Navigácia

Primárne vzdelávanie Ako postupovať pri problémoch vo výchove Výsledky súťaží

Primárne vzdelávanie

Primárne vzdelávanie

1.Primárne vzdelávanie – ISCED 1

     Program primárneho vzdelávania na škole zabezpečuje hladký prechod z predškolského vzdelávania a z rodinnej starostlivosti na školské vzdelávanie. Zabezpečujeme spoluprácu s predškolskými zariadeniami mesta Kežmarok formou spoločných akcií, otvorených hodín. Budeme naďalej užšie spolupracovať s MŠ Severná, MŠ Možiarska. Prostredníctvom spoločných akcií pomôžeme deťom ľahšie sa adaptovať na školskú činnosť. 
Program našej školy je založený na princípe postupu a primeranosti s prvkami zážitkového učenia, hrových aktivít a osvojovanie vedomosti prepojených so životom v najbližšom okolí. 
V predmete slovenský jazyk a literatúra sa budeme snažiť viac rozvíjať rečový prejav deti, ich výslovnosť, slovnú zásobu a vyjadrovanie sa v rôznych formách. Na vyučovacích hodinách využijeme počítačové programy k predmetom. Žiakov budeme viesť k uvedomelému a technicky správnemu čítaniu textov. V predmete matematika budeme žiakov viesť k riešeniu problémov a logických úloh, pričom sa budeme opierať a reálne situácie zo života. V predmete prírodoveda sa budú prelínať prierezové témy, ako dopravná výchova, enviromentálna výchova, ochrana života a zdravia, tvorba projektov a prezentačné zručnosti. Vyučovanie spestríme o informácie z najbližšieho okolia, o históriu, prírodu a aktuality zo života regiónu. Formou spoločných akcií s rodičmi, tvorivých dielní a workshopov, priblížime žiakom ľudové remeslá tak, ako sú prezentované počas festivalu EĽRO v našom meste. Problematiku regionálnej výchovy zahrnieme do aktivít v triedach pre intelektovo nadané deti pri realizácií projektu Od Tatier k Dunaju. Spoločne so žiakmi vypracujeme informačnú brožúru k projektu pre ostatné školy rovnakého zamerania na Slovensku .
Prostredníctvom slov, pohybu, piesní a obrazov vytvoríme priaznivú klímu podnecujúcu žiakov k spontánnemu a tvorivému poznávaniu, konaniu, hodnoteniu a dorozumievaniu. Pripravíme žiakov na samostatnú prácu, naučíme ich spolupracovať, tvorivo pracovať na úlohách. Začlenením integračných predmetových prvkov poskytneme dostatok priestoru pre celostný rozvoj vzdelávania žiakov mladšieho školského veku a vytvoríme pevný základ pre jeho nižšie sekundárne vzdelávanie.
Všetci žiaci prvého ročníka budú môcť získať základy cudzieho jazyka v nepovinnom predmete anglický jazyk. 
Naďalej sa budeme venovať výchove a vzdelávaniu žiakov v triedach pre intelektovo nadané deti. Časovo-tematické plány predmetov v týchto triedach budeme priebežne prispôsobovať schopnostiam, potrebám a záujmom žiakov. Dopĺňať ho o rozširujúce učivo podľa osnov pre intelektovo nadaných žiakov.

 

2.Ciele primárneho vzdelávania
 
 
V 1. -4. ročníku školy sa zameriame na postupné rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov a vytvoríme tak základ všeobecného vzdelania prostredníctvom týchto cieľov:

-Umožniť žiakom vnímať najbližšie kultúrne a prírodné prostredie mesta Kežmarok ako aj  
 podtatranského regiónu s jeho bohatou historickou hodnotou. Zamerať sa v témach na  
 remeselné tradície, oboznámiť sa s nimi a prehĺbiť záujem o najbližšie okolie.

-Viesť žiakov k spoznávanie samého seba, podporovať individuálne schopnosti žiakov.

-Rozvíjať poznávacie procesy a spôsobilosti žiakov na základe skúsenostiach aktívnym  
 riešením problémov.

-Podporovať iniciatívne konanie založené na rovnováhe dorozumenia a porozumenia, naučiť  
 žiakov vyberať, rozhodovať a hodnotiť v rôznych činnostiach na základe sebareflexie 
 a sebariadenia.

-Podporovať rozvoj interpersonálnych a intrapersonálnych spôsobilostí v sociálnych 
  vzťahoch k ľuďom v užšom i širšom okolí.

-Viesť žiakov k tolerancii, akceptovaniu iných ľudí a ich kultúrnym a duchovným hodnotám.

-Naučiť žiakov uplatňovať si svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti.

-Zabezpečiť žiakom dostatok pohybu a pobytu na čerstvom vzduchu, naučiť ich 
 zodpovednosti za svoje zdravie správnou prevenciou.

-Vytvoriť základy pre celoživotné vzdelávanie obohatením vzdelávacieho obsahu o prvky 
 regionálnej a enviromentálnej výchovy. Naučiť žiakov aj v mimoškolskej činnosti prehlbovať 
 záujem o encyklopedické vedomosti, naučiť ich spracovávať informácie a prezentovať 
 formou ročníkových prác v triedach IND.

 
3.Primárny stupeň vzdelávania
 
Po ukončení štvrtého ročníka ZŠ, stáva sa žiak absolventom primárneho vzdelávania. Bude schopný plynule pokračovať na nadväzujúcom stupni sekundárneho vzdelávania na škole, alebo na adekvátnom stupni viacročného gymnázia. 

 
4.Profil absolventa primárneho vzdelávania
 
 
Program primárneho vzdelávania umožňuje žiakom získať a osvojiť si základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti. Žiak nadobudne základy pre ďalšie celoživotné vzdelávanie, naučí sa komunikovať a spolupracovať. Osvojí si základy štátneho jazyka a cudzieho jazyka. Bude schopný samostatne riešiť úlohy a tvorivo k nim pristupovať. Žiaci získajú základy encyklopedického vzdelávania 
Žiaci v triedach pre intelektovo nadané deti na konci každého ročníka vypracujú a odprezentujú svoju ročníkovú prácu pred kolektívom spolužiakov, rodičov a pedagógov školy.


4.1.Kľúčové kompetencie primárneho vzdelávania

4.1.1.Sociálne kompetencie
 
 
- vyjadruje sa súvisle a výstižne ústnou  
  a písomnou formou primerane veku
- dokáže sa koncentrovať, načúvať  
  a reagovať, vhodne argumentovať 
  a vyjadrovať svoj názor
- ústretovo komunikuje, vytvára vhodnú  
  klímu na podporu dobrých vzťahov 
  v okolí
- rozumie textu, tiež prejavom 
  neverbálnej komunikácie a vhodne 
  reaguje
- na základnej úrovni používa technické  
  prostriedky medzi osobnej 
  komunikácie
- chápe význam kultúrnej rozmanitosti
- na primeranej úrovni rozumie 
  hovorenému textu, vie komunikovať 
  v cudzom jazyku v bežných životných 
  situáciách

4.1.2.Kompetencie v oblasti matematického a prírodovedného myslenia
 
- používa základné matematické 
  myslenie na riešenie praktických  
  problémov v každodenných situáciách
- na rôznych úrovniach používa modely 
  logického a priestorového myslenia 
  a prezentácie
- je schopný objavovať, pýtať sa 
  a hľadať odpovede smerujúce  
  k systematizácii poznatkov

4.1.3.Kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií  


 - používa vybraná informačné 
  a komunikačné technológie pri učení
- ovláda základy počítačových aplikácií
- komunikuje prostredníctvom 
  elektronických médií
- aktívne vyhľadáva informácie na 
  internete
- používa vzdelávacie programy
- má osvojené základy algoritmov
- pozná reálny a virtuálny svet a vie ho 
  rozlíšiť
- vníma riziká pri práci s internetom 
  a IKT

4.1.4.Kompetencia učiť sa učiť 
 
 
- má osvojené základy sebareflexie
- využíva rôzne techniky učenia
- vyberá a hodnotí získané informácie, 
  vie ich ďalej využiť a spracovať
- má osvojený základný potenciál pre 
  celoživotné vzdelávanie

4.1.5.Kompetencia riešiť problém

 
- vníma a navrhuje riešenia  
  problémových situácií v najbližšom 
  okolí
- overuje správnosť postupov, skúša 
  viaceré možnosti
- primerane, chápavo a spolupracujúco 
  rieši konflikty vo vzťahoch

4.1.6.Sociálne a občianske kompetencie

 - má osvojené základy sebadôvery
- uvedomuje si vlastné potreby, tvorivo 
  využíva svoje možnosti
- pozná svoje rozvojové možnosti, slabé 
  a silné stránky
- je uvedomelý k ochrane zdravia, 
  aktívne využíva voľný čas
- vie odhadnúť dôsledok svojho 
  správania
- uvedomuje si svoje práva a povinnosti
- vie spolupracovať v skupine
- vie prijať a vytvárať nové riešenia, 
  postupy v spoločnej práci
- podieľa sa na vytváraní pozitívnej 
  klímy

4.1.7.Kompetencia vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry

- vyjadruje sa na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti
- pozná rozličné druhy umenia a vyjadrovacie prostriedky
- uvedomuje si význam umenia v živote
- rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície
- vie vyjadriť svoj názor, rešpektuje vkus iných
- ovláda normy a pravidlá pri úprave zovňajška
- pozná základy etiketu
- správa sa kultúrne a primerane okolnostiam
- vie byť tolerantný voči iným kultúram

 
   
Vzdelávacie oblasti 

Jazyk a komunikácia

Matematika a práca s informáciami

Príroda a spoločnosť

Človek a hodnoty

Človek a svet práce

Umenie a kultúra

Zdravie a pohyb
 
 
Prierezové témy

Prierezové tematiky sa vo vyučovaní uplatňujú formou integrovanej súčasti vzdelávacieho obsahu oblastí vzdelávania v predmetoch, tiež formou kurzov a celodenných aktivít so žiakmi. 

Dopravná výchova
Je prierezová téma, ktorá sa realizuje v predmetoch prírodoveda, slovenský jazyk a literatúra, výtvarná výchova. Tiež ju realizujeme v spolupráci s CVČ formou kurzu, zameraného na teoretické zhrnutie vedomostí, tiež na praktické overenie poznatkov na dopravnom ihrisku.
Ciele:
- pochopiť systém dopravy so všeobecne záväznými právnymi predpismi
- formovať mravné vedomie a ich zodpovednosť ako účastníkov cestnej premávky
- uplatňovať bezpečné správanie podľa predpisov cestnej premávky
- vyhodnocovať reálne situácie a vedieť k nim zaujať stanovisko
- zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli v cestnej premávke
- poznať význam technickej spôsobilosti pre bezpečnú jazdu
- zvládnuť základnú údržbu bicykla
- uvedomiť si význam technického zabezpečenia dopravy

Enviromentálna výchova
Táto prierezová téma si nachádza svoje miesto vo všetkých vyučovacích predmetoch primárneho vzdelávania. Najviac sa však prelína v predmetoch v oblasti prírodovednej, v predmete etická výchova a pracovné vyučovanie. Prostredníctvom témy žiaci nadobudnú schopnosť chápať, hodnotiť, analyzovať vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím. Aktívne ich zapojíme do činnosti, v ktorých si uvedomia nevyhnutnosť ochrany a tvorby ŽP. Usporiadame besedy, spestrením výučby bude tiež Školský festival horských filmov , či popoludňajšie aktivity pri realizácií projektu Od Tatier k Dunaju. V mesiaci apríl sa budeme venovať problematike formou týždenného tematického zamerania. Žiaci tretieho a štvrtého ročníka v celodennom programe v Škole v prírode.

Osobný a sociálny rozvoj
Téma sa prelína všetkými vzdelávacími oblasťami formou vhodných cvičení, modelových situácií, diskusií, hier a podobných interaktívnych metód. Zameriame sa pritom na prevenciu patologických javov, ako je šikanovanie, agresivita, užívanie návykových látok. Vytvoríme podmienky na rozvoj sebareflexie, zodpovednosti za svoje správanie a ďalšie sebavzdelávanie. Žiakov oboznámime s právami a povinnosťami a naučíme ich rešpektovať seba aj iných.

Ochrana života a zdravia
V priebehu roka sa bude realizovať prostredníctvom vyučovacích predmetov, hlavne v prírodovede, telesnej výchove a samostatne formou didaktických hier. Obsahove zameranie zahŕňa zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravných nehôd, živelných pohrôm, a prírodných katastrof. Napomáha zvládnuť situácie spôsobené terorizmom a pôsobením cudzej moci. Prierezovú tému dopĺňa obsah zameraný na riešenie mimoriadnych situácií – CO, zdravotná príprava, pohyb a pobyt v prírode.

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
Prostredníctvom témy rozvíjame komunikatívnosť, schopnosť argumentovať, učíme žiakov pracovať s informáciami, prezentovať svoje názory a postoje, tiež názory skupiny, pokúsiť sa vytvoriť produkt. Pri tvorbe projektov, ročníkových prác využívať poznatky získané v škole a znásobiť ich tvorivo nadstavbovými, encyklopedickými vedomosťami so samoštúdia.

Mediálna výchova
Cieľom tejto témy je, žiakom poskytnúť dostatok podnetov, aby sa vedeli orientovať v mediálnej oblasti. Chápali ju ako spôsob na šírenie posolstva, tiež si dokázali uvedomiť negatívne mediálne vplyvy. Prostredníctvom praktických činností získali základy práce s fotoaparátom, kamerou a pokúsili sa tvoriť jednoduché mediálne produkty. 


Multikultúrna výchova 
Tradičná kultúra sa prehlbuje vďaka globalizačným vplyvom. Zahŕňa oblasť vnímania spolužitia etnických, národnostných, náboženských a kultúrnych skupín. Poznaním tejto rozmanitosti vytvárame pozitívne vnímanie v oblasti akceptácie a tolerancie týchto odlišností. Žiakom poskytneme dostatok informácií, exkurzií, osobných stretnutí smerujúcich k poznaniu histórie mesta, regiónu. Nadviazať na zvyky, tradície a spoznať ich kultúrne hodnoty. Prelínať sa bude celoročne v prírodovedných predmetoch, humanitných, v slovenskom jazyku a literatúre, v hudobnej a výtvarnej výchove.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok
  Nižná brána 8, Kežmarok 060 01
 • sekretariát-ekonom.odd.: 052/452 3028
  riaditeľ školy: 0917 208 221
  školská jedáleň: 052/452 3684
  materská škola: 0907 885 670
  odhlášky obedov mailom /do 14:00 hod. deň vopred/: odhlasovaniezobeda@gmail.com

Fotogaléria