcimi opravy a údržbu je na veľmi dobrej úrovni. Pri mestských akciách a podujatiach ponúkame priestory školy a školskú jedáleň.

Škola je stále otvorená a nápomocná rôznym aktivitám pre širokú verejnosť.

Záver

Vypracoval: PaedDr. Dušan Tokarčík

V Kežmarku, 11. októbra 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 10.9.2019

Vyjadrenie rady školy

Rada školy odporúča zriaďovateľovi schváliť Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno- vzdelávacej činnosti ZŠ Nižná brána 8, Kežmarok za školský rok 2018/2019 s ktorou bola oboznámená na zasadnutí dňa 10.10.2019

Mgr. Jana Szentivanyiová - predseda rady školy

Schválenie zriaďovateľom školy

Vyjadrenie zriaďovateľa:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok
  Nižná brána 8, Kežmarok 060 01
 • sekretariát-ekonom.odd.: 052/452 3028
  riaditeľ školy: 0917 208 221
  školská jedáleň: 052/452 3684
  materská škola: 0907 885 670
  odhlášky obedov mailom /do 14:00 hod. deň vopred/: odhlasovaniezobeda@gmail.com

Fotogaléria