Navigácia

Špeciálny pedagóg Vývinové poruchy učenia Sociálny pedagóg

Špeciálny pedagóg

    Vážení rodičia!

Na škole pracujem ako učiteľka pre 1. stupeň a školský špeciálny pedagóg.

 

Pomáham riešiť problémy a poskytujem špeciálno-pedagogický servis individuálne začleneným žiakom so špecifickými vývinovými poruchami učenia, správania a s ťažkosťami v učení.


Spolupracujem s vyučujúcimi pri vypracovaní individuálnych programov a plánov, poskytujem konzultácie učiteľom, rodičom a žiakom.


        

               Individuálnu špeciálno-pedagogickú starostlivosť a  reedukáciu realizujem v oblasti špecifických vývinových porúch učenia, pravo-ľavej    orientácie, sluchového a zrakového vnímania, rozvíjania hrubej a jemnej  motoriky.

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Kežmarku, so súkromnou pedagogicko-psychologickou poradňou vo Veľkej Lomnici, so špeciálno-pedagogickou poradňou v Poprade.

V rámci našej školy spolupracujem s riaditeľom školy, zástupcami školy, výchovnou poradkyňou, s jednotlivými vyučujúcimi predmetov, triednymi učiteľmi, vychovávateľkami ŠKD a v neposlednom rade s rodičmi.

   V našej škole sú individuálne začlenení žiaci s vývinovými poruchami učenia a správania, žiaci s telesným, sluchovým, zrakovým postihnutím, žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou a intelektovo nadaní žiaci.


 Individuálna integrácia - žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú zaraďovaní do tried a výchovných skupín s ostatnými žiakmi školy a sú vzdelávaní podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu, pričom učebné osnovy a výchovné postupy sú prispôsobené ich potrebám.Školský špeciálny pedagóg:  Mgr. Lýdia Bednarčíková
 

Konzultačné hodiny: streda   13.00 – 14.00 hod.                                  

                                       štvrtok 13.00 – 14.00 hod.

                                       piatok   08.00 – 09.00 hod.

Individuálne konzultácie je možné dohodnúť aj mimo konzultačných hodín na

t.č. 052/ 452 3028          LYDIA.BEDNARCIKOVA@centrum.sk

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok
  Nižná brána 8, Kežmarok 060 01
 • sekretariát-ekonom.odd.: 052/452 3028
  riaditeľ školy: 0917 208 221
  školská jedáleň: 052/452 3684
  materská škola: 0907 885 670
  odhlášky obedov mailom /do 14:00 hod. deň vopred/: odhlasovaniezobeda@gmail.com

Fotogaléria